National Repository of Grey Literature 87 records found  beginprevious21 - 30nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Strategie používání PVC výrobků‚ následné odstranění
BARKOV ČR, spol. s r.o. ; Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav chemie ochrany prostředí ; Ústav makromolekulární chemie AV ČR ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kozáková, Bohdana
Použití metody LCA pro srovnání PVC výrobků a alternativních materiálů. Environmentální a zdravotní rizika způsobená výrobky z PVC. Systém sběru a fyzikální recyklace odpadu PVC podlahových krytin.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Havránková, Věra ; Sirotková, Dagmar ; Peňázová, Milena ; Kotrčová, Jaroslava
Zpráva obsahuje studie: 1. Alternativní využití vytříděných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty). 2. Zásady principů udržitelného rozvoje. 3. Podpory podnikání a další zvýhodněné finanční zdroje využitelné pro rozvoj oboru odpadové hospodářství.
Využití stavebních a demoličních odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Svoboda, Karel
Studie obsahuje rozpracování návrhů: - jednotného systému posuzování jakosti recyklátů, - optimálního podílu recyklace z celkově vyprodukovaného stavebního a demoličního odpadu, - posuzování materiálového využití stavebního odpadu vzniklého při zřícení a demolicích budov po záplavách a povodních. Dále se zabývá identifikací technologických postupů pro recyklaci a nakládání se stavebními a demoličními odpady. Popisuje současný stav technologických a kapacitních možností využívání stavebních a demoličních odpadů v ČR (produkce stavebních odpadů, recyklace stavebních odpadů a příklady použití recyklovaných stavebních materiálů).
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Ekologické hodnocení druhotných surovin
ENZO, Praha ; Horák, Miroslav ; Tichá, Marie ; Černík, Bohumil
Zpráva informuje o problematice druhotných surovin získaných z komunálního odpadu z hlediska možností zpracovatelského průmyslu v ČR a zahraničí. Zpráva obsahuje části: 1) Postup a výsledky multikriteriálního hodnocení druhů komunálního odpadu, 2) Metodický postup a přehled zdrojů dat pro ekologické hodnocení různých způsobů nakládání s vybranými druhy odpadů - druhotných surovin a 3. Analýza současného stavu oboru druhotných surovin v ČR a metodický postup řešení vybraných problémových oblastí.
Využití stavebních a demoličních odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Svoboda, Karel
Zpráva obsahuje výběr zahraničních systémů využívání stavebních a demoličních odpadů (SDO), legislativní podmínky a zkušenosti z užívání těchto systémů v jednotlivých zemích, systém posuzování jakosti recyklátů v ČR včetně přehledu platných legislativních předpisů, návrh jednotného systému posuzování jakosti recyklátů s kritérii hodnocení a náklady testů, návrh strategie nakládání se SDO, posouzení kapacitních možností a optimálního podílu recyklace odpadů z celkově vyprodukovaných SDO. Kromě toho se zabývá i systémy managementu jakosti recyklace SDO, technologickými a organizačními postupy při vzniku SDO a dalšími možnostmi jejich využití.
Výzkum možností zvýšené recyklace papíru‚ plastů‚ skla a neželezných kovů s ohledem na legislativu EU
EKO-KOM, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše
Cílem projektu bylo stanovit podíly materiálové recyklace a dalších možností využití vybraných komodit odpadů - papíru, plastů, skla, neželezných a železných kovů, příp. dalších komodit, analyzovat stávající možnosti zpracování odpadů pro každou komoditu a navrhnout potřebné kapacity pro úpravu a zpracování na území ČR. V roce 2003 byla zpracována podrobná literární rešerše, současný stav nakládání s jednotlivými komoditami - technická vybavenost území, byly popsány nástroje a vlivové faktory a zpracována analýza stávajících a připravovaných právních norem ČR a EU.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Hodnocení využití druhotných surovin z komunálního odpadu metodou LCA
Univerzita Karlova v Praze‚ Přírodovědecká fakulta‚ Ústav pro životní prostředí, Praha ; MT KONZULT, Děčín ; ENZO, Praha ; Tichá, Marie ; Černík, Bohumil
Studie Hodnocení využití druhotných surovin z komunálního odpadu metodou LCA je v ČR v oboru odpadového hospodářství druhou aplikací metodiky posuzování životního cyklu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14040-43, založené na primárních provozních datech a využívající jednu z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších LCA databází na světě (Boustead Model). Cílem studie bylo vyhodnotit v podmínkách ČR celkové a měrné potenciální vlivy na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu druhotných surovin z komunálního odpadu objektivním, reprodukovatelným a dokumentovaným postupem v návaznosti na zásadní povinnosti ČR v oblasti využívání a recyklace odpadů obalů (šířeji druhotných surovin). Předmětem studie bylo na základě výsledků navrhnout optimální podíly materiálového využití jednotlivých druhotných surovin ve zpracovatelském průmyslu v ČR tak, aby byl minimalizován celkový dopad na životní prostředí v ČR.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Překlady a rešerše
Český ekologický ústav, Praha
Literární rešerše: Kritéria pro hodnocení systémů separovaného sběru; Optimalizační programy pro nakládání s komunálními odpady; Hodnocení společenské akceptace tříděného sběru a druhotných surovin. Překlady odborných článků: Moderní systémy logistiky zneškodňování odpadů; Oddělený sběr a recyklace v Evropě; Působení optimalizovaného sběru hodnotných látek a biologického odpadu; Studie dává přednost recyklaci plastových odpadů: Třídění místo spalování. Překlad článku o projektu do němčiny - Intensivierung von Kommunalsammlung, -transport und -sortierung.
Recyklační programy
Český ekologický ústav, Praha
Plné texty překladů zpracovaných pro řešení úkolu Recyklační programy: Výroba a recyklace hliníku, Oddělení environmentálních faktorů od hospodářského růstu, Energie z odpadů, Nebezpečný domovní odpad, Kartonové obaly, Recyklace koberců, Textilní odpady, Plenky, Odpady ze zdravotní péče, Minimalizace odpadů, Zhodnocení starého dřeva.
Výzkum efektivního odstraňování případně znovuvyužití nebezpečných odpadů a odpadů ukládaných na skládkách
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Mališ, Jiří ; Daněk, Tomáš ; Matýsek, Dalibor ; Raclavská, Helena ; Keřka, Josef ; Dirner, Vojtěch ; Slivka, Vladimír
Solidifikace/stabilizace odpadů. Možnosti zpracování velkoobjemových odpadů s obsahem elementární rtuti. Využití druhotných surovin při likvidaci hlubinného dolu. Organické polutanty - formy výskytu v odpadech a technologie zpracování odpadů. Produkce nebezpečných odpadů a nakládání s nimi v Moravskoslezském kraji - nebezpečné a průmyslové odpady (popílky, popely, struska a škvára), hutní odpady a odpady z povrchové úpravy kovů, slévárenské písky, kaly z čistíren OV, kontaminované zeminy. Legislativní aspekty využití důlně stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů.

National Repository of Grey Literature : 87 records found   beginprevious21 - 30nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.