National Repository of Grey Literature 14 records found  previous11 - 14  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj: Botanický monitoring
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Vítková, Michaela ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. Cílem této části projektu byl výzkum možných vlivů cestovního ruchu, zejména pěší turistiky, na rostlinstvo v CHKO Český ráj. Na základě předběžného šetření v roce 2005 byly vytipovány typy stanovišť, které byly v roce 2006 podrobně studovány s ohledem na mechanické poškození vegetačního krytu i případné změny druhového složení a plochy rostlinných společenstev. Jednalo se o cestní lemy, vyhlídkové body na okrajích skal a břehové porosty rybníků, kde se provozuje sportovní rybolov nebo které slouží ke koupání. Na základě výsledků terénního šetření a statistických analýz byl vyhodnocen stupeň antropického ovlivnění tří různých ekosystémů, zjištěn podíl alochtonních druhů ve vztahu k turistické zátěži a byla zhodnocena potenciální citlivost zkoumaných společenstev vůči antropickému tlaku.
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního a turistického ruchu na ekosystémy národního parku České Švýcarsko
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vítek, Ondřej ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Základním cílem řešení je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí NP České Švýcarsko cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. Úkol by měl vyústit v doporučení pro management území, která povedou k optimalizaci cestovního ruchu v území. Tato zpráva zejména blíže specifikuje jednotlivé aspekty metodiky šetření a syntézy a dále obsahuje i výčet, případně shrnutí informací z dalších rozhodujících existujících podkladů.
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj: Hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Král, Jan ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. V roce 2005 a 2006 proběhl v CHKO Český ráj hydrologický a hydrogeologický monitoring a sledování vývoje eroze. Tato činnost byla součástí sledování dopadů využívání území návštěvníky na vybrané složky přírodní sféry. Úkolem této části projektu bylo postihnout vliv turistického využívání území Českého ráje na změny chemismu a biologického znečištění podzemní a povrchové vody a zaznamenání vzniku a vývoje erozních jevů.
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního a turistického ruchu na ekosystémy národního parku České Švýcarsko
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Základním cílem studie bylo zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí NP České Švýcarsko cestovním ruchem a jeho dopadů na životní prostředí (se zaměřením na erozním projevy na turistických cestách). Důležitou složkou šetření bylo i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. Do projektu byl rovněž zařazen model změn v návštěvnosti NP a jimi vyvolaných nároků na turistickou infrastrukturu jako výsledku případného zapsání NP na seznam UNESCO. Dosavadní výsledky šetření z let 2006 a 2007 prokázaly, že zvolená metodika je aplikovatelná na území NP České Švýcarsko. Nyní existuje založená síť monitorovacích stanovišť s podrobnými a verifikovanými postupy k zjišťování relevantních dat. Hlavní zjištění vyplývající z provedených šetření a monitoringů jsou seskupena do několika tematických okruhů, zároveň jsou nastíněna možná opatření k řešení či minimalizaci negativních dopadů: Zatížení Národního parku, cykloturistika, doprava, vybavenost, erozní projevy.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   previous11 - 14  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.