National Repository of Grey Literature 780 records found  beginprevious762 - 771next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Etika současných manažerů v souvislosti s jejich úspěchem
Červeňák, Marián ; Gabriel, Karel (advisor)
Práce se zaměřuje na nynější problematiku vedoucích pracovníků a jejich vztah k podnikatelské a manažerské etice. Teoretická část se zabývá hlavně nástroji, jež manažer může využít a praktická část obsahuje tři vybrané subjekty, které jsou zkoumané z etického hlediska
Guerilla marketing
Slezáková, Martina ; Zamazalová, Marcela (advisor) ; Vávra, Oldřich (referee)
Bakalářská práce se zabývá nový trendem marketingové komunikace, guerilla marketingem. Popisuje jeho základní prvky a zásady, vyjmenovává nedůležitější techniky a média užívaná při guerilla marketingu. Celý trend přibližuje na několika příkladech z praxe. Zároveň se zabývá postavením guerilla marketingu na poli legislativy a etiky a zařazuje průzkum postojů lidí ke klasické reklamě, který je vhodný pro vyvození závěrů o vhodnosti užití guerilla marketingu v současné době.
The importance of ethical codes in banking
Pavlíček, Tomáš ; Schlossberger, Otakar (advisor)
Annotation This work deals with the importance of ethical codes in banking nowadays. The first part is devoted to description of situation in Czech banking. The chapter includes the theoretical characterization of particular codes and their practicable use in practise. The second chapter describes the situation in Ireland in the similar way. The final part carries on comparison of both systems and reflects their mutual advantages and disadvantages.
Etické normy v oblasti informatiky v ČR
Bachmann, Petr ; Toman, Prokop (advisor) ; Exnarová, Anna (referee)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s dodržováním a porušováním norem informační etiky. Práce je rozdělena na tři části. První kapitola pojednává o historickém vývoji obecné etiky. Vybrané etické postoje jsou stručně popsány, zejména jejich principy a z nich vycházející východiska pro chování. Na konci kapitoly jsou hlavní východiska shrnuta a naformulována tak, aby mohla posloužit pro hodnocení jevů vyskytujících se v informační etice. Zároveň mohou sloužit jako rada při rozhodování nejen v situacích, které souvisí s informační etikou. Druhá kapitola se zabývá informační etikou přímo. Nejdříve jsou definovány základní pojmy jako je informace z pohledu etiky a komunikace. Komunikační model dále slouží jako kritérium rozdělení informační etiky na logické části. Dále jsou popsány charakteristické aspekty informační etiky, jako autorské právo či ochrana osobních údajů. Následuje popis nejrozšířenějších etických kodexů a některých nežádoucích jevů souvisejících s etikou komunikace. Kapitola číslo tři se věnuje skutečným kauzám, jejichž zápletka se týká tématu z informační etiky. Jednotlivé kauzy jsou zhodnoceny pomocí závěrů plynoucích z předchozí částí práce.
Právní a etické otázky regulace reklamy zaměřené na děti a mládež do 18 let
Juřenová, Jana ; Zamazalová, Marcela (advisor) ; Boučková, Jana (referee)
Cílem mé práce je ukázat, jak je reklama zaměřená na děti a mládež regulována, zda je tato regulace dostatečná či s jakými problémy se potýká. Ukážu, jak velký vliv má nebo nemá na tuto věkovou skupinu a jak děti ovlivňují spotřebitelský trh, tedy jak samy děti nakupují, popřípadě jak ovlivňují nákupní rozhodování svých rodičů.
Ethics in Commercial Communications
Peterka, Ondřej ; Postler, Milan (advisor) ; Voňavková, Jana (referee)
Thesis approaches the issue of ethics in the field of commercial communications and morality of campaigns. The goal of the thesis is to define basic criteria for ethics of campaigns and proof the reason for their application in praxis by case study example. In the first chapter is introduced theoretical background. In the second are defined three basic criteria, they are: criterion of fair goal, criterion of acceptable ways and criterion of easy identification. In the third chapter it is documented, on example of case study PaySec, how profitable it would be to apply these criteria in praxis.
Přímý prodej jako alternativa nabídky
Skála, Ondřej ; Kohlová, Lenka (advisor) ; Khelerová, Vladimíra (referee)
Práce se zabývá přímým prodejem jako alternativou nabídky zboží a služeb. Analyzuje toto odvětví, zabývá se etikou prodeje a uvádí využití přímého prodeje u společnosti Herbalife Int.
Social advertising
Krásová, Petra ; Zamazalová, Marcela (advisor) ; Procházka, Jan (referee)
Diploma thesis introduces the social advertising, its legal and ethical aspects and the role of an advertising agency in a process of its creation. Practical part includes the results of a research related to attitudes of non-profit organizations, advertising agencies and general public to this issue.
Ethics in Marketing Communications
Pešek, Ondřej ; Černá, Jitka (advisor) ; Koudelka, Jan (referee)
The thesis focuses on new marketing communication techniques. Their appearance is triggered mainly by technological progress and consumers' immunity to existing methods. Despite business ethics being part of commercial activities of majority of companies and business activities, not seldom do these upcoming and non-standard methods cross the boundaries of law and ethics. This business ethics has institutionalized itself into ethics codes. The thesis provides insight into the issue of the system of legal regulations of advertising in the Czech Republic. The regulation of ethics is executed by "Rada pro reklamu" as so-called self-regulation. The bodies of "RPR", its activity and also the "Code" and its practical application are detailed. The regulation of ethics concerning Public Relations is also involved. Trends are illustrated by many examples from real life.
Regulace reklamy
Müllerová, Michaela ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Černá, Jitka (referee)
Bakalářská práce se věnuje regulaci reklamy a jejím možným dopadům v konkrétní oblasti tabákového průmyslu. Regulace však zasahuje do více oblastí, např. zdravotnictví, sport nebo ekonomika. V teoretické části je výčet zákonů, kterými se reguluje reklama, z nichž nejdůležitější normou je zákon na regulaci reklamy. Dalším bodem je etická regulace reklamy, reprezentovaná u nás Radou pro reklamu a jejím etickým kodexem. V teoretické části jsou nastíněny možné dopady regulace tabákové reklamy. Tato část obsahuje i dotazníkový průzkum názorů na reklamu a její regulaci.

National Repository of Grey Literature : 780 records found   beginprevious762 - 771next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.