National Repository of Grey Literature 191 records found  beginprevious182 - 191  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
METODIKA PRÁCE BUSINESS ANALYTIKA NA DLOUHODOBĚ TRVAJÍCÍCH PROJEKTECH
Pelc, Jiří ; Buchalcevová, Alena (advisor) ; Klimeš, Jiří (referee)
Dlouhodobě trvající projekty patří do kategorie projektů majících zvláštní charakteristiky. Tato diplomová práce obsahuje mimo jiné studii situace příkladu existujícího dlouhodobě trvajícího projektu a poukazuje na důležité okolnosti, které ovlivňují práci role business analyst (byznys analytika). Na základě studia konkrétního případu je prezentován koncept nové metodologie pro roli byznys analytika, jehož cílem je práci této role zpřehlednit a zefektivnit. Byznys analytik jako role je zkoumán z hlediska postupu jeho činností, vztahu k ostatním projektovým rolím a také k zákazníkovi a ostatním rolím zainteresovaným na projektu. Nový návrh metodiky je zaměřen na minimalizaci problémů a rizik identifikovaných v rámci studia případového projektu. Definuje rozsah činností byznys analytika a techniky, jakými jsou tyto činnosti vykonávány. Celá metodika je podpořena specifikací dokumentů relevantních pro práci byznys analytika, což představuje zejména dokumenty pro samotnou správu požadavků, řízení toku nových požadavků, specifikaci řešení pokrývajících požadavky a hodnocení naplnění zákazníkových očekávání. Všechny části práce jsou zpracovány s ohledem na specifika prostředí dlouhodobě trvajících projektů, kde je zvýšená míra fluktuace členů projektového týmu a nemožnost dlouhodobě alokovat zkušené profesionály.
Komunitárne pogramy Európskej únie (2007-2013)
Barňáková, Katarína ; Abrhám, Josef (advisor) ; Bič, Josef (referee)
Vyhodnotenie systému a princípov dotačnej politiky EU pomocou Komunitárnych programov, popis postupov prípravy a realizácie projektov. Cieľom je prispieť k informovanosti o možnostiach čerpania týchto prostriedkov. Právna úprava financovania z Komunitárnych programov. Návody, ako v rozpočtovom období 2007-2013 správne vytvoriť, realizovať a úspešne ukončiť projekty Siedmeho rámcového programu.
Hodnocení efektivnosti developerského projektu
Mrnková, Andrea ; Valach, Josef (advisor) ; Ducheček, František (referee)
Práce se zabývá možnostmi, podle kterých je možné hodnotit efektivnost developerského projektu a problematikou, se kterou je možné se setkat v rámci tohoto hodnocení. Pro tyto účely nejprve charakterizuje developerský proces jako takový a jeho fáze průběhu. Pro samotné hodnocení je důležité správné vymezení peněžních toků, tzn. kapitálových výdajů a peněžních příjmů. V práci je posouzena problematika jejich vymezení z pohledu správné náplně peněžních toků a dále z hlediska jejich správné výše. Poté je v práci uveden přehled metod, podle kterých je možné hodnotit developerský projekt. Z těchto metod jsou vybrány dvě, kterým je věnována větší pozornost, neboť jsou dále využity v praktické části. Jde o metodu čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. V praktické části je pak hodnocen konkrétní projekt podle zvolených metod. Jsou vymezeny peněžní toky a stanovena diskontní sazba pro jejich aktualizaci. V závěru práce je učiněn závěr týkající se doporučení projektu k jeho realizaci či nikoli.
Porovnání vývoje české státní správy a Evropské komise a v oblasti ICT
Řezníček, Jiří ; Pšeničková, Alexandra (advisor) ; Nedbal, Michal (referee)
Tato práce se zabývá vývojem ICT, jenž je podporován Evropskou komisí a vývojem ICT ve státní správě v ČR. Cílem práce je porovnání tohoto vývoje, stanovení odchylek a poskytnutí doporučení, jakým směrem by se měl v budoucnu vývoj ubírat. Práce je rozdělena do několika částí. V první části je nastíněn rámec daný EU, podle kterého jsou projekty tříděny. V druhé části jsou potom definována kritéria, podle kterých je provedeno hodnocení projektů. V následujících částech jsou popisy projektů za stranu EU a jejich konkrétní implementace v rámci jednotlivých kritérií. Následuje totéž pro českou stranu a na závěr je provedeno zhodnocení obou částí, jejich vzájemné porovnání a učinění závěrů.
Partnership as a condition of financial aid in Central Bohemia
Klímová, Kateřina ; Novotná, Eliška (advisor)
práce vymezuje pojem partnerství, popisuje význam partnersví v regionáním rozvoji, pojednává o problamatice čerpání peněz v období 2004 -2006, popisuje operační programy SROP a OP RLZ,zabývá se hodnocením a zkoumáním partnerství úspěšných žadatelů na Příbramsku v období 1.7.2005 -30.6.2006, pomocí nestandardizovaného rozhovoru, který se uskutečnil s žadateli i s partnery projektů
Zavedení projektu dobrovolnictví v Domově důchodců Boskovice
Čopáková, Petra Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Augustinová, Eva (referee)
Projekt zavedení dobrovolnického projektu ve vybrané instituci a zhodnocení procesu přípravy a reálnosti jeho uskutečnění v praxi. V teoretické části je práce věnována výkladu pojmosloví souvisejícího s problematikou dobrovolnictví pro seniory. V první části jsou popisovány pojmy dobrovolnictví a dobrovolník. Dále se práce věnuje historii dobrovolnictví v České republice. Další důležitou částí práce je právní úprava dobrovolnictví v České republice. Problematika sociálních služeb je objasněna v další kapitole. Teoretická část je zakončena předpoklady dobré integrace dobrovolnického projektu do organizace. V úvodu praktické části je popisován Domov pro seniory Boskovice. Na tuto část navazují přípravné fáze projektu s vlastní realizací, zahrnující i jeho financování a rozpočet. Následně je nastíněno doporučení pro samotnou realizaci projektu.
Vliv outsourcingu na výkonnost podniku
Žohová, Eva ; Uhrová, Inka (advisor) ; Přívratský, Pavel (referee)
Diplomová práce mapuje problematiku outsourcingu a jeho využití pro zvyšování výkonnosti podniku. Práce si klade za cíl nastínit důvody, které vedou podniky k outsourcingu a upozornit na skutečnosti, na které je třeba brát zřetel při rozhodování o outsourcingu. Dalším cílem práce je vytvoření určitého návodu, jak postupovat v jednotlivých etapách outsourcingového projektu tak, aby podnik předešel případnému neúspěchu spolupráce s externím dodavatelem. Neméně důležitou částí diplomové práce je posouzení výhod a nevýhod, které plynou z vyčleňování činností mimo podnik.
Analýza předložených projektů v rámci JPD 3
Pavlíčková, Jana ; Wokoun, René (advisor) ; Macháčková, Jaroslava (referee)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou předložených projektů v rámci programu JPD 3. v úvodních kapitolách se věnuji fondům Evropské unie v obecné míře a postupně přecházím na Evropský sociální fond, programové dokumenty České republiky a konkrétně popisuji jednotlivé priority a opatření výše zmíněného programu JPD 3. Významnou část mé práce tvoří analýza předložených projektů v rámci tohoto programu.V návaznosti na předložené projekty analýza dále pokračuje další praktickou částí, která se zaměřuje na projekty neschválené a schválné. Součástí práce jsou také postupy předkládání a samotného hodnocení žádostí. Cílem této práce je pokusit se najít hlavní příčiny neschválení projektů a formulovat jistá doporučení pro budoucí potenciální žadatele
Strukturální fondy EU v ČR: Současný stav implementace a budoucí perspektivy
Zoubek, Martin ; Abrhám, Josef (advisor) ; Bič, Josef (referee)
Práce se zabývá vývojem a zhodnocením dosavadních forem podpory podnikání a dotací ze strukturálních fondů. Cílem práce je komplexně zmapovat systém implementace strukturálních fondů v ČR, především se zaměřením na následující finanční perspektivu v období 2007-2013, a přispět tak k lepší orientaci subjektů ČR ve velice složitém systému předkládání žádostí a projektových záměrů a umožnit jim získat obecné povědomí o fungování dotační politiky EU. Dalším cílem práce je přispět i v oblasti metodiky zpracování projektových žádostí a řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičného projektu Průmyslová
Jakub, Ľuboš ; Pavlová, Eva (advisor) ; Jilek, Petr (referee)
Táto práca pojednáva o vyhodnotení efektívnosti developerského projektu Průmyslová. Je zameraná na finančne-ekonomickú stránku projektu, ktorá vychádza zo stanovenia diskontnej sadzby s plánovaných peňažných tokov. Taktiež posudzuje ekonomickú efektívnosť a finančnú stabilitu daného projektu.

National Repository of Grey Literature : 191 records found   beginprevious182 - 191  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.