National Repository of Grey Literature 303 records found  beginprevious290 - 299next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR: Vytvoření metodiky dlouhodobých pravděpodobnostních hydrologických předpovědí. DÚ 2
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Vlasák, Tomáš ; Vašková, Ilona ; Šrejber, Jan ; Ryglewicz, Michal ; Březková, Lucie ; Čekal, Radek ; Štěrbová, Kateřina ; Vlasák, Tomáš ; Daňhelka, Jan
Rakalibrace parametrů hydrologických modelů zahrnutých v předpovědním systému AquaLog. Popis přechodu na využití plošných vstupů časových řad teplot a srážek. Byl vytvořen modul pro vyhodnocování ESP a automatizován mechanismus generování předpovědí a grafů. Bylo připraveno plošné hodnocení časové distribuce srážek v rámci dne.
Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR: Vyhodnocení využitelnosti výstupů pravděpodobnostních předpovědí ve vodohospodářské praxi. DÚ 3
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Šnebergová, Jana ; Březina, Karel ; Kendík, Tomáš
Z informací o výšce sněhové přikrývky, o objemu vody ve sněhu akumulované, plošném rozložení zásob na povodí a o celkovém stavu sněhové přikrývky lze usoudit, jaký bude přibližně odtok zásob vody ve sněhu na povodí. V závislosti na těchto informacích je nutné upravit odtok z nádrží. Pro fungování takového informačního systému je nezbytné mít tyto informace v dostatečné četnosti, potřebném rozsahu a tvaru. Nezbytná je správná interpretace. Byla testována pravidla pro předvypouštění nádrží.
Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR: Vývoj robustní metody odhadu odtoku z přívalových srážek. DÚ 4
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Tyl, Radovan ; Vlasák, Tomáš ; Čekal, Radek ; Šercl, Petr
Popis systému FFG-Z (Flash Food Guidance - CZech), jehož základním výstupem je operativní informace o pravděpodobném vzniku přívalové povodně na daném území (povodí). Testování systému procedur FFG-CZ na vybraných významných událostech přívalových povodní.
Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR: Vytvoření průvodce povodňovými riziky pro potřeby povodňových orgánů a veřejnosti. DÚ 6
Povodí Vltavy, státní podnik, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Březina, Karel ; Kendík, Tomáš ; Štěrbová, Kateřina ; Vlasák, Tomáš ; Daňhelka, Jan ; Čekal, Radek
Rozšíření uvedené publikace o informace týkající se činnosti hlásné předpovědní povodňové služby, stanovování úrovně stupňů povodňové aktivity a také o typy protipovodňové ochrany. Vyhodnocení dotazníkové akce ke kvalitě informačního letáku dostupného na http://hydro.chmi.cz/hpps/doc/pdf/letak.pdf.
Mezinárodní souvislosti kanálu Dunaj - Odra - Labe
Veronica, Brno ; Zwiebová, Katrin ; Karlík, Vlastimil ; Janák, Milan ; Hartl, Jan ; Florová, Kamila
Zpráva analyzuje dopravní politiku v jednotlivých zemích (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko), kterých se výstavba kanálu týká, včetně popisu současné situace na jednotlivých tocích. Předkládá ucelenou analýzu dopadu výstavby kanálu z pohledu ochrany přírody a životního prostředí dotčených států. Jsou uvedeny mezinárodní závazky ČR a mezinárodní dohody vztahující se k případné výstavbě. Přílohy obsahují vládní, právní a strategické dokumenty dotčených zemí, které se vztahují k projektu výstavby vodní cesty Dunaj - Odra - Labe.
Zaměření výzkumných a rozvojových činností ve vodním: Monitorování hydrosféry pro potřeby vodního hospodářství a ochrany životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Rieder, Mark ; Hladný, Josef ; Plainer, Jaroslav
Projekt se zaměřuje na nastavení procesů nezbytných k zajištění objektivního monitorování hydrosféry v ČR. Byly připraveny návrhy pro rozvoj monitoringu hydrosféry v ČR. Jsou popsány obecné cíle sledování hydrosféry.
Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství‚ zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření
Výzkumný ústav rostlinné výroby‚ v.v.i., Praha-Ruzyně ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., České Budějovice ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pretel, Jan
Cílem úkolu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Řešení je rozděleno do dílčích částí: DP 01 - Zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů klimatické změny. Proběhly analýzy modelových výstupů modelu ALADIN CLIMATE/CZ a ENSEMBLES a jejich porovnání s pozorováními. DP 02 - Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a vodní zdroje a návrhy adaptačních opatření v sektoru vodního hospodářství. Na základě dat (simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ) bylo provedeno modelování vlivu změn klimatu na hydrologickou bilanci 250 povodí. Jsou diskutována adaptační opatření v oblasti vodního hospodářství. DP 03 - Dopady změny klimatu na extrémní hydrologické jevy - provedení simulace povodňových událostí, vyhodnocení průtokových simulací, dlouhodobých řad i povodňových událostí, analýza očekávaných změn povodňového režimu, charakteristiky současných a budoucích hydrologických režimů DP 04 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru zemědělství. DP 05 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření v sektoru lesního hospodářství, DP 06 - Syntéza dopadů změny klimatu a vlivu adaptačních opatření v České republice a odhad ekonomických nákladů. V přílohách na CD-ROM jsou podrobné výsledky jednotlivých šetření.
Analysis of the water pricing structures in relation to objectives efficiency, sustainability and equity
Romášková, Adéla ; Slavíková, Lenka (advisor) ; Petŕužela, Lubomír (referee)
Expenditures on water are the significant part of aggregate household spending and their height depends on a design of tariff for public water supply and sewage services among others. This diploma work describes different water pricing structures used in foreign and shows how each structure can be used to achieve objectives -- efficiency, sustainability and equity. The Czech system of price making is referred to as efficient but unfair because it doesn't take in consideration households with low incomes. Because of the continual rise in prices affected by fulfilment standard of the European Union are expected future problems with social acceptability of water prices. The goal of the work is to find possible modification of regulation which might solve this problem.
Water Resources Management: A Case Study of Water Shortage in Mexico City
Krpatová, Kateřina ; Geuss, Erik (advisor) ; Lisa, Aleš (referee)
In the two past decades, the topic of water resources has occurred more abundantly, the water has become the object of many research institutions. While in the 19th and 20th centuries of human progress took place under the sign of coal and oil, today is coming to the forefront the issue of availability of water resources and the related need for effective management which would assure an even distribution. This diploma thesis aims to highlight the problems of water resource management, offers options which would be theoretical focused and an example case study to show what the consequences may have a system which is implemented in isolation without consideration for other inter-sector policy. The context which involves on the current situation of water shortage in Mexico City is identified and analyzed.
Dialogue between ecologists and water managers - analyses
Pithart, David
The dialogue between ecologists and water managers in the Czech Republic is analysed. The benefit of this dialogue reflects the need of harmonizing the usual tasks of water management with potential risks of global climate change and permanent threatening of biodiversity. The obstacles of the dialogue are of different character and are listed as follows: 1.Different area and time scale of responsibilities. 2. Difficult harmonization of technique and nature, 3. Different ethical concepts, dealing with the role and position of human in the nature, 4. Different understanding of water cycle 5. Insufitient quantification of some aspects of water cycle 6. Fear of autonomous decisions, resulting in need of very complex and uneffective law system 7. Psychological barriers in initialization of multidisciplinary dialog and teams. 8. Lobbying and corruption. As one of the possible tools to overcame some of the barriers, the concept of ecosystem services is presented.

National Repository of Grey Literature : 303 records found   beginprevious290 - 299next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.