National Repository of Grey Literature 386 records found  beginprevious377 - 386  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Discrimination in the labour market by reason of age
Váňová, Veronika ; Macáková, Libuše (advisor) ; Nečadová, Marta (referee)
How already results from the title, the bachelor thesis deals with discrimination in the labour market by reason of age. The theoretic part is based upon the economics theories of discrimination and the types of discrimination in the labour market. A proof of ageism is much complicated than, for example, sex-based discrimination, though increases the number of people, who encouter it. Therefore the aim of practical part was by the help of indirect evidence findings firms attitudes towards differents groups of population and then by the help of my own realized inquiry evaluation of people experience with discrimination in the Czech labour market. Czech population grows old and a protection olders age groups in labour market is insufficient. Thereat in the future is necessary a change of attitude towards employment older age groups to ensure sufficiency of qualified labour force.
Equal opportunities of men and women
Výskotová, Petra ; Poláková, Olga (advisor) ; Ždímal, Martin (referee)
Theme of this diploma work are problems of equal opportunities at the labour market. The first part concentrates on unequality between men and women, causes of different social statuses, basic terms and legislative framework of equal opportunities of men and women in the European Union and the Czech Republic. Overview of present social status of women at the labour market is given by the analysis of basic statistic indicators differentiated by gender. Apart from the European Union, which set up equal opportunities as one of its fundamental goals, important initiators of gender precautions are individual companies. Therefore following parts of my work concentrate on companies' attitude to equal opportunities and first of all on main reasons for implementation of individual precautions and concrete steps, which should support the improvement of present situation. The last chapter deals with costs and benefits consequent upon implementation of equal opportunities and shows those precautions that certify in practice.
Vybrané otázky z diskriminace na trhu práce
Allushi, Amis ; Němec, Otakar (advisor) ; Šikýř, Martin (referee)
Přesto ženy v dnešní době stále čelí diskriminaci a nerovnému zacházení. Tento fakt je zakázán legislativou, ale v podvědomí lidí již není brán na zřetel tolik jako např. diskriminace z důvodu barvy pleti. Sexistické vtipy a bariéry, které znepříjemňují ženám vstup do různých sfér společnosti a různých pozic práce jsou v naši společnosti neustále zakotveny. Dnes ženy stále vydělávají méně než muži, a to o celou čtvrtinu. V roce 2005 vydělaly ženy průměrně o 3700 Kč méně než muži.
Diskriminace na trhu práce v České republice podle pohlaví
Mikešová, Veronika ; Montag, Josef (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Tato práce se zabývá diskriminací podle pohlaví na trhu práce a pozici žen českém trhu práce. Příčiny diskriminace žen podle ekonomických teorií jako jsou teorie diskriminačních preferencí, statistická diskriminace a diskriminující monopson jsou diskriminační preference spotřebitelů a zaměstnavatelů, nižší elasticita nabídky práce žen nebo genderové stereotypy. Nižší průměrná mzda žen může být dále vysvětlena menším akumulovaným lidským kapitálem žen, menším zastoupením žen v rizikových profesích, kde je riziko kompenzováno vyšší mzdou a také pracovní segregací podle pohlaví. Hlavní způsoby odstranění nerovného postavení žen na trhu práce jsou překonávání genderových stereotypů, kombinace práce a rodiny, flexibilní formy zaměstnání, státní politiky, ale také konkurenční trhy a ekonomický růst.
Racial Discrimination in the Labour Market in the Czech Republic
Vojtěšková, Markéta ; Rybáček, Václav (advisor) ; Krebs, Vojtěch (referee)
Práce se zabývá rasovou diskriminací na trhu práce v České republice. Nejdříve je vysvětlen pojem diskriminace. Přestože je to termín v poslední době velmi často používaný, řada lidí neví, co přesně znamená. V další části popisuji situaci na trhu práce v České republice, zejména pak špatné postavení romské menšiny. Na to upozorňuje také řada mezinárodních organizací a Česká republika je za svůj přístup k Romům kritizována. Situace Romů na trhu práce je charakterizována vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností, která ovšem není důsledkem jenom rasové diskriminace, ale také jejich nízkým vzděláním a kvalifikací. Vztah majoritního obyvatelstva České republiky a romské menšiny je plný konfliktů a neporozumění, často vznikajících z nepochopení odlišnosti našich kultur. Nutné je proto nejen potírání rasové diskriminace a zlepšení zaměstnanosti Romů, ale také jejich začlenění do společnosti.
Equal opportunities
Poseltová, Zlata ; Němec, Otakar (advisor) ; Urban, Jan (referee)
Theoretical part: characterization of different forms of discrimination. Practical part: labor market analysis from the equal opportunities perspective, equal opportunities implementation into companies, equal opportunities plan (equality plan). Conclusion and recommendation for personal management
Diskriminace žen na trhu práce v ČR
Vyhnalová, Pavlína ; Vostrovská, Zdenka (advisor) ; Slavíková, Lenka (referee)
Tato bakalářská práce je věnována tématu rozdílné pozice žen a mužů na trhu práce v České republice se zaměřením na otázku diskriminace podle pohlaví. Úvodní kapitoly práce se zabývají základními teoretickými východisky a seznamují s legislativní úpravou rovného postavení žen a mužů a zákazu diskriminace v Evropské unii i v České republice. Následná analýza ekonomické aktivity žen a její rozbor podle různých faktorů nás seznamuje s postavením žen na trhu práce stejně jako rozbor rozdílů mezd mezi pohlavími. Objasnění problému možné diskriminace žen přináší několik studií, které se zabývají identifikací faktorů ovlivňující nerovnost mezd žen a mužů. V závěru práce jsou nastíněny možnosti vedoucí ke zlepšení situace žen na trhu práce a zmírnění možné diskriminace žen.
Regional differentiation of women`s role on labour-market
Matějová, Zuzana ; Wokoun, René (advisor) ; Kadeřábková, Jaroslava (referee)
Moje diplomová práce je věnována tématu rozdílného postavení žen a mužů na trzích práce. Hlavním ukazatelem, který na rozdíly ukazuje, jsou mzdové rozdíly. Diplomová práce obsahuje jak teoretická východiska a situaci v současné právní úpravě v České republice, tak také praktickou analýzu jednotlivých faktorů ovlivňujících mzdové rozdíly mezi muži a ženami. Tuto analýzu jsem vztáhla na Českou republiku a na mzdové rozdíly v jednotlivých krajích. Zmiňuji zde také hlavní strategie, koncepce a nástroje k odstraňování nerovného postavení žen a mužů na trzích práce. K vyrovnávání těchto rozdílů slouží také alternativní formy zaměstnání a větší podíl mužů na péči o rodinu.
Trh práce a rovné příležitosti - vybrané příklady zemí EU
Broulíková, Senta ; Abrhám, Josef (advisor) ; Zabloudil, Radek (referee)
Diplomová práce pojednává o politice rovných příležitostí, situaci trhu práce a postavení žen v rozhodovacích procesech na úrovni Evropské unie. Hodnotí legislativní a nelegislativní nástroje v této oblasti a budoucnost rovných příležitostí. Zaměřuje se také na hodnocení rovných příležitostí v České republice, Švédsku a Rumunsku. Podává rovněž příklady good practices mezinárodních a českých firem.
Role žen v současné společnosti
Dürrová, Gabriela ; Bendová, Zuzana (advisor) ; Bedrnová, Daniela (referee)
Práce se zabývá oblastmi - vzdělání žen, ženy na trhu práce, rovné postavení mužů a žen, gender role a jejich rozložení. Harmonizace rodinných vztahů a kariéry. Oblast výzkumu - postoj veřejnosti k problematice mužů na rodičovské dovolené.

National Repository of Grey Literature : 386 records found   beginprevious377 - 386  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.