National Repository of Grey Literature 121 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
CO2 Sources and Emission Trading System
Valentová, Helena ; Sitek, Tomáš (referee) ; Elbl, Patrik (advisor)
This thesis deals with issues of carbon dioxide emissions, its sources and legislation related to emission trading. The first part of the thesis provides basic information about carbon dioxide and its production. The second part summarizes sectors that emit the most carbon dioxide. The last part describes the international legislation related to emission allowances and carbon trading.
Methods of CO2 separation from air, ways of its use and long-term storage
Kober, Ondřej ; Baláš, Marek (referee) ; Škorpík, Jiří (advisor)
Combustion of fossil fuels creates greenhouse gas emissions that cause global warming. The most important of these gases is carbon dioxide. Although it occurs naturally in the atmosphere, human emissions upset the balance of various natural processes. The aim of this bachelor’s thesis is to conduct a background research in the field of carbon dioxide capture, storage and utilization. The thesis also describes the role of carbon dioxide in the atmosphere, its cycle and human influence on carbon dioxide concentration.
Biomass gasification with carbon dioxide
Klíma, David ; Milčák, Pavel (referee) ; Baláš, Marek (advisor)
This master’s thesis deals with the process of biomass gasification using mixture of CO and O2 as gasification agent. First part describes the gasification process itself, used devices, gasification medium and its influence on the generated gas. Following section covers the experimental part of the work, which is focused on change properties of the generated gas using different ratios of CO2, O2, H2O and air in the gasification mixture. This part also includes processing and evaluation of the results.
Ignition engine emissions
Semela, Lukáš ; Píštěk, Václav (referee) ; Kaplan, Zdeněk (advisor)
This thesis deals with emissions of ignition engines. The introduction acquaints the reader with the history and lays out the reasons why it is a crucial topic to be dealt with. Furthermore, the term emission is being explained as well as the description of its chemical composition, the impact on the environment and human organism. The method of measuring is also mentioned in this thesis. Then the explanation continues with European Union’s current legislation. The whole thesis is concluded with information on the additional modification of emissions and chapter that outlines the future of automobiles regarding the environment.
Cafe indoor air quality assesment
Jüthner, Ludvík ; Zíková, Naděžda (advisor) ; Mašková, Ludmila (referee)
Cafes are specific places with increasing popularity these days. However, the spaces used mainly for meetings, work or studying have not been yet explored in detail from the microclimate point of view, although suboptimal microclimatic conditions can have a negative effect not only on employees but also on customers. The bachelor thesis deals with an evaluation of air quality in coffee shops and juxtaposes its findings with the legislation that defines beneficial conditions for the particular environment. The aim of the thesis is to determine whether the values of temperature, relative moisture including the concentration of PM2,5 and carbon dioxide, based on an example of three specific coffee shops situated in the center of Prague, correspond with the acceptable standard quotes stipulated by the law. To that end, the author explores three assumptions: 1) the selected spaces are not strictly controlled by the Public Health Authority in comparison for instance with hospitals and therefore the recorded values do not correspond with the regulations, 2) the number of people worsens the CO2 values and 3) coffee shops with an entrance facing a busy street show a higher concentration of PM2,5. The results were achieved by experimental measuring in Winter months. The theoretical part defines the concept...
Device for monitoring the environmental quality in the car
Doležal, Lukáš ; Szendiuch, Ivan (referee) ; Levek, Vladimír (advisor)
This bachelor's thesis deals with the design of equipment for monitoring the internal environment of the cabin of a passenger car. Equipment suitable for measuring force, atmospheric pressure, humidity, possible noise level and noise level. The main control element of the device is a microcontroller providing communication with the used sensors. The available data is shown on the display and is stored in memory. For communication with a computer, it is possible to use the USB interface using stored data that can be analyzed and processed.
Power to gas
Abdallah, Hadi ; Lázničková, Ilona (referee) ; Radil, Lukáš (advisor)
Tato práce se zabývá problematikou technologie power-to-gas, která slouží k akumulaci energie tím, že přeměňuje přebytečnou elektrickou energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů energie na syntetický zemní plyn. Cílem bylo představit aktuální trendy v oblasti power-to-gas a vytvořit model tohoto systému v OpenModelica. V práci jsou uvedeny všechny hlavní části systému power-to-gas: výroba elektrické energie, výroba vodíku elektrolýzou, zachycování a separace uhlíku, Sabatierova reakce a typy metanizace. Nejprve byl modelován denní průběh slunečního záření. Poté byl zpracován submodel přeměny záření na elektrickou energii pomocí FV panelů. Dále byl zpracován střídač DC/AC, distribuční cesta a měnič AC/DC pro napájení elektrolyzérů. Stěžejní částí práce bylo zpracování vlastní metanizační jednotky. Reakce je řešena pomocí van der Waalsovy rovnice reálných plynů. Podle toho je stanovena produkce metanu, který je poté skladován v nádržích. Dále se provádí simulace se dvěma cestami. Za prvé, energie získaná z fotovoltaické elektrárny je přímo vedena přes distribuční soustavu k elektrolyzérům. Za druhé, energie získaná z fotovoltaické elektrárny je přiváděna do 22 kV distribuční sítě, která pak napájí zbytek procesu. Závěrem práce je zhodnocení, které porovnává celkovou efektivitu systému vzhledem k power-to-gas vůči akumulátorovému úložišti energie.
Field sensor network for microclimatological measurements
Juráň, Radovan ; Frýza, Tomáš (referee) ; Povalač, Aleš (advisor)
Tato práce je zaměřena na návrh terénní bezdrátové senzorové sítě pro mikroklimatologická měření, zejména výronů juvenilního oxidu uhličitho v oblasti hydrotermílního krasu, založené na LoRaWAN. V teoretické části práce je předložen přehled cílové oblasti, možností řešení měření, získávání a přenosu dat. Praktická část se pak věnuje kompletnímu návrhu celého systému, to znamená od měřicího zařízení přes koncentrátor a gateway až po backend odesílání dat do cloudového úložiště. Výsledky tohoto komplexního problému jsou prezentovány průběžně a přílohy obsahují detailnější a názornější ukázky.
Green as a healing element of buildings and cities
Šmídová, Kristina ; Blasinski, Petr (referee) ; Rubinová, Olga (advisor)
Tato práce se zaměřuje na představení městské zeleně jako důležitý prvek udržitelné výstavby, a především jako prvek, který zbavuje okolní vzduch znečištění a přispívá k lepšímu prostředí ve městech. Dále se tato diplomová práce zabývá vztahem mezi městskou zelení a znečištěním ovzduší oxidem uhličitým v Brně. Ve městě byla prováděná měření koncentrací oxidu uhličitého, kyslíku a sekundárních veličin po dobu půl roku od června do listopadu roku 2019. Měření byla prováděna na čtyřech místech v Brně a dále tato data byla mezi sebou porovnána. Dále byla navrhnuta zelená opatření. Ve dvou vybraných lokalitách v Brně byly vybrány střechy, na které byla navrhnuta extenzivní zelená střecha.

National Repository of Grey Literature : 121 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.