National Repository of Grey Literature 156 records found  beginprevious147 - 156  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Polythematic Structured Subject Heading System and its potential in the area of indexing and searching web documents 000000026 506__ $$aPublic
Kožuchová, Kristýna ; Škuta, Ctibor
PSH je jedním ze zástupců systémů organizace znalostí a je proto určen k předmětové indexaci dokumentů tak, aby mohly být později efektivněji vyhledány. Zatímco v minulosti byla předmětová indexace dokumentů doménou profesionálů – knihovníků, nyní se tento druh intelektuální činnosti přesouvá také do rukou běžných uživatelů. V roce 2009 došlo v oblasti PSH k několika významným změnám. Heslář je nyní zveřejněn v sémantickém formátu Simple Knowledge Organisation System (SKOS) v souladu s principy linked data pod licencí Creative Commons. SKOS slouží k reprezentaci systémů organizace znalostí a je postaven na W3C standardech RDF (Resource Description Framework) a RDFS (RDF - Schema) za účelem zpřístupnění strukturovaných slovníků pro sémantický web. Vzhledem k používání globálně unikátních URI (Uniform Resource Identifier) jako identifikátorů je možné na hesla PSH jednoduše odkazovat a vytvářet vazby s dalšími informačními zdroji. V případě PSH to znamená, že u některých hesel lze nalézt odkazy na předmětová hesla Kongresové knihovny (Library of Congress Subject Headings) a DBPedii. Jednou z novinek zpřístupněných na stránkách Národní technické knihovny v sekci PSH je funkce pro vytváření úryvků metadat s hesly PSH ve formátech Dublin Core a Common Tag. Prostřednictvím zápisu RDF v atributech (RDFa) je možné jejich zakomponování přímo do těla dokumentů ve formátu (X)HTML bez vlivu na výsledné zobrazení. V současnosti PSH neslouží pouze jako prostředek pro věcnou selekci bibliografických záznamů, ale jeho potenciál je rozvíjen také v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů.
Fulltext: idr-33_2 - Download fulltextPDF
Slides: idr-33_1 - Download fulltextPDF
Czech Digital Mathematics Library DML-CZ
Rákosník, Jiří
The aim of the paper is to explain principles of the digital library and processes and methods of its creation, with special consideration of requirements of mathematics, and to present Czech Digital Mathematics Library representing the solution of the project supported in frames of the R&D programme Information Society.
Information Retrieval and Graph Web Structures
Húsek, Dušan ; Řezanková, H. ; Snášel, Václav
The analysis of the hyperlinks on the Web can significantly increase the capability of search engines. In the paper we deal with experiments with graph structure of the Web especially 2-conected components.
MS SQL Server BI Platform Metadata Management
Havlíček, Ondřej ; Pour, Jan (advisor) ; Zajíc, Ján (referee)
The main goal of this thesis is to propose and evaluate possible solutions how to manage metadata of the Business Intelligence systems built on the MS SQL Server platform in order to meet the requirements specified by CleverDecision, s.r.o.The goal is reached by a study of the available sources, consultations with the emloyees of the company and by a practical exploration of the potentialities of the MS SQL Server and related tools. The first contribution of this thesis is an exploration of the subject of metadata in Business Intelligence. The second one is the fullfilment of the company's requirements. In doing so, Adrienne Tannenbaums's methodical process of analysis and design of a metadata solution was partially applied. Also, the possible solutions were proposed and evaluated and the recommended solution was tried out and illustrated. The thesis begins with a explanation of significance of metadata in Business Intelligence. Afterwards, metamodels, metadata standards and metadata solution are introduced. It is followed by the methodical process which analysis in particular the beneficients of metadata, their requirements, the sources of metadata in MS SQL Server and the architecture of metadata models. Then, the individual alternatives are evaluated and the recommended one is illustrated in practice.
Metadata and searching informations on the internet
Vít, Kristian ; Sklenák, Vilém (advisor) ; Tichý, Jan (referee)
My work idicate the aim to acquaint the reader with development, functionality and seubsequent use metadata in web pages. The reader learns more about functionality invidual meta-information and their benefit from browser searching. Eventually methodics, which help to author increase traffic to his website. Then I put the banned technique in which the reader should be careful. Finnaly, I wrote a short summary of advantage or disadvantage the use of metadata.
Application of metadata for distribution and use of multimedia files
Lukeš, Ondřej ; Šedivá, Zuzana (advisor) ; Švecová, Jarmila (referee)
Práce se zabývá způsobem, jak by se dalo vylepšit ukládání a vyhledávání multimediálních souborů pomocí vhodně strukturovaných metadat. Je rozdělena na dvě logické části. První obsahuje analýzu současného stavu a jejím výstupem, je kritické ohodnocení současného používání a popisování multimediálních souborů. Druhá část obsahuje návrh možného vylepšení tohoto stavu a to využitím standardu MPEG-7, technologie XML a nativní XML databáze.
Data Governance
Procházka, Martin ; Slánský, David (advisor) ; Pour, Jan (referee)
Data Governance představuje nový směr v řízení dat ve společnosti, který přistupuje k datům jako k podnikovým aktivům. Tato bakalářská práce je zaměřena na popis programu Data Governance a jeho základních komponent. Cílem práce je charakteristika tohoto způsobu řízení dat a srovnání přístupů vybraných systémových integrátorů. Výstupem práce bude přehled těchto přístupů a vymezení jejich odlišností. V první části popisuji principy Data Gevernance a jeho základní komponenty. Další kapitola se věnuje organizační struktuře tohoto programu a jeho rolím. Třetí a čtvrtá kapitola rozebírá technické aspekty programu, které představují metadata a nástroje. V páté kapitole stručně popisuji implementaci a její fáze. Na závěr představím vybrané přístupy k Data Governance a popíšu jejich odlišnosti.
Podniková metadata, jejich aplikační možnosti a využití při návrhu datového skladu
Novotný, Jakub ; Toman, Prokop (advisor) ; Nováček, Jan (referee) ; Štěpan, Jan (referee)
Současné přístupy k podnikovým metadatům jsou povětšinou orientovány primárně prak­ticky a aplikačně, bez hlubšího teoretického podložení problematiky metadat. Tomu odpo­vídá i nejčastěji používaná definice termínu metadata (data o datech), která je do značné míry matoucí, neboť nerespektuje ani základní strukturu definice. V odborné literatuře lze nalézt několik příspěvků k teoretickému ukotvení metadat, jedná se však převážně o sys­témy klasifikace metadat. Teoretické rozpracování metadat neodpovídá úloze, kterou hrají metadata v aplikační rovině. Předkládaná práce je pokusem o propojení obojího. Obecným cílem této práce je přispět k výzkumu metadat s primárně aplikačním využitím. Hlavním cílem této práce je poskytnout ucelenější, teoreticky podložený pohled na metada­ta z hlediska jejich (formálně) jazykové struktury a na tomto základě určit jejich aplikační možnosti a navrhnout obecnou metodiku pro návrh modelu metadat. Práce je pojata transdisciplinárně, teoretické podložení metadat v ní prezentované je ome­zeno na jejich formálně jazykovou strukturu, což umožní využít závěrů jiných disciplín pro informatická metadata. Aplikační rovina práce je pak orientována na metadata při návrhu datového skladu, neboť datový sklad je ?živnou půdou? pro metadata. Teoretickou základnou celé práce je jednak rozbor většiny využívaných způsobů defi­nování metadat, dále přehled základních koncepcí podnikových metadat (zejména s ohle­dem na datové sklady) a také převzaté závěry z neinformatických disciplín zabývajících se formálně jazykovými strukturami pro problematiku informatických metadat. Na základě analýzy uvedených oblastí jsou předloženy pracovní definice nejvýznamnější pojmů, explikována kontextová úloha metadat a předložena obecná metodiky pro návrh metadatového modelu, která je následně (včetně kontextové úlohy metadat) ověřena při ná­vrhu datového skladu. Hlavním přínosem práce je: demonstrace možnosti teoretického podložení metadat z hlediska jejich formálně jazy­kové struktury; předložení obecné metodiky pro návrh modelu metadat; aplikace této metodiky při návrhu datového skladu. Celá práce je rozčleněna do pěti ucelených, návazných oblastí. Nejprve se práce zabývá problematikou definování metadat, kde jsou kriticky rozebrány základní definice metadat. Následně je prostor věnován základním koncepcím podnikových metadat a tato jsou účelně rozčleněna do několika kategorií. Ve třetí oblasti (kap. 4 a 5) je čerpána inspirace z dis­ciplín, které se zabývají formálně jazykovými strukturami, a z těchto jsou převzaty závěry využitelné i pro informatická metadata. V předposlední oblasti (kap. 6 a 7) jsou předchozí analýzy syntetizovány do pracovního vymezení metadat, rozboru jejich možností i do ná­vrhu metodiky vytváření metadatového modelu. Poslední ? aplikační část demonstruje na­sazení navržené metodiky při návrhu datového skladu.

National Repository of Grey Literature : 156 records found   beginprevious147 - 156  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.