National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Praha ; Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno ; Technická univerzita, Liberec ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství ; Danihelka, Pavel
Projekt je zaměřen na porozumění problematice interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a související krizové řízení, kdy přírodní děje ovlivňují vznik nebo průběh závažné havárie a její dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Významnými cíli jsou zdokonalení stávajících modelů znečišťování ovzduší a vod při havarijním úniku škodlivin a zlepšení havarijní připravenosti, zpracování metodik analýzy kombinovaných rizik zahrnující přírodní děje a průmysl se zřetelem na povodně a probíhající klimatické změny a zdokonalení metod predikce průběhu a dopadů havárií, specifik šíření, transformace a atenuace škodlivin a hodnocení jejich akutních toxikologických a ekotoxikologických projevů. Konečným cílem je zlepšení prevence a vytvoření nástrojů pro zmapování a zvládání rizik závažných havárií. Zpráva obsahuje mimo jiné návrh metodiky pro identifikaci lokalit se zdroji rizik kontaminace ŽP nebezpečnými látkami při povodních a pro klasifikaci míry rizika, rozbor problematiky a vývoj metod identifikace hodnocení kombinovaných rizik přírodních katastrof a závažných havárií včetně potenciálních vazeb na ostatní prvky kritické infrastruktury. Je uveden výpočet toxického mraku, návrh metody modelování šíření kontaminantu vodním tokem, jsou vytvořeny zásady modelování pohybu uniklé látky, která se dostane do povrchových vod. Byl připraven návrh monitorovacího systému biologické kvality vod se zřetelem na závažné havárie a zefektivnění havarijní připravenosti.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.