National Repository of Grey Literature 19 records found  previous11 - 19  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
On the modern surface treatment of pressure casting dies
Černý, Štěpán ; Sliwková, Petra (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
Bachelor thesis is focused on the influence of surface treatments due to prolonging life and decreasing an amount of service hours on the die casting molds of aluminium alloys. Theoretical analysis of the problem deals with the requirements for tools materials used for making these moulds. Furthermore it deals with the materials which are most commonly used in their production and the species of aluminium alloys which are most commonly casted. The second part of this thesis, which is discussed in detail, deals with design solution regarding to usage of surface finishes on the moulds for die casting and their specific properties. Another part of this thesis contains experimental tests where was measured selected coating in order to determine its behaviour during the casting cycles with a focus on increasing lifetime of the mould insert, also reducing the amount of glued metal on the walls and finally improving the surface of casted part. It was found, according the analysis results, that the TiAlN coating helped to reduce the amount of glued metal on the mould walls. This also helped to reduce the amount of service intervals. On the other side for achieving much better results is better to use TiB2 coating. It has been experimentally confirmed that the TiAlN coating is not suitable for using in die casting moulds of aluminium alloys.
Plastic materials and their treatment
Kopečný, Aleš ; Zemčík, Oskar (referee) ; Osička, Karel (advisor)
This research the basic empirical knowledge about the processing of plastic materials. The following are analyzes of the nature of plastic materials and analysis of the use of these materials in the engineering industry. This paper deals with the technological methods of processing plastics. Specifically, it is done as a summary of information about the technologies needed for the production of molds for plastics. Key words
Solution technology of finish mold of plastic material in company VKV-Horák.
Harák, Petr ; Sedlák, Josef (referee) ; Kalivoda, Milan (advisor)
The work deals with the technology of plastic injection mould in the com-pany VKV Horák. The work analysis the project, the process of production the mould and putting it in operation. The process of production is focused on ma-chining the sublayer of the mould. At the end, the sequence of operations of processing the plastic part on injecting machine using this mould is presented.
Moulds and residential buildings
Dvořák, Tomáš ; Trachtová, Štěpánka (referee) ; Omelková, Jiřina (advisor)
Bachelor’s thesis is aimed at moulds and residential buildings. At moulds occurrence and at conditions for their growth and reproduction. Thesis defined their distribution, morphology, metabolism and type of reproduction. Describe most important genera of moulds, their identification and procedure during their elimination. Practical part is aimed at two methods of determination in two different types of residential building, in prefab house and in single family house. The object of practical part was to determinate the genus of occurring moulds
Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži: Studium podílu bioaerosolů na imisní zátěži území České republiky suspendovanými částicemi
Státní zdravotní ústav, Praha ; Kašička, Václav ; Matějů, Ladislava ; Kazmarová, Helena ; Kotlík, Bohumil
Cílem řešení dílčího projektu je stanovení podílu biogenních složek (pyly, mikrobi, plísně, kvasinky) na celkovém znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, návrh charakterizace zátěže ovzduší v různých typech lokalit (městské, okolí zdrojů zemědělské výroby, malá sídla, přírodní pozadí), založené na stanovení podílu biogenních složek v různých frakcích suspendovaných částic a popis časového a prostorového rozložení částic biogenního původu. V roce 2005 byly provedeny tyto práce: Rešerše informačních pramenů a existujících datových souborů v ČR a ve světě; Popis časové variability suspendovaných částic, pylů a mikrobiologického znečištění ovzduší; Zpracování logistiky k organizaci odběrů vzorku aerosolů z venkovního ovzduší (výběr lokalit, frekvence odběrů, režimy odběru, definování zájmových frakcí) zajištění potřebných standardů a optimalizace jednotky pro pylový monitoring; Odběry vzorků aerosolu z venkovního ovzduší; Ověřování postupů vedoucích k identifikaci a kvantifikaci částic biogenního původu - kapilární elektromigrační metody (elektroforéza, izotachoforéza, elektrokinetická chromatografie); Příprava kampaňových měření v definovaných typech lokalit (městské, okolí zdrojů zemědělské výroby, malá sídla, přírodní pozadí).
Charakterizace zátěže obyvatel malých sídel škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly: Znečištění ovzduší bioaerosoly
Státní zdravotní ústav, Praha ; Kvasničková, Simona ; Matějů, Ladislava ; Kazmarová, Helena ; Kotlík, Bohumil
Cílem dílčího úkolu II bylo vypracovat obecně použitelnou metodu 24 hodinových odběrů vzorků ovzduší pro měření výskytu bioaerosolů, zhodnotit výskyt bioaerosolů v blízkosti vybraných zemědělských zařízení, popsat sezónní kolísání výskytu bioaerosolů a vliv meteorologických parametrů a zhodnotit míru rizika výskytu bioaerosolů. Práce zahrnovala čtyři etapy řešení. V prvé etapě řešení byla provedena rešerše dosud známých faktů o vzorkování bioaerosolů / živých částic a zvolen typ vzorkovače. V druhé etapě řešení bylo provedeno sledování denních profilů výskytu bioaerosolů / živých částic v lokalitě, která nebyla zatížena zvýšeným výskytem živých částic z jakéhokoliv zdroje znečištění jako jsou např. kompostárny, čistírny odpadních vod, zemědělská živočišná výroba apod. Ve třetí a čtvrté etapě byl zjišťován vliv zdroje znečištění jako je drůbežárna a velkochov vepřů na výskyt bioaerosolů/ živých částic v jejich okolí. Zároveň byl sledován vliv některých mikroklimatických podmínek na výskyt diskutovaných živých částic. Jako doplnění hodnocení vlivu významného zemědělského objektu bylo provedeno i hodnocení pachové zátěže.
Charakterizace zátěže obyvatel malých sídel škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly: Zátěž biologickým aerosolům v blízkosti vybraných zemědělských zařízení/zdrojů
Státní zdravotní ústav, Praha ; Matějů, Ladislava ; Pejřil, P. ; Mocová, M. ; Eliášová, Eva ; Brabec, Marek ; Kotlík, Bohumil
Dílčí zpráva k úkolu II - Sledování denních profilů výskytu mikroorganismů v bioaerosolech. Cílem prací bylo stanovení způsobu vzorkování bioaerosolů a prověření výskytu živých částic v ovzduší, případných změn v počtech kolonie tvořících jednotek sledovaných živých částic během 24 hodinového cyklu a prověření závislosti výskytu živých částic ve vzduchu na některých mikroklimatických parametrech. Měření bylo provedeno v lokalitě Habartice.
Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži: Studium podílu bioaerosolů na imisní zátěži území České republiky suspendovanými částicemi
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, Odborná skupina hygieny ovzduší, Praha ; Kašička, Václav ; Matějů, Ladislava ; Kazmarová, Helena ; Kotlík, Bohumil
Plnění úkolu v roce 2006. V průběhu celé pylové sezóny roku 2006 od 1.3.2006 do 31.10.2006, byly na dvou místech tj. v areálu SZÚ v Praze (zastupuje městskou aglomeraci s významným podílem dopravní zátěže) a v areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě (zastupuje maloměstskou lokalitu pozaďového charakteru) realizovány paralelní odběry 24 hodinových vzorků aerosolů TSP. V obou lokalitách byly souběžně měřeny základní meteorologické parametry (teplota, relativní vlhkost, směr a rychlost větru). V obou lokalitách jsou dlouhodobě provozovány stanice celostátního pylového monitoringu a je realizován státní imisní monitoring (manuální stanice č. ISKO 457 v Praze SZÚ a automatická stanice č. ISKO 1200 v H. Brodě) suspendovaných částic frakce PM10 a na stanici v Praze i monitoring suspendovaných částic frakce PM2,5 a spadu. V paralelních 24 hodinových vzorcích frakce TSP byly stanoveny hmotnostní koncentrace suspendovaných částic, mikrobiologické složky (celkové počty mikroorganismů, celkové počty plísní a kvasinek, spory plísní) a jako indikátor výskytu pylových zrn či jejich částí stanoveny i alergenní složky biogenního původu. V roce 2006 byly ukončeny činnosti související s úpravou metod pro kvantifikaci a identifikaci částic biogenního původu.
Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži: Studium podílu bioaerosolů na imisní zátěži území České republiky suspendovanými částicemi
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, Odborná skupina hygieny ovzduší, Praha ; Kašička, Václav ; Matějů, Ladislava ; Kazmarová, Helena ; Kotlík, Bohumil
Cílem dílčího projektu DP 3 bylo získání podrobnějších informací a dat o bioaerosolech (částicích biogenního původu), které jsou významnou složkou spektra suspendovaných částic, a to především v důsledku své biologické aktivity a progresivně vyjádřených zdravotních účinků. Soubor informací o podílu biogenních částic na celkové zátěži suspendovanými částicemi je v současné době naprosto nedostačující. Cíle dílčího projektu a formy dosažení cílů. V roce 2007 proběhla kampaňová měření v definovaných typech lokalit (městská, malá sídla, přírodní pozadí), byly odebrány vzorky aerosolu a pylů, provedeny analýzy získaných datových souborů, zpracování závěrečné zprávy, prezentace výsledků a zpracovány podklady pro návrh opatření ke snížení expozice populace nepříznivým zdravotním účinkům bioaerosolů.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   previous11 - 19  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.