National Repository of Grey Literature 357 records found  beginprevious348 - 357  jump to record: Search took 0.04 seconds. 
Management služeb IT (ISO 20000) v Iterity s.r.o.
Vlček, Daniel ; Žebrák, Miroslav (advisor) ; Šafka, Jan (referee)
Předložená diplomová práce se zabývá standardizací procesů v oblasti informačních technologií. Oblast managementu služeb IT popisují normy ISO 20000 a ITIL, ze kterých je primárně čerpáno. Za hlavní cíl si klade revizi firemních procesů v konkrétní společnosti dle struktury zmíněných norem. Diplomová práce se snaží o sloučení zásad a principů obecného managementu v prostředí informačních technologií. Do velké míry by měla sloužit potřebám konkrétního IT podniku, je proto psána odborným a standardním jazykem, který se v IT odvětví používá. Výsledek analýzy konstatuje nesoulad mezi stávajícími procesy a požadavky norem ISO 20000 a ITIL. Závěr práce proto také tvoří shrnutí klíčových oblastí doporučení, které by firma měla aplikovat. Klíčová slova: standardizace procesů, ISO 20000, ITIL, ASP, management služeb IT, procesní řízení, management kvality.
Business Process Engineering
Zdražil, Ondřej ; Řepa, Václav (advisor) ; Pochobradský, David (referee)
V této diplomové práci se zabývám problematikou návrhu business architektury s důrazem na možnost její implementace v reálném tržním subjektu. Práce obsahuje teoretickou část, která poskytuje metodická východiska, a část praktickou, ve které nejprve konstruuji vlastní metodiku návrhu a podle této metodiky pak provádím návrh business architektury subjektu realitního trhu za využití nástroje ProVison. Součástí práce jsou grafické výstupy a jejich popis.
Process optimization - methods, instruments, practice
Jílek, Jaroslav ; Veber, Jaromír (advisor) ; Čtrnáctý, Josef (referee)
Práce se zabývá problematikou procesního řízení v moderním pojetí managementu. V teoretické části je procesní řízení nejprve představeno v kontextu různých přístupů managementu změny. Dále jsou popsány aspekty kvality procesu a nastíněny základy modelování a simulace procesů s využitím specializovaného softwaru. Praktická část je věnována aplikaci vybraného modelovacího nástroje v reálných podmínkách praxe, jsou analyzovány hlavní procesy ve spolupracující organizaci a rovněž proveden návrh dokumentovaných postupů pro dva procesy v této organizaci dosud podrobně nepopsané.
Procesní řízení společnosti Intertell spol. s r.o.
Laubová, Ivana ; Veber, Jaromír (advisor) ; Zámostná, Klára (referee)
Cílem této práce byl popis celkové situace v oblasti procesního řízení ve společnosti Intertell spol. s r.o. a optimalizace zvoleného procesu s využitím teorie omezení. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část obsahuje základní informace o procesním řízení a teorii omezení. Ve druhé a třetí části jsou podány informace o společnosti Intertell spol. s r.o. a o implementovaných prvcích procesního řízení, včetně popisu vybraných procesů. Následuje identifikace úzkého místa podniku a aplikace teorie omezení v procesu Lisování výrobku z plastu. Hlavním přínosem této práce jsou doporučení pro odstranění úzkého místa ve výrobě a poskytnutí vodítka k aplikaci teorie omezení.
Methodologies supporting the process manangement and their applications
Farkaš, Jaroslav ; Svatá, Vlasta (advisor) ; Kudláček, Petr (referee)
V této práci se zabývám problematikou procesního řízení s ohledem na možnosti implementace v prostředí malých firem. Práce obsahuje teoretickou část, která poskytuje přehled procesních metodik a část praktickou, ve které nejprve vybírám podstatné vlastnosti procesně orientovaných metodik a na základě těchto klíčových komponent vytvářím vlastní metodiku, kterou následně aplikuji na procesy firmy Memos Software. Součástí práce je také detailní plán zavádění metodiky a rozsáhlá příloha obsahující diagramy procesů s klíčovými charakteristikami, mezi nimiž nechybí ani navržené metriky a jejich cílové hodnoty.
Reengineering of warehouse processes
Běhounová, Veronika ; Pernica, Petr (advisor) ; Jirsák, Petr (referee)
Cílem této diplomové práce je představit teoretická východiska procesního managementu a měření klíčových ukazatelů výkonnosti, která budou aplikována na postup vypracování konkrétního projektu z logistické praxe. Práce se zabývá skladovými procesy, metodami jejich mapování a měření pomocí klíčových ukazatelů. Čtenář se zde tedy seznámí jak s teoretickou stránkou řízení procesů, tak praktickým příkladem operačních procesů ve skladech dílů pro automobilový průmysl.
MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROJEKTOVÝCH TECHNIK V PROCESNÍM MANAGEMENTU A NOVÉ SMĚRY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU
Kučera, Petr ; Řepa, Václav (advisor) ; Hamza, Jan (referee)
Tato práce se zabývá vzájemnou provázaností projektového a procesního řízení. Jejím cílem je zjištění možností přenosu technik a metod aplikovaných při řešení projektů na řešení problémů v procesním řízení. Po prozkoumání společných a rozdílných rysů projektů a procesů jsem v první části práce dospěl k závěru, že mezi instanci procesu a projekt lze, s jistými omezeními, položit ekvivalenci. V následující části práce mapuji vzájemné interakce mezi projektovým a procesním řízením. Jsou zde uvedeny jak obecné způsoby vzájemných interakcí mezi oběma typy řízení, tak vybrané metodiky, které získávají v posledních letech na významu, ale prozatím nepronikly do obecného povědomí (Six Sigma, Lean). Práce má také za úkol čtenáře seznámit s novými trendy v projektovém řízení. Do této oblasti spadá a významnou částí na práci se podílí pojednání o Human Interaction Managementu. Práce se pokouší o zmapování jeho možností a přínosů, ale také možných problémových oblastí, se kterými se může uživatel tohoto přístupu setkat. Do práce jsem zahrnul také seznámení s prvním Human Interaction Management Systémem, který prozatím není běžně dostupný. Cílem bylo přiblížit čtenáři způsob práce s takovýmto systémem, seznámit jej s výhodami tohoto nového přístupu na konkrétní aplikaci, ale také nastínit možná úskalí.
Optimalizace procesů ve společnosti APT, spol. s r. o.
Ptáčková, Jana ; Janoušková, Alena (advisor) ; Pincová, Eva (referee)
Práce pojednává o optimalizaci procesů ve firmě. Nejprve z teoretického pohledu o procesním přístupu a vazbách na normy ISO řady 9000, orientaci na procesy, jejich koncepci, o procesním managementu, jeho přínosech a stupních vývoje procesů. V praktické části se zabývá popisem a zmapováním všech procesů ve firmě a podrobnou analýzou a optimalizací procesu tvorby a realizace zakázky.
Vnitropodnikové směrnice v MSP a jejich návrh pro konkrétní firmu
Zahradil, Pavel ; Dvořáček, Jiří (advisor) ; Kafka, Tomáš (referee)
Hlavním cílem je navržení vnitropodnikových směrnic pro účetnictví ve firmě Data Credit Jany Sazimové podnikající jako fyzická osoba. A to z legislativního i formálního hlediska a zpracovat jejich návaznost z hlediska systémové koncepce a komplexního chápání probíhajících procesů ve vnitřní organizační struktuře a vazeb mezi nimi. Práce je zaměřená především na oblasti, kde může docházet k různým výkladům zákona o účetnictví a na oblasti, kde je možno použít několik způsobů účtování.
Implementace procesního řízení v podmínkách malé obchodní organizace
Semerák, Jiří ; Chlapek, Dušan (advisor) ; Khun, Jiří (referee)
Cílem této práce bylo ověřit možnost použití procesního řízení v podmínkách malé obchodní firmy a vytvořit metodiku, která by obecně popsala jednotlivé kroky implementace. Metodika je určena pro malé a střední firmy, které jsou postaveny před potřebu optimalizace podnikových procesů a nebo stojí před problémem transformace ve větší firmu. Práce je rozdělena do tří částí. První část zahrnuje teoretický základ. Skládá se z popisu historického vývoje procesního řízení, definice procesů a procesního řízení s ukázkami přístupů různých autorů. Dále jsou zde popsány metodiky starší i novější. V další, praktické části, je práce zaměřena na samotnou implementaci procesního řízení. Implementace je pojata jako projekt a je rozdělena do analytické části, ve které je rozebrána pozice firmy a její hlavní cíle a částí kde je vypracován návrh nového způsobu řízení, popsána implementace, testování, vyhodnocení a fáze definice dalších možných vylepšení podnikových procesů. V poslední části jsou slovně popsány jednotlivé kroky vyvinuté metodiky implementace procesního řízení v podmínkách malé obchodní firmy, které jsou doplněny schématem postupu implementace.

National Repository of Grey Literature : 357 records found   beginprevious348 - 357  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.