National Repository of Grey Literature 119 records found  beginprevious110 - 119  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Migration in the EU after its enlargement
Bagin, Tibor ; Tajovský, Ladislav (advisor) ; Váňa, Daniel (referee)
Táto práca sa venuje zahraničnej pracovnej migrácii občanov EU. Sústreďuje sa na Veľkú Britániu, jednu z prvých troch krajín, ktoré otvorili svoje pracovné trhy pre východoeurópske štáty v Máji roka 2004. Krajiny tohto bloku a Poľskou republikou na čele sa nazývajú pod spoločným názvom A8. Práca ukazuje na jednej strane hlavné dôvody pracovnej migrácie, medzi ktoré patrí vyššia životná úroveň, mzdové ohodnotenie apod. Na druhej strane sa ale stať zaoberá aj s druhou stranou fenoménu migrácie, či je to výhodné pre prijímajúce krajiny uvoľniť svoje pracovné trhy. Položí sa v nej veľa konkrétnych otázok ohľadne demografických, fiškálnych, makroekonomických dopadov imigrantov na ekonomiku. Pri rozbore nového imigračného zákona, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom roka 2008, sa snaží autor nájsť dôvody nepresnosti a nejasnosti dát momentálne dostupných a používaných v analýzach efektov imigrácie.
Comparison of credit policy of Czech building societies
Havelka, Petr ; Váňa, Daniel (advisor) ; Tajovský, Ladislav (referee)
V diplomové práci jsem srovnával úvěrové politiky stavebních spořitelen v České republice v současnosti. První kapitola je zaměřena na vývoj stavebního spoření v České republice a je zde uvedeno jaké stavební spořitelny jsou na českém trhu a jakým zákonem je stavební spoření u nás ošetřeno a kdy stavební spoření jako takové vzniklo. Druhá a nejobsáhlejší kapitola je věnována úvěrovým politikám jednotlivých stavebních spořitelen. Je popsáno jaké podmínky musí být splněny, aby klient získal úvěr ze stavebního spoření a také co musí být splněno pro získání překlenovacího úvěru. Srovnal jsem také v této kapitole poplatky, úrokové sazby a potřebné zajištění u jednotlivých stavebních spořitelen. V poslední kapitole jsem se zaměřil na budoucí vývoj stavebních spořitelen, jaké jsou jejich silné stránky a jaká by mohla být pro ně ohrožení.
Analysis of emergence and development of the European integration process
Aust, Martin ; Váňa, Daniel (advisor) ; Tajovský, Ladislav (referee)
Za cieľ svojej práce si stanovujem prevedenie analýzy príčin vzniku procesu medzinárodnej ekonomickej integrácie v Európe z pohľadu hospodárskych dejín. Zameriam sa na faktory, ktoré viedli k zjednocujúcim snahám po ukončení druhej svetovej vojny a k utváraniu integračných zoskupení. Následne prevediem analýzu vývoja medzinárodného integračného procesu a taktiež dopadov, ktoré na jednotlivé európske krajiny mal. Poukážem na progresívny rozvoj vzťahov od podpisu Rímskych zmlúv z roku 1957 až po konštituovanie Hospodárskej a menovej únie. V záverečnej fáze zhodnotím súčasné tendencie prehlbujúce integráciu v rámci EMU. Pri rozbore vývoja budem venovať pozornosť integrácii v menovej oblasti. Zhodnotím predpoklady pre vstup krajín do eurozóny. Posúdim možné výhody na jednej strane i riziká spojené so zavedením jednotnej európskej meny na strane druhej. Vyjadrím vlastný názor na smerovanie procesu medzinárodnej integrácie na území Európy do budúcna.
Railway Transport in Czechoslavakia, 1918-1938
Růžička, Aleš ; Jakubec, Ivan (advisor) ; Tajovský, Ladislav (referee)
Cílem této práce je popsat historický vývoj železnice v českých zemích a její hospodářské souvislosti a analyzovat problematiku vybraných státních zásahů v odvětví dopravy. Teoretická část práce nastiňuje hlavní vývojové trendy železnice na našem území od jejích počátků až do období první republiky včetně mezinárodně-politických témat a poukazuje na její ekonomické aspekty (především z pozice průmyslu a zahraničního obchodu). Analytická část práce vychází zejména z přístupu rakouské školy ekonomie a analyzuje dopady i nezamýšlené důsledky postupného zestátňování soukromých železnic a regulace provozování soukromé automobilové dopravy. Tato práce se snaží přiblížit historii železniční dopravy a pomocí ekonomické analýzy prokázat nežádoucí důsledky státních zásahů nejen pro sektor dopravy, ale i ostatní odvětví ekonomiky.
The Great Depression and Its Influence on the Czechoslovak Economy
Procházka, Martin ; Váňa, Daniel (advisor) ; Tajovský, Ladislav (referee)
Diplomová práce pojednává o hospodářském a politickém vývoji Československa v období krize v letech 1929-1936. V práci budou popsány události dle jednotlivých sektorů národního hospodářství, zejména pak v průmyslu, zemědělství a mezinárodním obchodě. Sociální situace bude vysvětlena z pohledu vývoje nezaměstnanosti a finančního sektoru. Cílem práce je analyzovat rozdílnosti dopadů Velké hospodářské krize na jednotlivé oblasti československého hospodářství. Zároveň bude zohledněn i vliv politické situace. Rozebrány budou zejména výsledky parlamentních voleb (1929 a 1934) a vliv státních zásahů na ekonomiku.
Hospodářská politika republikánských administrativ v USA ve 20. letech
Chocholová, Zuzana ; Tajovský, Ladislav (advisor) ; Stellner, František (referee)
Práce se zabývá charakteristikou hospodářské politiky v USA ve 20. letech 20. století s důrazem na historická a myšlenková východiska této politiky, její širší souvislosti a praktické uplatňování. Sleduje vliv hospodářsko-politických opatření na hospodářský vývoj s ohledem na vznik velké hospodářské krize ve 30. letech.
Vývoj hospodářské politiky USA od 80. let 20. století do současnosti
Badžgoňová, Monika ; Tajovský, Ladislav (advisor) ; Váňa, Daniel (referee)
Tato práce mapuje vývoj hospodářské politiky USA od 80. let 20. století do roku 2004. Cílem je zhodnotit jak tzv. konzervativní obrat změnil přístup k hospodářské politice v reakci na stagflační vývoj 70. let a ovlivnil tak další ekonomický a hospodářský vývoj Spojených států a jak následující vlády přistupovaly k principům přijatým na začátku 80. let 20. století v souvislosti s měnícím se hospodářsko-politickým prostředím. Značný důraz je kladen na vývoj měnové politiky a její vliv na ekonomické a hospodářsko-politické výsledky v obdobích působení jednotlivých prezidentů. V neposlední řadě je pozornost věnována příčinám a dopadům vývoje obchodní bilance a běžného účtu platební bilance a možné budoucí hrozbě související s narůstajícím vnitřním a vnějším zadlužením.
PROMĚNY SOCIÁLNÍ POLITIKY V USA VE 20. STOLETÍ
Dohnal, Tomáš ; Tajovský, Ladislav (advisor) ; Váňa, Daniel (referee)
Práce stručně mapuje vývoj sociální politiky ve Spojených státech amerických v průběhu 20. století. Počátky sociálněpolitických opatření lze najít za vlády prezidenta T. Roosevelta, krátce je však zmíněn i předchozí vývoj. Další kapitoly popisují skrze nejdůležitější zákony a opatření sociální politiku federálních vlád od T. Roosevelta po R. Reagana s důrazem na milníky ve vývoji sociální politiky, kterými byla období 30., 60. a 80. let (New Deal, Velká společnost, Reaganomika). Poslední velkou reformou obsaženou v této práci je sociální politika prezidenta Reagana, v závěru je ale krátce zmíněn i vývoj této oblasti během 90. let až po současnost.
Zahraničně-politické souvislosti vývoje ekonomiky USA v sedmdesátých letech
Hudos, Jan ; Tajovský, Ladislav (advisor) ; Kovář, Martin (referee)
Sedmdesátá léta byla pro Spojené státy obdobím velkých změn, jak na straně vnitřní hospodářské politiky, tak i v rámci mezinárodního obchodu a zahraničně-politických vztahů.Monetární politika ustupovala do pozadí a cílem hospodářských politik vyspělých zemí se stal ekonomický rozvoj a dosažení plné zaměstnanosti. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů byla fiskální politika, která povolovala používání státních deficitů v době recese.V druhé polovině šedesátých let ve Spojených státech nabírala inflace již na svém tempu, které ještě zrychlilo v následujícím období. Významně ekonomikou Spojených států a také celosvětovým hospodářstvím otřásla první ropná krize v roce 1973, která měla za následek růst cen energetických zdrojů a potravin.V zahraniční politice Spojených států došlo také k výrazným změnám, hlavně prostřednictvím diplomacie Henryho Kissingera. Zahraniční politika sedmdesátých let byla směrována do více oblastí, a potřebovala pevnou základnu v podobě silné vnitřní ekonomiky. Hospodářství Spojených států se však ale dostalo do hluboké recese ? objevil se problém stagflace. Nastupující restriktivní fiskální politika však situaci nezlepšovala, neboť stále docházelo k růstu vládních výdajů.Od poloviny sedmdesátých let se také měnil teoretický základ hospodářských politik západních ekonomik. Ve Spojených státech se postupně zájem hospodářské politiky přesouval ze strany poptávky na stranu nabídky a na konci období se již plně rozvinuly neokonzervativní principy hospodářské politiky. Spojené státy vstoupily do osmdesátých let s hospodářským oživením ekonomiky a následným hospodářským růstem v podobě reaganomiky a v zahraniční politice s rázným přístupem k Sovětskému svazu.
Politický cyklus a fiskální politika v České a Slovenské republice v letech 1993 - 2006
Ovečka, Michal ; Váňa, Daniel (advisor) ; Tajovský, Ladislav (referee)
Na základě analýzy vývoje státních rozpočtů České a Slovenské republiky v uplynulých 14 letech, sumarizuje tato práce zkušenosti, které v tomto období učinily oba státy s politickým cyklem. Podrobným rozborem deficitní rozpočtové politiky, která je pro oba státy charakteristická po většinu sledovaného období, vyvstávají dvě důležité skutečnosti, které negativním způsobem ovlivňují fiskální politiku České a Slovenské republiky. Jedná se o fenomén politického cyklu a dále o ?konflikt rolí? demokratického politika.

National Repository of Grey Literature : 119 records found   beginprevious110 - 119  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.