National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Health-Oriented Physical Education in the Upper Grades of Primary Schools
Vajdlová, Lucie ; Hájek, Jeroným (advisor) ; Chrzanowská, Babeta (referee)
Cílem této diplomové práce bylo na základě aktuálních informací týkajících se zdravotně orientované zdatnosti postihnout změny v testování a hodnocení tělesné zdatnosti na 2.stupni základní školy a prakticky ověřit užití a účelnosti testových baterií Uniíittest (6-60) a Fitnessgram. Hlavním cílem diplomové práce je zpracování návrhu vhodných metod a prostředků rozvoje jednotlivých složek zdravotně orientované zdatnosti.
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše: Obecné zásady metodiky. Monitoring zátěží. Závěrečné vyhodnocení
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan (Ing.) ; Král, Jan (RNDr.) ; Vítek, Ondřej ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Jedním z hlavních prvků, které vstupují do interakce s životním prostředím v Krkonoších, je cestovní ruch. Pro celou řadu aktivit je potřebné znát z kvantitativního i kvalitativního pohledu navštěvovanost konkrétních míst a tras a také vědět, jakým způsobem působí na životní prostředí. Problematika zátěže Krkonoš v důsledku turistické exploatace je námětem řešeného projektu. Hlavním závěrečným výstupem je model zatížení jednotlivých částí jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoš cestovním ruchem. V průběhu prací byla vymezena – pomocí klasifikace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – hlavní zájmová území, kam se soustředilo provádění monitoringu vybraných složek ekosystému. Ten vedl k definování nežádoucích dopadů turistické zátěže na přírodní prostředí biosférické rezervace Krkonoše a umožnil vytvořit základní kategorizaci poškození jejích jednotlivých částí. V roce 2004 byly předloženy první dílčí výsledky jednotlivých monitoringů (tj. monitoringu zátěží, botanického monitoringu, hydrologického, hydrogeologického a pedologického monitoringu), konečná analýza získaných datech proběhla v roce 2005.
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Popek, Martin ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Černý, Zdeněk
Projekt se zabývá zkoumáním interakcí sociální sféry a životního prostředí v různých oblastech. Je založen na konfrontaci objektivně zjištěných dat týkajících se kvality životního a přírodního prostředí s realitou vnímanou obyvateli. Projekt je řešen v několika postupných krocích: Charakteristiky měst k výběru, Vyhodnocení charakteristik měst k výběru, případové studie vybraných měst, Anketa (zjištění pocitů a postojů obyvatel k hodnotám životního prostředí a postojů obyvatel jako reakce na kvalitu životního a přírodního prostředí), SWOT analýza, Výstupy a Doporučení.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Chvojková, Anna ; Slánská, Věra ; Doleželová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Vajdlová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat podmínky a přístupy k regeneraci nevyužitých ploch a dát praktický návod k nakládání s nimi. Všeobecně tedy chybí propojení popisných a inventarizujících studií s těmi, které by navrhovaly řešení rekonverze. Hlavním cílem projektu je analýza podmínek a návrhy postupu při přípravě projektů znovuvyužití či rekonverzí nevyužitých ploch zejména s ohledem na zlepšení životního prostředí v sídlech. Studie se věnuje problematice brownfields, jejichž potenciální budoucí využití nemusí přinášet významný komerční efekt. Jde o nemovitosti obtížně komerčně využitelné ležící v nevýhodných polohách a lokalitách. Řešení transformace brownfields v těchto případech nemůže být prioritně založené na ekonomickém zhodnocení nemovitostí a ploch. Hlavní užitek vyplývá ze samotného odstranění zdevastovaných a nevyužitých staveb a z funkční transformace ploch. Proto je důraz kladen na areály ležící přímo v jádrech obcí. Současně podstatnou roli hraje možnost využití území pro doplnění vybavenosti území, rozšíření ploch zeleně, sportu atd. Naznačené možnosti transformace vzhledem k tomu, že nebudou generovat výnosy, nejsou samofinancovatelné. Proto je třeba rozvíjet ty z budoucích možností využití, které mohou být předmětem dotací při realizaci nebo provozování; hlavním zdrojem těchto příjmů může být samospráva, státní správa, případně jiné veřejné subjekty. Současně není vyloučen podíl soukromého sektoru, který však z výše uvedeného principu nebude schopen razantnějšího zapojení. Získané poznatky by měly sloužit k vytvoření návodu, který by měl zahrnout návrh na doplnění existujících nástrojů a metod řešení této problematiky. Výsledek práce by měl být dále rozpracován v metodice určené pro zainteresované činitele, zejména obce.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Chvojková, Anna ; Slánská, Věra ; Doleželová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Vajdlová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
II. díl závěrečné zprávy tvoří tyto části: Monitoring vybraných nevyužitých ploch (charakteristika okresu Děčín, základní vymezení, struktura databáze, způsob zjišťování informací), Výběr nevyužitých ploch pro modelové studie (úprava a doplnění prvotního souboru brownfields, širší výběr brownfields pro modelové studie, užší výběr lokalit) a Modelové studie (Areál bývalého podniku BYTEX B ve Šluknově, Bývalá škola v Rumburku, Část zemědělského areálu ve Verneřicích).
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše: Hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Vítek, Ondřej ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Král, Jan
Činnost v rámci monitoringu spočívala ve sledování vývoje eroze a změn v chemismu povrchové a případně i podzemní vody v závislosti na turistickém ruchu ve vybraných částech Krkonoš. Rozsah prací vycházel ze zkušeností a výsledků získaných v rámci činnosti v I. etapě prací. Získané výsledky z I. etapy prací byly shrnuty ve zprávě „Biosférická rezervace Krkonoše – hydrologický a hydrogeologický monitoring a sledování vývoje eroze – Praha, listopad 2004.“ Ze závěrečné zprávy I. etapy je převzata kapitola „Rešerše nejdůležitější literatury“, která případným zájemcům o další studium problematiky poskytne potřebný přehled co bylo v příslušných vědních oborech publikováno. V této kapitole je rovněž na příkladech ze světa i České republiky demonstrován vliv turistické zátěže na složky životního prostředí.
Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje
Kolpron CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Černý, Zdeněk
Projekt se zabývá zkoumáním interakcí sociální sféry a životního prostředí v různých oblastech. Je založen na konfrontaci objektivně zjištěných dat týkajících se kvality životního a přírodního prostředí s realitou vnímanou obyvateli. Měl by vzniknout soubor konkrétních podnětů pro státní správu i samosprávu, jež umožní optimální využití území a krajiny s vyváženým podílem přírodních a kulturních prvků. Cílem projektu je identifikace a charakteristika faktorů působících na percepci kvality života v sídlech, analýza hodnotových stupnic a postojů, které mají vliv na kvalitu životního prostředí a udržitelného rozvoje a využití zjištěných poznatků pro podporu změn (tvorbu nástrojů na ovlivnění) směřujících ke zlepšení životního prostředí s motivací vytvořit podmínky pro hodnotnější způsob života.
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního‚ sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny biosférické rezervace Krkonoše: Botanický monitoring
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan ; Vítek, Ondřej
Tato část projektu se zabývala fytocenologickým výzkumem cestních lemů s cílem provést klasifikaci lemových společenstev, vzniklých jako důsledek budování a údržby cest a provozu na nich a zjistit hlavní trendy ve vývoji vegetace. Cílem botanického monitoringu bylo: 1. Na základě zhodnocení opakovaného šetření stanovit typ a rozsah poškození vegetace, změny druhového složení a rozsahu vegetace, 2. Pomocí aktuálních záznamů vegetace vyhodnotit stupeň antropického ovlivnění různých typů vegetace a podíl alochtonních druhů na sledovaných lokalitách ve vztahu k turistické zátěži, případně zhodnotit potenciální citlivost různých společenstev vůči antropickému tlaku. Výsledky jsou rozděleny do částí: A/ Vizuální hodnocení poškození vegetace v důsledku turistiky, B/ Druhové složení cestních lemů, C/ Syntaxonomické zhodnocení cestních lemů, D/ Krátkodobé změny v druhovém složení cestních lemů, E/ Změny v rozšíření lemové vegetace (mapování pomocí GPS), F/ Změny v rozšíření vybraných druhů rostlin (mapování pomocí GPS), G/ Dlouhodobé změny v druhovém složení cestních lemů.
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj: Obecné zásady metodiky
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vítková, Michaela ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. V letech 2005 a 2006 byl proveden monitoring turistických zátěží, botanický monitoring, hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring. Závěrečná analýza dat se uskutečnila v roce 2006. Hlavním závěrečným výstupem je model zatížení jednotlivých částí území CHKO cestovním ruchem. V průběhu prací byla vymezena – pomocí klasifikace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – hlavní zájmová území, kam se soustřeďoval monitoring vybraných složek ekosystému. Ten přispěl k definování nežádoucích dopadů turistické zátěže na přírodní prostředí a umožnil tak v syntéze s výsledky evidence návštěvníků vymezit poškození jednotlivých částí území CHKO.
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vítek, Ondřej ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. V roce 2005 byly provedeny jednotlivé monitoringy (monitoring zátěží, botanický, hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring). Konečná analýza dat proběhne v roce 2006.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.