National Repository of Grey Literature 292 records found  beginprevious283 - 292  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Financial analysis of CEZ, a.s. corporation
Chytrý, Martin ; Sotonová, Hana (advisor) ; Lodr, Jakub (referee)
Ve své práci nazvané Finanční analýza společnosti ČEZ, a.s. autor zkoumá hospodaření podniku a jeho účetní výkazy. K tomu používá celý aparát nástrojů finanční analýzy. Zabývá se nejen současným stavem, ale na základě faktů se snaží nastínit trendy, které podnik budou ovlivňovat v budoucnu.
Analýza hospodaření zdravotních pojišťoven v ČR
Šůstková, Jana ; Klazar, Stanislav (advisor)
Základním cílem práce je zjistit, jaký byl vývoj a odlišnosti v hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, jaký je rozdíl mezi průměrnými výdaji na zdravotní péči jednoho pojištěnce a celkovým stavem pohledávek a závazků mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ostatními zaměstnaneckými pojišťovnami a v neposlední řadě také porovnání provozních nákladů na samotný chod pojišťoven.
Rozvoj obce Věžnička
Vomelová, Lenka ; Krbová, Jana (advisor) ; Boková, Jiřina (referee)
Práce pojednává o obci Věžnička a jejím rozvoji. Teoretická část se zabývá obcemi, strategickým řízením a zaměřuje se na Program rozvoje obce a možné zdroje financování. Praktická část seznamuje s obcí Věžničkou a jejím hospodařením. Dále je zde hodnocen Program obnovy venkova obce Věžnička a v závěru jsou navrženy možné aktivity rozvoje včetně možných zdrojů financování.
The Analysis of Economic Management of the Královéhradecký (Hradec Králové) Region since 2001 till the Present
Tomášková, Dana ; Peková, Jitka (advisor) ; Nejedlý, Miloslav (referee)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření krajů na příkladu Královéhradeckého kraje. První kapitola je věnována reformě územní veřejné správy, vzniku krajů a jejich postavení v rámci veřejné správy České republiky. Druhá kapitola se zabývá legislativou upravující hospodaření územní samosprávy a třetí kapitola je věnována samotnému hospodaření krajů. Další kapitoly už pojednávají o hospodaření Královéhradeckého kraje. Čtvrtá kapitola vystihuje situaci hospodaření v současné době. V páté kapitole je provedena analýza vývoje příjmů a v šesté kapitole analýza výdajů Královéhradeckého kraje od roku 2001 do roku 2007. Cílem této práce je zjistit jaké podmínky má kraj k plnění svých samosprávných činností, jaká je struktura příjmů a výdajů kraje a jakou má zastupitelstvo možnost tuto strukturu ovlivňovat.
Analýza finančního hospodaření obce jako samosprávného prvku (případ obce Proboštov)
Řiháček, Zdeněk ; Ochrana, František (advisor) ; Pokorný, Zbyněk (referee)
Proces decentralizace veřejné správy patří ke klíčovým procesům přechodu od centrálně řízené ekonomiky k ekonomice tržní. Práce uchopuje postavení obce, jakožto základního kamene územní samosprávy, vymezuje její právní postavení, působnost, orgány a majetek. Detailněji se zaměřuje na finanční hospodaření obce, charakteristiku rozpočtu, rozpočtový proces, rozpočtovou skladbu a samotný obsah rozpočtu. V praktické části je finanční hospodaření obce analyzováno na konkrétním případu obce Proboštov s důrazem na věcná doporučení.
Činnosti související s výsledkem hospodaření v obchodních společnostech
Chrtek, Tomáš ; Rauš, Jiří (advisor) ; Strouhal, Jiří (referee)
Zjišťování výsledku hospodaření. Zachování majetkové podstaty podniku. Věcná shoda nákladů s výnosy. Odložená daň. Nakládání s VH v obchodních společnostech. Porovnání výkazů zisku a ztráty. Finanční analýza.
Hospodaření a ziskovost bank v ČR
Ráczová, Agneša ; Janda, Karel (advisor) ; Tuček, Miroslav (referee)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku hospodaření bank a vytváření zisku. Věnuje se hospodaření jednak z teoretického hlediska, popisuje faktory, které ovlivňují ziskovost bank. Lehce nastíní i problematiku poplatků a úroků z úvěrů. Zabývá se i řízením banky z teoretického hlediska. Cílem je předložit poznatky v této oblasti a zjistit, zda jsou české banky ziskové a konkurenceschopné. Ve výzkumné části jsme pro tento účel využili srovnání s bankami v Maďarsku a na Slovensku.
Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Brdlíková, Jana ; Šímová, Jaroslava (advisor) ; Zavřelová, Zdenka (referee)
Zaměřila jsem se na vývoj metodických pokynů a právní úpravy přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO (zvláště na zákon č. 420/2004 Sb.). Při zpracování praktické části jsem spolupracovala s Krajským úřadem Středočeského kraje, který mi byl ochoten poskytnout údaje, z nichž jsem provedla řadu analýz a hodnocení.
Problems of administration and economy of listed building - national castle Konopiště
Hovadová, Kateřina ; Lojdová, Alena (advisor) ; Netková, Jarmila (referee)
Kulturní památky se vyznačují specifickými znaky a hodnotami, díky nimž obohacují veřejnost a uspokojují její kulturně-výchovné potřeby. Tyto hodnoty jsou prospěchem, na základě kterého lze argumentovat ve prospěch podpory památek z veřejných zdrojů. Památky je třeba nejen finančně podporovat, ale také starat se o jejich ochranu, uchování a prezentaci, což je úkolem státní památkové péče. V poslední době se často hovoří o potřebě reformy této oblasti, což dokládají i vydané dokumenty zabývající se touto problematikou. Práce se zabývá rozborem těchto materiálů a hodnocením nejpodstatnějších aktuálních problémů. Praktická část diplomové práce je pak věnována státnímu zámku Konopiště, přibližuje jeho provoz, financování a především hospodaření objetku, zároveň poukazuje na problémy s nimiž se správa zámku potýká.
Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
Langerová, Lucie ; Šímová, Jaroslava (advisor) ; Zavřelová, Zdenka (referee)
Diplomová práce byla vypracována na téma hospodaření územních samosprávných celků (ÚSC). Obec je zde charakterizována z právního, účetního a rozpočového hlediska. Největší pozornost je věnována vývoji právní úpravy problematiky přezkoumání ÚSC ve Středočeském kraji v letech 2004 a 2005. Součástí je dotazníkové šetření provedené mezi kontrolory oddělení přezkoumání KÚ Středočeského kraje.

National Repository of Grey Literature : 292 records found   beginprevious283 - 292  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.