National Repository of Grey Literature 260 records found  beginprevious235 - 244nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Revize dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Hampl, Václav
Studie obsahuje konsolidovanou verzi dokumentu Strategie přizpůsobení. Jsou zapracovány závěry konference v Cancúnu a strategií EU v oblasti integrace adaptační politiky. Jednotlivé kapitoly jsou upraveny, aktualizovány a v některých případech je změněna jejich struktura.
Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování: Výpočty úspor emisí skleníkových plynů během životního cyklu biopaliv č. X/2011
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha ; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha ; ADW Bio, a.s., Krahulov ; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno ; Jedlička, Jiří
Metodika je nástrojem a podkladovým materiálem pro zavedení certifikace biopaliv v ČR v souladu se směrnicemi EU a její principy mohou přispět k realizaci návrhů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování a také pro další aplikace nástrojů zajišťujících udržitelné využívání motorových paliv.
Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha ; Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Praha ; ADW Bio, a.s., Krahulov ; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno ; Jedlička, Jiří
V rámci projektu byla řešena analýza hodnocení životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv, jejichž použití se jeví jako perspektivní v současnosti a v horizontu blízké budoucnosti, ať již ve formě směsného motorového paliva, či v podobě čistého paliva. Hlavními cíli autorů studie bylo vyhodnotit bilanci emisí CO2 v celém životním cyklu definovaných motorových paliv a energetickou bilanci výroby jednotlivých motorových paliv. Nad rámec současného stavu řešení LCA analýz byla také během řešení projektu zpracována analýza hodnocení ekonomických nákladů v celém životním cyklu (LCCA – Life-Cycle Cost Assessment), která bude sloužit jako podkladový materiál pro návrh zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování a také pro další aplikace nástrojů, zajišťujících udržitelné využívání motorových paliv. Ve zprávě jsou uvedeny externí náklady změny klimatu v dopravě, externí náklady změny klimatu z použití neobnovitelných zdrojů energie, výpočtový model, hodnocení a výklad LCCA fosilních motorových paliv a biopaliv, hodnocení a výklad LCCA fosilních paliv a bioplaiv se zohledněním ekonomické úrovně ČR. Je popsáno rozdělení výsledků LCA na fáze životního cyklu.
Snížení plnění celospolečenských funkcí lesa vlivem potenciálního působení přízemního ozonu v kontextu klimatické změny
Ostravská univerzita ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště-Strnady ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice ; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno ; Český hydrometeorologický ústav ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Krpeš, Václav ; Novotný, Radek ; Šrámek, Vít ; Cudlín, Pavel ; Maznová, Jana ; Horálek, Jan ; Hůnová, Iva ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Zapletal, Miloš
V roce 2009 byly řešeny tyto dílčí úkol: DÚ V01: Měření koncentrace ozonu, oxidu dusičitého a emisí biogenních prekurzorů ozonu ve čtyřech porostech smrku ztepilého (a buku lesního v lokalitě Načetín) a vyhodnocení podílu uvedených sloučenin na tvorbě ozonu. DÚ V02: Pomocí depozičního modelu zjistit hodnoty celkového a stomatálního depozičního toku ozonu do čtyř studovaných smrkových porostů Načetín, Lazy, Želivka a Švýcárna na základě naměřených hodnot imisních koncentrací ozonu a environmentálních charakteristik. DÚ V03: Vyhodnotit současný stav znalostí o působení ozonu a ostatních environmentálních charakteristik na fyziologické, anatomické, morfologické a produkční charakteristiky smrku ztepilého se zaměřením na vitalitu (zdravotní stav) a růstové charakteristiky stromů a ověření použitelnosti vybraných charakteristik ve čtyřech studovaných smrkových porostech. DÚ V05: Na základě měření a modelování odhadnout expoziční index AOT40 v lesních ekosystémech. Výstupy z globálních i regionálních klimatických modelů budou použity k hodnocení změn teplotního a srážkového režimu a jejich dopadu na změny vláhové bilance i k hodnocení prostorové změny stupně odolnostního potenciálu stanoviště. DÚ V06: Predikce budoucího stavu lesních ekosystémů v důsledku předpokládané změny klimatu podle aktualizovaného scénáře. Zpráva přináší výsledky ze všech dílčích úkolů.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Marek, Michal V.
Obsahem monografie je problematika globální změny klimatu, která je zde pojímána jako předmět odborné analýzy v rámci tří problémových okruhů: atmosféra - ekosystém - lidská společnost. Okruh atmosféra je zúžený na problematiku vývojových scénářů a okruh ekosystém na problematiku lesa. Je pojednána nová funkce lesa jako úložiště uhlíku. Byly získány unikátní výsledky s velmi cennou vypovídající hodnotou, které jsou využitelné pro lesnický a krajinářský výzkum i praxi. Kapitoly: Globální změna klimatu, Scénáře vývoje globální klimatické změny, Ekofyziologické předpoklady úložiště uhlíku ve fytomase, Toky uhlíku mezi ekosystémem a atmosférou, Les, uhlík a lesnictví ČR v podmínkách měnícího se prostředí, Zásoby uhlíku ve vegetaci České republiky a modelová uhlíková bilance krajiny, Vnímání globálních ekologických změn ve společnosti, Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů.
The Fulfilment of the Kyoto Protocol Commitments by the BRIC States
Leimerová, Magdalena ; Druláková, Radka (advisor) ; Rolenc, Jan Martin (referee)
The impact of climate changes has been one of the most discussed topics past few decades. The Kyoto Protocol, as the first international legal document containing exactly quantified commitments to reduce six greenhouse gases, tries to prevent their negative role. This bachelor thesis is focused on the BRIC states as the group which represents one of the biggest issuers of the greenhouse gases. The thesis also presents the summary of the international environmental policies, introduces the Kyoto Protocol and provides readers with the detailed analysis of the fulfilment of the Kyoto Protocol by the BRIC states.
Climate change and its effect on insurance industry
Landa, Josef ; Daňhel, Jaroslav (advisor) ; Kiovský, Tomáš (referee)
Climate change is an undisputable fact. However it has not been found out yet with certainty what role does the human activity play and how is climate change influenced by nature cycles. A major role play greenhouse gases trapped in the atmosphere. These gases are linked to various issues, one of them being the global warming. In order to reduce the amount of emitted greenhouse gases, various conferences on climate change took place. During meetings participants have been trying to find a solution for gradual reducing level of greenhouse gases in the atmosphere. Climate change will probably result in more severe natural catastrophes, according to renowned scientists. Most probably there will be a rising occurrence of tropical cyclones, severe droughts or a change in rain precipitation throughout the world. Future predictions are not clear yet and there is still no common agreement among scientists about how the future developments will be. However there is a clear increasing trend in the amount of insured losses, economic losses and the number of catastrophic events, which influences insurance industry. This trend could be caused by more elements, including increasing insurance penetration, increasing concentration of economic values or increasing migration into hazard zones. Climate change can also be partly to blame for the negative developments of insured losses and therefore insurance industry should play a major role in an effort to assess possible future risks in order to decrease its vulnerability to future risk developments. Indemnity rise makes insurance companies and the whole industry more vulnerable to insolvency and thus new ways to diversify risks are being searched for. Cooperation between public and private sector is one of the solutions which help to make almost uninsurable risks insurable. However, there are still risks that are almost unbearable by cooperation of these two sectors. Alternative risk transfer to capital market is one of solutions for mitigating the possibility of huge future losses. In the process of an alternative risk transfer, investors are participating in catastrophe risk development through e.g. catastrophe bonds. Bonds give investors an opportunity to further diversify their portfolio and receive an attractive yield in return to an exposure to a risk of a big catastrophe loss which could result in installment cut, installment annulment or even principal annulment depending on the severity of the catastrophe. Through these risk transfer methods catastrophe losses of huge extents can be spread to more parties, helping to decrease the risk of default of parties and thus increasing the probability of liabilities settlement.
Analysis of water demand depending on the level of temperature and precipitation
Malý, Vítězslav ; Slavíková, Lenka (advisor) ; Petŕužela, Lubomír (referee)
The demand for water is a very specific variable determined by many factors. The thesis aims to explain how does weather condition influenced the overall character of water demand. Predictions of climate change shows that in terms of CR it can expect changes in total precipitation during the seasons, the increase in average temperatures and a change in the variability and intensity of extreme events. The analysis therefore focuses on clarifying the impact of the level of temperature and precipitation on water withdrawals from public water supply. Analysis used daily data on the collection of water from public water supply for each interested location and daily hydrological data on the level of average daily air temperature and daily rainfall.
Evaluation of long-term climatological monitoring of Mokré louky wetland by Třeboň and of other meteorological stations related to a change of hydrological cycle
KOVÁŘOVÁ, Milena
This study presents a detailed evaluation of long-term climatic data obtained from the meteorological station at Mokré louky wetland by Třeboň. A method for evaluation of dependence of air temperature on precipitation cycle is proposed and applied. The data from Mokré louky are compared with data from other meteorological stations in Czech Republic as well as in Europe and surroundings. The obtained results confirm a strong dependency of solar radiation reaching the Earth surface and dependently also the air temperature on the precipitation cycle. They represent in this way a fresh point of view on reasons for climate change, where the climate change is considered to be caused by a gradual decrease of permanent vegetation and current global desertification of continents.
Trends in insect biodiversity in a changing world
AMEIXA, Olga Maria Correia Chita
In this thesis I investigated various factors that might affect species diversity and the relations between predator/parasitoid and host, using mainly insects as a model group. These factors were agricultural practices, landscape composition, climate change and invasive species.

National Repository of Grey Literature : 260 records found   beginprevious235 - 244nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.