National Repository of Grey Literature 1,323 records found  beginprevious1304 - 1313next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Kultura jako multiplikátor cestovního ruchu
Nekolová, Hedvika ; Krbová, Jana (advisor)
Práce analyzuje vybraný obor kultury a zkoumá jeho vliv na cestovní ruch. V úvodu práce jsou vymezeny pojmy kultura a cestovní ruch. Jelikož je kultura široký pojem, je práce zaměřena na kulturní památky a způsob jejich financování. Druhá část práce analyzuje kulturní památky v konkrétním městě v České republice a zkoumá jejich vliv na cestovní ruch v dané oblasti. Dále zde jsou navrženy možné varianty jak zvýšit pomocí kulturních památek cestovní ruch.
Problems of globally created communication campaigns and their usage on local markets
Šik, Stanislav ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Dúbravská, Pavla (referee)
Práce se zabývá problematikou globálně vyvářených komunikačních kampaní a jejich následnou adaptaci na lokální trhy. Toto téma zkoumá z hlediska kulturních odlišností, jazykových bariér a geografických podmínek. Nabízí strategický postup tvorby kampaní, které budou používány na více trzích a také postup jejich adaptace. Problém nachází v nemožnosti dát jasnou odpověď na to, zda kampaně obecně vzato přizpůsobovat lokálním podmínkám, či nikoliv. Konstatuje, že rozhodnutí je potřebné učinit na podnikové úrovni, ve vztahu k marketingové a komunikační strategii.
Podniková kultura firmy Glaverbel Czech, a.s. v letech 2002 a 2007
Ježková, Marie ; Nový, Ivan (advisor) ; Teuflová, Jaroslava (referee)
Práce se zabývá podnikovou kulturou mezinárodní firmy. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy, charakteristiky a východiska dané problematiky. Část praktická je zaměřena na analýzu podnikové kultury firmy Glaverbel Czech, a.s. Cílem bylo komplexně zmapovat a vyhodnotit základní prvky a principy podnikové kultury a identifikovat zásadní změny, ke kterým v této oblasti během posledních pěti let došlo. Analýza vychází z empirického výzkumu. Na základě takto získaných výsledků a po jejich porovnání s výsledky výzkumu z roku 2002, byla navržena optimalizační opatření v jednotlivých aspektech podnikové kultury.
Corporate culture of the international company
Effenbergová, Veronika ; Nový, Ivan (advisor) ; Primus, Radek (referee)
Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o podnikové kultuře z několika úhlů pohledu různých autorů a na základě dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů analyzuje podnikovou kulturu mezinárodní poradenské společnosti. Tuto společnost blíže představuje a popisuje její kulturu se zaměřením na její charakteristické znaky, interní a externí komunikaci a na vzájemnou spolupráci mateřské společnosti a jejích zahraničních zastoupení.
Diagnostika vybraných aspektů organizační kultury společnosti DEK a.s.
Doktorová, Markéta ; Franková, Emilie (advisor) ; Surynek, Alois (referee)
V teoretické části práce je uveden přehled přístupů k organizační kultuře, k jejím vlivům na podnikové procesy, výkonnost a úspěšnost organizace a k metodám jejího zkoumání a poznávání. V rámci praktické aplikace je popsána diagnostika vybraných okruhů organizační kultury společnosti DEK a.s. Empirická data byla zjištěna pomocí dotazníkového šetření mezi zaměstnanci společnosti a analyzována byla relevantními statistickými metodami. Na konci práce jsou shrnuty výsledky statistické interpretace dat do slabých a silných stránek zkoumaných okruhů organizační kultury, na ně pak navazují návrhy na opatření a doporučení.
Socio-political Cleavages and Democracy in Subsaharan Africa
Kváča, Vladimír ; Janoušková, Zuzana (advisor) ; Hulec, Otakar (referee) ; Lacina, Karel (referee) ; Fiala, Vlastimil (referee)
Doktorská práce si klade za širší úkol prozkoumat jednu z rovin kulturního střetu mezi tradiční africkou kulturou a západní kulturou a jejími globalizač­ními vlivy, které se v subsaharské Africe začaly projevovat s nástupem koloni­alismu, a jejichž intenzita dále akcelerovala v postkoloniálním období. Pozornost je věnována kulturnímu subsystému, který představuje regulační funkce společnosti, konkrétně politice, která je však úzce, a místy neodděli­telně, spojena s ekonomikou. Toto velmi široké téma je dále zúženo tím, že předmětem zájmu, a současně hlavním cílem je zkoumání možností demo­kratického řešení konfliktů plynoucích ze současných sociopolitických roz­porů v subsaharské Africe, tedy především, zda jsou myšlenky demokracie v Africe uskutečnitelné, a pokud ano, tak za jakých podmínek.
Nástroje vnitřní komunikace zaměřené na firemní kulturu
Mikulková, Zdeňka ; Nesnídalová, Jitka (advisor) ; Čiháková, Renata (referee)
Cílem práce je vysvětlení pojmu firemní kultury, rozbor nástrojů vnitřní komunikace využívaných pro podporu a žádoucí rozvoj firemní kultury a demonstrování nástrojů interní komunikace ve společnosti Telefónica O2 Czech Republik a.s. Jsou dané nástroje vhodné pro situaci v dané společnosti a jaká je jejich účinnost?
The cultural items impact on marketing
Svatošová, Michaela ; Koudelka, Jan (advisor) ; Šindelář, Václav (referee)
Práce popisuje jednotlivé kulturní prvky, které ovlivňují marketing. Uvádí také vliv kulturních dimenzí. Práce se zabývá reklamou, ve které se popsané kulturní prvky či dimenze mohou vyskytovat. Jsou zde uvedeny národní styly reklamy v rámci Evropské unie. V práci je uveden výzkum, který se věnuje vybraným kulturním prvkům. Konkrétně se jedná o jazyk v reklamních textech a o barvy, které vyjadřují obor podnikání. V závěru práce je zhodnocení reklamní kampaně společnosti Philips z hlediska kulturních dimenzí.
Spolupráce soukromého a neziskového sektoru v Brazílii a jak je ovlivněna kulturou
Domínová, Kateřina ; Sztogrynová, Miroslava (advisor) ; Krogman, Michal (referee)
Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s brazilskou národní kulturou, a to jak z hlediska historických a etnických aspektů, tak z pohledu organizační kultury, kulturních dimenzí G. Hofstedeho či typických vlastností průměrného Brazilce. Zjištěné charakteristické rysy brazilské národní kultury jsou aplikovány na vysvětlení současné sociálně-ekonomické situace obyvatel Brazílie a na analýzu spolupráce soukromého a neziskového sektoru, jakožto prostředku pozitivně ovlivňujícího daný egativní stav brazilské společnosti.
Marketingová strategie Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
Luštický, Martin Bc. ; Hesková, Marie (advisor) ; Smolíková, Libuše (referee)
Diplomová práce navrhuje marketingovou strategii Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov a dále pak jednotlivá taktická opatření v oblasti marketingového mixu festivalu. Pro návrh strategie je využita analýza kulturně-společenských akcí v Českém Krumlově a analýza informací z předchozích ročníků festivalu. Práce dále poukazuje na širší socio-ekonomické dopady konání MHF ČK na podnikatelské subjekty ve městě a jeho okolí, analyzuje možnosti užší spolupráce mezi nimi a pořadatelem festivalu a definuje profil typického návštěvníka MHF ČK.

National Repository of Grey Literature : 1,323 records found   beginprevious1304 - 1313next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.