National Repository of Grey Literature 126 records found  beginprevious117 - 126  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET)
ORTEP, s.r.o., Praha ; Polach, Roman ; Severýn, Petr ; Smolík, Jaroslav ; Havelka, Jan ; Schramm, Eduard ; Karafiát, Josef
Cílem projektu je optimalizace využití OZE při krytí energetických potřeb ČR, zejména prostřednictvím rozvoje KVET na bázi biomasy. Projekt přispěje k řešení programu RPV zmapováním, analýzou a vyhodnocením všech technologických procesů a souvislostí využití OZE pro KVET, zhodnocením všech možných konfigurací systémů získávání biomasy, jejího využití pro energetickou výrobu a uplatnění vyráběné elektřiny a tepla na trhu. V roce 2009 byla zhodnocena současná úroveň využití OZE a KVET. Pozornost byla soustředěna na technické a provozní aspekty zdrojů využívajících biomasu a na vyhodnocení efektů zdrojů využívajících biomasu. Procesy využívající biomasu jsou technicky zvládnutelné a provozně ověřené. Pro jednotlivé druhy biomasy byly určeny zdroje na jejich využití podle energetického a ekonomického hlediska.
Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších‚ zejména obtížně využitelných organických odpadů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Spanilá, Věra ; Stepková, Kateřina ; Cagalová, Simona ; Chamrádová, Kateřina ; Michnová, Michaela ; Moravcová, Tereza ; Fiedor, Jiří ; Rusín, Jiří ; Obalová, Lucie ; Kuča, Roman ; Obroučka, Karel
Konkrétně vymezeným cílem řešeného projektu je návrh postupů anaerobní kofermentace běžných zemědělských odpadů s dalšími organickými odpady, včetně organických odpadů, jejichž další využití v jiných technologiích nebo jinými postupy se jeví jako problematické, přičemž jako hlavní kritérium se stanoví další využití digestátu, a to buď pro účely hnojení zemědělských pozemků, či pro jiné účely (materiálové případně energetické využití). Projekt pokračoval ve čtyřech etapách, ve kterých se zabýval: vypracováním literární rešerše, provedením laboratorních prací a stanovením analytických ukazatelů pro vybrané skupiny prvků a CHSK, sestavením databáze obtížně využitelných organických hmot, studiem důsledků procesu fermentace a kofermentace bio-látek různého původu (za různých procesních podmínek) na kvalitu a vlastnosti digestátu na laboratorních fermentorech, studiem důsledků procesu na vznikající digestát na poloprovozním fermentoru, posouzením dalších možností materiálového využití digestátu a možnostmi energetického využití digestátu.
Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších‚ zejména obtížně využitelných organických odpadů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Spanilá, Věra ; Stepková, Kateřina ; Cagalová, Simona ; Chamrádová, Kateřina ; Michnová, Michaela ; Moravcová, Tereza ; Fiedor, Jiří ; Rusín, Jiří ; Obalová, Lucie ; Kuča, Roman ; Obroučka, Karel
Konkrétně vymezeným cílem řešeného projektu je návrh postupů anaerobní kofermentace běžných zemědělských odpadů s dalšími organickými odpady, včetně organických odpadů, jejichž další využití v jiných technologiích nebo jinými postupy se jeví jako problematické, přičemž jako hlavní kritérium se stanoví další využití digestátu, a to buď pro účely hnojení zemědělských pozemků, či pro jiné účely (materiálové případně energetické využití). Na základě provedených analýz vstupních surovin, vstupních směsí a modelových zkoušek kofermentace za zvolených podmínek s následným zhodnocením množství a kvality bioplynu a složení digestátu, bylo možno posoudit vhodnost jednotlivých organických materiálů (odpadů) pro proces kofermentace a navrhnout technologický postup kofermentace dané vstupní suroviny. Byly provedeny experimenty ověřující možnost alternativního využití digestátu pro energetické využití s možností následného využití tuhých zbytků.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP. V projektu jsou prezentovány výsledky výpočtu potenciálu biomasy pro dva scénáře alokace zemědělského půdního fondu. První je založen na předpokladu, že veškerý půdní fond je využíván pro zemědělskou produkci a druhý je založen na předpokladu využití cca 10 % rozlohy orné půdy a cca 2 % rozlohy TTP v ČR pro záměrné pěstování energetických plodin.
Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET)
ORTEP, s.r.o., Praha ; Polach, Roman ; Severýn, Petr ; Smolík, Jaroslav ; Havelka, Jan ; Schramm, Eduard ; Karafiát, Josef
Projekt vymezil možnosti energetických zdrojů v ČR, analyzoval reálná kvanta disponibilní biomasy, stanovil způsoby jejího užívání, vyčíslil efekty a definoval rozsah nezbytných podmínek pro dosažení vyššího stupně racionality ve využívání OZE. Ve zprávě jsou uvedeny projekty využití biomasy, popis scénářů a jejich prvotní výsledky, energetické a ekologické aspekty scénářů a jejich ekonomické nároky. Jsou vybrány optimální scénáře a uvedeny parametry jejich hodnocení. Jsou diskutovány systémy podpor, především legislativní a dotační, využívání biomasy pro energetické účely. Zpráva v závěru shrnuje, za jakých podmínek by bylo používání biomasy jako energetického zdroje efektivní, a zda je pro její využívání příhodné i technologické prostředí ČR.
Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku: Biomasa a procesy jejího využití z hlediska emisí částic a dalších polutantů - 1
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Fara, Milan
Projekt je zaměřen na Biopaliva jakožto pohonné hmoty, jejichž používání je legislativně upraveno. Problematika biopaliv zahrnuje požadavky na pohonné hmoty pro motorová vozidla a zavedení biopaliv až k podrobnějšímu popisu jednotlivých výrobních technologií (výroba bionafty, bioethanolu, methyl- a ethyl-terc-butyl-etherů, výroba syntetických paliv z biomasy, výroba syntézního plynu, výroba biomethanolu a bio-dimethyletheru. Je popsána výroba bioplynu a využití komunálního odpadu k jeho výrobě. Zvláštní kapitola je věnována emisím z lesních požárů. Je uveden přehled o množství spálené biomasy ve velkých zdrojích vedených v registru REZZO 1, a to pro zavedené kategorie biomasy v členění podle krajů a okresů. Projekt je zasazen do legislativního kontextu.
Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických rostlin
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha ; Andert, David
Hlavním předpokladem pro dodržení závazku České republiky produkovat 6 % energie z obnovitelných zdrojů je dostatek zdrojů energie a na druhé straně i dostatek spotřebičů. Projekt se zabývá zajištěním zdrojů energie. Cílem projektu je vybrat a navrhnout využití vhodných druhů a odrůd kulturních rostlin pro výrobu pevných biopaliv, optimalizovat složení za účelem snížení emisí a zlepšení palivářských vlastností. Určit vhodné rostlinné materiály pro výrobu pevných biopaliv. Určit technologický postup výroby pevných směsných biopaliv. Získat informace o mechanických vlastnostech směsných pevných biopaliv na bázi kombinace dřevních a stébelnatých materiálů, tj. odrol, otěr, pevnost, trvanlivost, aj. V roce 2010 proběhly spalovací zkoušky ve vybraných spalovacích zařízeních při dodržení emisních limitů. Vhodným palivem se ukázal být psineček a kostřava. Zpráva popisuje produkci energetické fytomasy, výrobu zkušebních pelet, průběh spalovacích zkoušek a výsledky měření. Jsou uvedena zařízení vhodná pro spalování směsných peletek. V závěru jsou uvedeny dva publikované články.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.
Analysis of renewable energy investment opportunities
Haňáková, Helena ; Brada, Jaroslav (advisor) ; Osička, Štěpán (referee)
The thesis deals with the assessing of investment opportunity in the field of renewable natural resources. Fundamental analysis is carried out on First Solar which is a company producing solar modules. Thus, the work is focused on the area of photovoltaics. To determine the company's value, the method of discounted cash flow is used. The overall situation of the company is analyzed by the implementation of global, industry and company analysis.
Utilization of Zea mays L. for energetic effects
RATAJ, David
This bachelor thesis deals with the types of energy use of flint corn (Zea mays). It compares the suitability of hybrid maize lines. The thesis is to summarize and compare the literature data on other types of energy crops and compares them suitable for cultivation for energy recovery on the basis of some production capacity and energy parameters (dry matter yield, energy recovery, combustion heat and humidity).

National Repository of Grey Literature : 126 records found   beginprevious117 - 126  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.