National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích: Zajištění správné laboratorní praxe v rámci hodnocení stavu životního prostředí
Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Suchánek, Miloslav ; Volka, Karel
Je představen návrh jednotného systému získávání věrohodných analytických dat, jehož hlavní součástí je Středisko pro kalibrační služby pro chemickou metrologii. Středisko by sloužilo pro obě součásti systému pro SLP i pro laboratoře pracující v režimu normy EN 45001. Je popsán jednotný systém testování a zkoušení v oblasti ŽP včetně návrhů metodických materiálů.
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích: Pilotní studie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Suchánek, Miloslav ; Volka, Karel
Jsou obsaženy 3 analytické studie: D.1 Vzorkovací schéma pro těžké kovy v komplexním systému jedné lokality a analýza rizika - zajištění schopnosti vzorkovacího schématu posoudit kontaminační aureolu průmyslové zátěže, odhadnout nejistotu vzorkovacího schématu, provést analýzu rizika pro danou lokalitu. D.2 Použití speciálních vzorkovacích schémat za účelem identifikace zdrojů znečištění pro analýzu rizik průmyslové činnosti a dopravy - možnost použití speciálních vzorkovacích protokolů za účelem popisu zdrojů znečištění pro využití v analýze rizika průmyslové činnosti a dopravy, D.3 Akumulace sloučenin rtuti ve vybraných bioindikátorech a dalších složkách životního prostředí - problematiky odběru vzorků a jejich analýzy.
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích: Pilotní studie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Suchánek, Miloslav ; Hajšlová, Jana ; Volka, Karel
Jsou obsaženy 4 analytické studie: D.7 Zhodnocení incidence environmentálních estrogenů ve Vltavě a Labi ve vztahu k biologickým efektům na biotu - zatížení vodního ekosystému (řeky Vltavy, Labe a Tiché Orlice) persistentními chlorovanými xenobiotiky s estrogenní aktivitou, D.8 Aplikace techniky LC/MS pro sledování vlivu prioritních environmentálních kontaminantů na vybrané složky životního prostředí - popis hmotnostně spektrometrické techniky ve spojení s technikou kapalinové chromatometrie, D.9 Vzorkovací pokus s živými biomarkery - testování možnosti využití krve živé zvěře pro účely biomonitoringu, D.10 Hodnocení zátěže ekosystému estery ftalové kyseliny v blízkosti bodového zdroje - validace analytického postupu pro stanovení esterů ftalové kyseliny v tereristické vegetaci využívající k extrakci metodu SFE, aplikace metody SPME pro analýzu vzorků vod, validace metody pro stanovení ftalátů v půdě, kalech sedimentech využívající metodu ASE, vyšetření složek ekosystému na obsah jednotlivých esterů ftalové kyseliny v okolí potenciálního zdroje znečištění, zhodnocení nálezů ftalátů.
Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha ; Suchánek, Miloslav ; Volka, Karel
Studie Bioindikátory - Zhodnocení zátěže životního prostředí pomocí nálezů polychlorovaných bifenylů (PCB) a organochlorových pesticidů (OCP) ve tkáních zajíce polního (Lepus europaeus) a prasete divokého (Sus scrofa) ve vybraných lokalitách ČR. Kontaminace organismu býložravců odráží především plošnou imisní zátěž vegetace vyplývající z dálkového transportu. Zvýšené hladiny sledovaných perzistentních škodlivin indikují přítomnost lokálního zdroje kontaminace. Jsou uvedeny výsledky analýzy vzorků. Studie Suchánek - Bukovjan: Interpretace vzorkovacího pokusu s živými biomarkery za období 1996 -2000 dokazuje, že zdravotní stav živočišných bioindikátorů vzájemně koreluje s koncentrací chemických prvků včetně skupiny rizikových (Pb, Hg, Cd).
Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Reiserová, Jana ; Suchánek, Miloslav ; Stárková, Běla ; Novák, Jiří ; Bureš, Vladimír
Cíle projektu je výzkum charakteru a původu prachu, jeho kvantifikace a kvalifikace - tzn. množství a rozměry prachu a jeho chemické složení. Dále výzkum rizik a dopadu na lidské zdraví, návrhy progresivních metod na snížení množství prachu v ovzduší v exponovaných oblastech, identifikace zdrojů znečištění na základě měření imisí, analýzy mikroskopické a chemické; určení obsahu pylu a dalších biologických materiálů, určení zdrojů emisí prachu za pomoci zpětného modelování, řešení souvislostí mezi původci znečištění a návaznost na možné ohrožení citlivými organismy v prostředí. V r. 2001 byl proveden výběr lokalit pro odběr vzorků, instrumentace odběrů imisních vzorků pro aplikaci modelu, anorganická chemická analýza vzorků, organická chemická analýza vzorků, mikroskopická analýza vzorků a příprava na receptorové modelování.
Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Suchánek, Miloslav ; Novák, Jiří ; Bureš, Vladimír
Cíle projektu je výzkum charakteru a původu prachu, jeho kvantifikace a kvalifikace - tzn. množství a rozměry prachu a jeho chemické složení. Dále výzkum rizik a dopadu na lidské zdraví, návrhy progresivních metod na snížení množství prachu v ovzduší v exponovaných oblastech, identifikace zdrojů znečištění na základě měření imisí, analýzy mikroskopické a chemické; určení obsahu pylu a dalších biologických materiálů, určení zdrojů emisí prachu za pomoci zpětného modelování, řešení souvislostí mezi původci znečištění a návaznost na možné ohrožení citlivými organismy v prostředí. V rámci III. etapy byly provedeny odběry imisních vzorků pro následnou chemickou, biologickou a mikroskopickou analýzu, provedena byla analýza kovů a provedeno vyhodnocení meteorologických růžic pro směry a rychlosti větru pro letní období. Byly odebrány vzorky pro PAH.
Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Suchánek, Miloslav ; Novák, Jiří ; Velíšek, Jan ; Bureš, Vladimír
Cíle projektu je výzkum charakteru a původu prachu, jeho kvantifikace a kvalifikace - tzn. množství a rozměry prachu a jeho chemické složení. Dále výzkum rizik a dopadu na lidské zdraví, návrhy progresivních metod na snížení množství prachu v ovzduší v exponovaných oblastech, identifikace zdrojů znečištění na základě měření imisí, analýzy mikroskopické a chemické; určení obsahu pylu a dalších biologických materiálů, určení zdrojů emisí prachu za pomoci zpětného modelování, řešení souvislostí mezi původci znečištění a návaznost na možné ohrožení citlivými organismy v prostředí. V rámci IV. etapy byly provedeny odběry imisních vzorků pro následnou chemickou, biologickou a mikroskopickou analýzu, provedena byla anorganická chemická analýza a organická chemická analýza. Biologická analýza byla zaměřena na obsah pylu, mikroskopická analýza na obsah azbestu, krystalického oxidu křemičitého a vláken. byly zajištěny meteorologické charakteristiky a provedena organická analýza, při které byly zjišťovány obsahy polyaromatických uhlovodíků.
Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Suchánek, Miloslav ; Novák, Jiří ; Bureš, Vladimír
Cíle projektu je výzkum charakteru a původu prachu, jeho kvantifikace a kvalifikace - tzn. množství a rozměry prachu a jeho chemické složení. Dále výzkum rizik a dopadu na lidské zdraví, návrhy progresivních metod na snížení množství prachu v ovzduší v exponovaných oblastech, identifikace zdrojů znečištění na základě měření imisí, analýzy mikroskopické a chemické; určení obsahu pylu a dalších biologických materiálů, určení zdrojů emisí prachu za pomoci zpětného modelování, řešení souvislostí mezi původci znečištění a návaznost na možné ohrožení citlivými organismy v prostředí. V r. 2002 byly prováděny odběry vzorků, jejich anorganické, organické a biologické analýzy, instrumentace odběru emisních vzorků pro aplikaci modelu.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
8 Suchanek, Michal
2 Suchánek, M.
2 Suchánek, Marek
2 Suchánek, Martin
2 Suchánek, Matěj
8 Suchánek, Michal