National Repository of Grey Literature 90 records found  beginprevious81 - 90  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
EU energy policy and fighting the climate change
Kováč, Štefan ; Bič, Josef (advisor) ; Vondrušková, Barbora (referee)
In my bachelor thesis I am focusing on EU energy policy in the realm of cutting CO2 emissions. The solution of stopping the climate change lies in consecutive introduiction and implementation of more ecological technologies. EU energy policy is affected by the goal of stoppint the climate change. I describe the measures which were already approved and goals to the future. I consider renewable energy sources as a good step towards the cutting of emissions greenhouse gases and towards greater EU's energy independance of imports of energy sources. The last chapter is focused on European Union Emissions Trade System which was established in order to motivate companies to cut CO2 emissions.
European energy policy and its influence on the Czech energetic sector
Vágnerová, Daniela ; Bič, Josef (advisor) ; Popovová, Marie (referee)
This bachelor thesis deals with influence of European energy policy on the Czech energetic sector. The first chapter devotes to the comparison of both areas main indicators like production, import, consumption and prices. The second chapter of this bachelor thesis describes the European energy policy -- its development, core objectives and measures which has to be taken to reach these objectives. The third chapter focuses on Czech energy policy, its development after Velvet revolution and main objectives of current policy. The last chapter assesses the influence of European energy policy on the Czech energetic sector.
Subvention of renewable resources of energy in the Czech republic
Plačková, Andrea ; Šauer, Petr (advisor) ; Lejnarová, Šárka (referee)
The worldwide growing consumption of energy forces us to think about how to avoid a possible energetic crisis and its economic and social impacts. One way to avoid the threat is a higher use of energy from renewable resources along with rational consumption of energy. The goal of my diploma work is to evaluate whether the State should support the development in technologies gaining energy from renewable resources and also to evaluate the efficiency of public funds (financial resources) invested in this way. In the first part of my diploma work, I will focus on individual renewable resources in general, clarify their advantages, disadvantages and compare the use of renewable resources in the Czech Republic with the States of the European Union. I will also introduce the legislative structure, out of which the state support of renewable resources results and following on, will make an analysis of the efficiency of this support. The main contribution of my diploma work is the evaluation of State support to the renewable resources of energy.
Problémy a perspektivy vývoje energetiky v EU
Rothkögel, Václav ; Bič, Josef (advisor) ; Turečková, Andrea (referee)
Práce hodnotí postavení Evropské unie v otázkách energetiky. Úvodní část práce je věnována analýze energetických zdrojů a komparaci světových regionů z hlediska vybavenosti těmito zdroji a úrovně spotřeby energií. V prostřední části je analyzována situace energetického sektoru v EU, pozornost se soustřeďuje na vývoj nejdůležitějších ukazatelů: produkce, importu, spotřeby a cen energií. Prostřední část uzavírá hodnocení dopadu energetiky na životní prostředí. V poslední části jsou hodnocena východiska pro společnou energetickou politiku EU a představeny priority Evropské komise, včetně možných řešení jednotlivých problémů souvisejících s energetikou.
Energy policy in Canada
Brunclíková, Jana ; Bič, Josef (advisor) ; Vondrušková, Barbora (referee)
Canada dispose of a rich variety of energy resources including oil, gas, coal and uranium. As a net exporter of all these commodities and all the related top technologies and services, the Canadian Confederation has all the favorable conditions for a successful energy policy. Oil and gas industry was one of the most supported sectors of the Canadian economy. Many regulations were established in the 60's. Significant Federal and Provincial tax incentives were available for the development of the industry. But now, liberalization seems to be the new rule. Despite considerable economic gain, increasing proportion of oil and gas exportations, compared to the total production, brings concerns about the future energy security and the environment. Moreover, the beginning of the bitumen sand production represents the biggest ecology threat in the Canadian near future. As the system of governance is deeply decentralized in Canada, this report shows the necessity of federal-provincial cooperation, no matter the differences in the individual energy policies.
Critical analysis and comparison of energy policy in Czech republic and Austria
Louda, Jiří ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Nováček, Jan (referee)
Hlavním tématem práce je analýza a komparace energetické politiky v České republice a Rakousku. V první části je rozebrána problematika přírodních zdrojů jako ekonomického statku a nastíněny různé pohledy na jejich vyčerpatelnost. Ve druhé části se věnujeme komparaci vládních dokumentů v oblasti energetické politiky obou zemí. Jsou zde představeny základní principy a cíle, kterých chtějí vlády v budoucnosti dosáhnout. A konečně třetí část práce se věnuje analýze současné situaci na energetickém trhu s akcentem na elektrickou energii, přičemž je zde naznačen možný vývoj na společném (hypotetickém) česko-rakouském trhu s elektřinou.
state energy conceptions
Stecenková, Marina ; Antoš, Ondřej (advisor) ; Loužek, Marek (referee)
This study deals with situation on energy market of the Czech Republic in aggregate view. There is a common trend of growing dependence on imported energy base materilas into Czech Republic and their growing prices and on the other hand growth of the energy consumption. The study reports historical evolution and trends upon a Czech energy sector after 1990 in wider contaxt including liberalisation of the market for consumers. The selected state instruments, such as state energy conceptions, EU structural funds subventions, renewables legislation and role of the energy savings viewed by state, are analyzed.
Energy policy of the European Union
Hasmanová, Věra ; Němcová, Ingeborg (advisor) ; Jiránková, Martina (referee)
Práce analyzuje faktory ovlivňující hlubší spolupráci států EU v sektoru energetiky a možnost vytvoření společné energetické politiky. Zaměřuje se na hlavní překážky větší integrace v tomto sektoru, především na problematiku strategičnosti odvětví, jaderné energie, národní rozdíly mezi státy a rozdílné postoje členských států k hlavním dodavatelům energií do EU. Rozebírá energetické politiky vybraných členských států a hodnotí současné strategie EU, které mají vést k vytvoření hlubší spolupráce. Poukazuje na energetickou bezpečnost jednotlivých států i EU jako celku a s tím související rostoucí závislost na dovozech energií.
Energetická politika EU: vývoj a perspektivy
Jelistratova, Jevgenie Viktor. ; Vošta, Milan (advisor) ; Kašpar, Václav (referee)
Práce se zabývá vývojem energetické politiky EU. Obsahem práce je popis jednotlivých energetických zdrojů, dále popis energetických společenství 50. let (ESUO, EURATOM) ve vývoji. Velká část práce je věnována současnému stavu energetické politiky EU a možnostem budoucího vývoje, včetně potenciálních dodavatelů energie.
Analysis of economical problems with usage of biomass for the heat production in Czech republic
Benda, Leopold ; Dostálová, Jiřina (advisor) ; Čamrová, Lenka (referee)
Práce se zabývá problematikou využití biomasy pro výrobu tepelné energie v podmínkách České republiky. Vzhledem k potenciálu jednotlivých obnovitelných zdrojů v ČR je biomasa vymezena jako nejperspektivnější z nich. Vzhledem k aktuálnímu stavu technologií určených pro výrobu energie z biomasy je jako nejperspektivnější vyhodnoceno používání biomasy pouze pro výrobu tepla, a to zvláště v lokálních technologiích o jmenovitém výkonu do 50 kW. V rámci jednotlivých typů biomasy je za ekonomicky nejzajímavější vyhodnoceno energetické obilí, jehož potenciál pro energetickou situaci ČR je v této práci detailněji analyzován.

National Repository of Grey Literature : 90 records found   beginprevious81 - 90  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.