National Repository of Grey Literature 18 records found  previous11 - 18  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Vstupní analýza možností uplatnění výhřevné frakce z MBÚ ke spoluspalování/spalování alternativních paliv ve stávajících zdrojích v ČR
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Krečmerová, Tatiana ; Kovaříková, Terezie ; Durdil, Josef
Vstupní analýza možností uplatnění výhřevné frakce z MBÚ ke spoluspalování/spalování alternativních paliv ve stávajících zdrojích v ČR v první části popisuje výchozí legislativní podmínky. Nejdůležitějším aspektem je fakt, že vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, je již od minulého roku ve fázi novelizace, a to především z hlediska definice alternativních paliv, které zahrnují také paliva vyrobená z odpadů. Tato skutečnost vede ke značné nejistotě pro případné investice, které by vedly ke spoluspalování/spalování výstupů z MBÚ. V další části úkolu bylo třeba vybrat potenciální zdroje ke spalování alternativního paliva či spoluspalování odpadů v ČR. Zpracovaným dotazníkem bylo osloveno 44 zdrojů (9 cementáren/vápenek, 25 tepláren a 10 elektráren), u kterých byl sondován zájem to tuto problematiku. Vzorový dotazník je přiložen do přílohy č. 1.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 5: Veřejnost a veřejná rekreace IIa
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Zkoumaná návštěvnická populace byla podrobena důkladnému psychologicko-sociologickému šetření, které mělo přinést zjištění o vazbách ekologicky vhodného chování na zjistitelné faktory. Byly identifikovány různé druhy ekologického chování, škodlivého i užitečného, a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Jsou podrobně uvedeny výsledky jednotlivých testů a předloženy závěry k dalšímu zkoumání.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 10: Reakce návštěvníků na různě vyjádřená sdělení o zákazu zkracování cest
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Hutar, Zbyněk
Terénní studie se zabývala ochotou návštěvníků Krkonoš respektovat omezení chůze mimo vyznačené cesty. Jsou uvedeny reakce na různé formy sdělení o zákazu. Studie uvádí, že forma zákazu má na chování návštěvníků velký vliv. Zároveň je zdůrazněno, že pouhý nápis nepřináší jasné zdůvodnění, proč je chůze mimo vyznačené cesty nepřípustná. Jsou uvedena doporučení pro komunikační strategii KRNAPu. Studie je doplněna sémiologickým komentářem B. Blažka
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 12: Veřejnost a horská rekreace III.
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Byly identifikovány různé druhy ekologické chování, škodlivého i užitečného a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Práce uvádí jednotlivé typy návštěvníků a snaží se postihnout, které faktory podmiňují jejich chování. Jako hlavní faktor ovliňující ekologické chování se ukázal být věk nikoli ve smyslu čistě chronologickém, ale spíše ve smyslu stylů jednání různých generací v dané populaci koexistujících.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 2: Veřejnost a horská rekreace I.
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kasalová, Hana
Cílem úkolu bylo zjistit vztah české veřejnosti k horské rekreaci a ke Krkonošům zvlášť a určit činitele, které tento vztah diferencují. Jsou uvedeny výsledky dvou sociologických průzkumů. První se vztahoval k horské rekreaci zvláště pak v Krkonoších a druhý zjišťoval názory na škodlivost různých druhů chování na území Krkonošského národního parku. Je popsána úroveň znalostí o chování v NP Krkonoše a o povinnostech Horské služby.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 14: Výsledky výzkumu V3. Rozbor účinnosti propagačního působení KRNAP na návštěvníky Krkonoš
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Vysekalová, Jitka ; Kasalová, Hana ; Maříková, Iva
První část obsahuje informaci o přípravě, průběhu a výsledcích terénního šetření dílčí fáze úkolu V3. Šetření se uskutečnilo v letním období na území KRNAPu mezi náhodně vybranými návštěvníky. Byli dotazování na různých stanovištích odlišného charakteru. Výsledky uvádějí složení zkoumané populace a další informace o souboru návštěvníků. Druhá část studie se zabývá úspěšností propagačních a informačních materiálů o akcích, pravidlech chování a o funkcích a práci informačních středisek KRNAPu. Zabývá se úspěšností naučných stezek a povědomím o jejich existenci. Obsahuje návrhy a doporučení k propagaci KRNAP.
Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH ; Vrbová, Martina ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Měchura, Petr ; Kotoulová, Zdenka ; Horák, Miroslav ; Hadrabová, Alena ; Gellenbeck, Klaus
Stručné shrnutí výsledků projektu. Kvantitavního výzkumu u zpracovatelů odpadu v České republice. Krize na trhu druhotných surovin a její příčiny. Hospodárnost a účinnost plateb za komunální odpad. Ekonomika tříděného sběru. Modely plateb za komunální odpad ve vybraných obcích. Stěžejní výsledky jsou shrnuty v publikovaných materiálech, které zpráva cituje.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   previous11 - 18  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.