National Repository of Grey Literature 160 records found  beginprevious151 - 160  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of work satisfaction
Cetkovská, Petra ; Bedrnová, Eva (advisor) ; Hadrabová, Alena (referee)
There are many factors around us that change our satisfaction, motivation and decisions. We all spend much time at work during our lifes and that is why I want to do a research of working satisfaction. I will realize this research by using a list of questions and oral interview in a company that employs about 60 people. I will focus on factors - wage, working environment, interpersonal relations - and their impact on the satisfaction rate. Main goal of my work is to improve care of eployees by proposing a recommendation to management of the company that may lead to lower fluctuation of employees, more effective work and higher prosperity of the company.
Preliminary review of OHSAS 18001 requirements fulfilment in a particular organization
Gráczová, Alžběta ; Hůlová, Marie (advisor) ; Hykš, Ondřej (referee)
Diploma thesis is focused on occupational risk management, safety and health protection at work. The aim of my diploma thesis was to review level of OHSAS 18001 requirement filfilment in a particular organisation. Inseparabily part of standard requirements is observing the state legislation. Since the firm chosen carry on business in SR, the teoretical part of the thesis compares czech and slovak state legislation with purpose of illustrating differences between czech and slovak legislative environment in field of occupational safety and health protection. Practical part of the thesis contains review of OHSAS 18001 requirements fulfilment in organization and evaluates the possibility of succesful certification.
Stess in working environment
Kubešová, Zuzana ; Hrčková, Eva (advisor) ; Hubinková, Zuzana (referee)
Práce se zabývá stresem na konkrétní pracovní pozici v oboru účetnictví a asistenčních služeb. V teoretické části práce přibližuje pojmy týkající se stresu obecně. K rozpoznání stresových faktorů dané pozice využívá dotazníku a rozhovorů se zaměstnanci. V závěru přináší doporučení, jak zjistěné stresory eliminovat.
Analýza firemní kultury v Generali Pojišťovně a.s.
Holečková, Kamila ; Dědina, Jiří (advisor) ; Novák, Milan (referee)
V bakalářské práci je popsána a analyzována firemní kultura ve společnosti Generali Pojišťovna a.s., která zaujímá na českém pojistném trhu šesté místo. Teoretická část práce se zabývá třemi oblastmi ? firemní kulturou, holdingem a pojišťovnictvím. Součástí práce je dotazník, který ověřuje pohled veřejnosti na tuto pojišťovnu.
The Psychological Aspects of creation Working Environment
Sekaninová, Petra ; Bedrnová, Eva (advisor) ; Surynek, Alois (referee)
The Graduation Theses is aimed at the working environemt. The main goil is to analyse sections of working environment in detail and establish how the work capacity is influence. In the theoretic part there are established fundamental term and these terms are used to analyse and find out some deficiences. Proposal arangements to avoid absences are in conclusion.
Psychological factors influencing creation of working enviroment
Hroch, Pavel ; Bedrnová, Eva (advisor) ; Jarošová, Eva (referee)
Mater's thesis (hereinafter MT) is focused on working enviroment analysis in Adventura ltd. The main stress is put on practical aspects derivited from the teoretical background. MT is divided into 4 parts. In the beginning hypothesis is settled. The second part focus on theory for formulation of the teoretical starting point. The third pard consist of detailed analyses of the company enviroment. Recommendations for managament of the company are included in the final part.
Psychologické aspekty tvorby pracovního prostředí
Dvořáková, Alena ; Hrčková, Eva (advisor) ; Hubinková, Zuzana (referee)
Práce se zabývá spokojeností administrativních pracovníků podniku HOCHTIEF CZ a.s. s úrovní jednotlivých parametrů jejich pracovního prostředí. Zkoumá se spokojenost zejména s prostorovými, fyzickými, organizačními, hygienickými, estetickými, bezpečnostními a sociálně-psychologickými faktory. Podle provedeného dotazníkového šetření jsou zaměstnanci s pracovním prostředím celkově "spíše spokojeni", nepatrně spokojenější jsou s faktory nemateriální povahy.
Psychologické aspekty práce v uzavřených a open space kancelářích
Bláhová, Eliška ; Hiršová, Miloslava (advisor) ; Hiršová, Miloslava (referee)
Práce popisuje kancelářské prostředí open space a shrnuje veškeré poznatky a studie, jeho výhody a nevýhody oproti uzavřeným kancelářím. Charakterizuje základní psychologické aspekty práce a zaměřuje se hlavně na výkonnost a spokojenost s prosředím open space. Obsahuje také výzkum otevřeného prostředí v konkrétní společnosti.
The cooperation in multinational work teams
Rašovec, Rudolf ; Nový, Ivan (advisor) ; Surynek, Alois (referee)
Teoretická část práce se zabývá problematikou týmové spolupráce, dále kulturními aspekty mezinárodnodního pracovního prostředí, mezinárodním pracovním týmem jako takovým a v neposlední řadě nabízí i motivační teorie, jenž mohou vysvětlovat pohnutky jedinců pro vstup do takovýchto týmů. Praktická část pak pomocí dotazníkového šetření zkoumá obecné charakteristiky, jenž mají vliv na úspěšné fungování mezinárodních pracovních týmů.
Psychological aspects of the creation of work environments
Sochorová, Kristýna ; Hrčková, Eva (advisor) ; Kaufman, Karel (referee)
Analýza pracovního prostředí ve společnosti QALT Rakovník, spol. s r.o. Zkoumání fyzických podmínek práce (prostorové uspořádání pracoviště, pracovní stůl, PC, židle, hluk, osvětlení, prašnost, teplota, apod.), péče o pracovníky (stravování, přísun tekutin, zaměstnanecké výhody) a sociálních podmínek práce (pracovní kolektiv, pracovní konflikty, pracovní úkoly a odpovědnost, styl řízení). Zjištění případných nedostatků a návrhy řešení.

National Repository of Grey Literature : 160 records found   beginprevious151 - 160  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.