National Repository of Grey Literature 51 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Vzdělanostní struktura české pracovní síly a její vliv na trh práce
Vanišová, Šárka ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Bakalářská práce se zabývá analýzou vzdělanostní struktury České republiky, její prognózou a porovnáním s vybranými zeměmi EU. Se vzděláním souvisí i uplatnění na trhu práce, proto je dalším vytyčeným cílem práce povedení analýzy nabídky a poptávky pracovní síly. První kapitola se zabývá vzdělávací politkou, výnamem vzdělání a celoživotním vzděláváním. V druhé kapitole pak následuje popis právního a institucionálního rámce vzdělávání v ČR a podrobným popisem vzdělávací soustavy v ČR. Třetí kapitola je zaměřená na vztah mezi trhem práce a vzděláním, přičemž se zároveň zmiňuje o institucionálním uspořádání trhu práce. Črvrtá a pátá kapitola zahrnují zmiňované analýzy, šestá kapitola obsahuje možná doporučení.
Education Financing in the Czech Republic
Novák, Zdeněk ; Munzi, Tomáš (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Práce si všímá vlivu vzdělání na ekonomiku a souvislostí vzdělání a trhu práce. Vzdělání je investicí do lidského kapitálu s návratností pro společnost, jedince a firmu. Celá práce směřuje k upozornění na problémy poskytování bezplatného veřejného vzdělání v České republice a odhalení jejich příčiny. Tyto problémy jsou nejvíce citelné v oblasti vzdělání vysokoškolského. Cílem práce je upozornit na tyto problémy a pokusit se navrhnout jejich řešení reformou financování vysokoškolského vzdělání.
Economic Analysis of Prostitution Market
Dědková, Lucie ; Písař, Pavel (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
The bachelor essay concentrates on the economic aspect of prostitution. At the beginning the essay briefly deals with history of one of the oldest professions in the world and its position in society. The essay thinks of the notion of prostitution from the point of view of economics as a possible free choice of behaviour, free decision making of an individual and using his own body as he thinks that it is acceptable. Then the essay tries to study how the market for prostitution, where the adults make a business with sex, operates and which factors can influence particular subjects on this market -- supply and demand for free sex for money. Marginally the essay is interested in description of several segments of prostitution market (private, streetwalking, night clubs, escort) and the role of the third part of business -- mediators. The main point of view concentrates on alternative policy of the government (prohibition, legalization) and analyzing not only the economic and social impact of these policies on the prostitution market but also the other effects which are jointed with prostitution - trade with human beings, violation, spreading of sexually transmitted diseases.
Foreigners in the Czech Labour Market
Novotná, Miroslava ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Bakalářská práce se zabývá pozicí cizinců na českém trhu práce a cílem je analyzovat, jestli je příchod cizinců na český trh práce pozitivní nebo negativní. Nejprve je krátce popsán vývoj migrace před rokem 1989 a změna migrace po roce 1989. Dále je práce zaměřena na rozdíly mezi zaměstnáváním osob z EU/EHP a cizinců ze zemí mimo EU a jsou uvedeny nejčastější důvody pobytu cizinců v České republice. Další bod je věnován současné situaci na trhu práce, konkrétně odkud a kolik cizinců přichází do České republiky, jak jsou cizinci ekonomicky aktivní a jak se pravděpodobně bude vyvíjet imigrace v dalších letech. Další část je zaměřena na kontroverzní postoje při otevírání trhu. a na nelegální zaměstnávání cizinců, ke kterému v současné době dochází poměrně často. Cílem je také zmapovat současnou situaci na českém trhu práce, ve kterých profesích je největší nedostatek pracovní síly a proč zaměstnavatelé nemohou sehnat kvalifikované pracovníky, i když je v některých regionech vysoká míra nezaměstnanosti. Závěr bakalářské práce je věnován "zeleným kartám", fondům EU a dalším projektům, které mají pomoci cizinci začlenit se legálně na český trh práce.
The EU Influence on the Real Estate Market in the Czech Republic
Stulík, Zdeněk ; Stočková, Olga (advisor) ; Adamec, Václav (referee)
Vypracováním bakalářské práce na téma ?Vliv Evropské unie na realitní trh v České republice? se pokusím odpovědět na otázku, zda, a pokud ano, v jaké míře, ovlivňuje, respektive ovlivňovala, Evropská unie trh nemovitostí v České republice. Vycházím z předpokladu, že vstupem ČR do Evropské unie se částečně změnila suverenita naší země. Vnímám tedy EU, potažmo její orgány, za jakousi autoritu, jejímž působením dochází ke změnám v českém právním řádu, regulačních nařízeních, daňových předpisech (konkrétně tlak na sjednocení výše sazeb DPH atd.). V práci bych se zaměřil na dvě hlavní časová období: 1. Rok 2003 až 2005, kdy docházelo ke změnám cen nemovitostí z důvodu samotného vstupu České republiky do Evropské unie - konkrétně byly tyto pohyby cenových hladin způsobovány nejen ze strany regulačních autorit, nýbrž i samotným faktem otevření trhu a s tím spojeným růstem poptávky ze zahraničí. Druhým zkoumaným obdobím je rok 2007, kdy můžeme pozorovat v reálném čase diskuse o ?spekulační bublině? na realitním trhu ČR. Na základě práce určím, jaké tlaky z EU působí na růst cen nemovitostí v ČR a jaké naopak na pokles cen, s výhledem na budoucí působení těchto faktorů a jejich sílu.
Institutional and Legal Framework of Disable Persons Employment
Zavřelová, Gabriela ; Vostrovská, Zdenka (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Tato bakalářská práce by měla objasnit, proč nedochází k výraznému zlepšení v počtu nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. Dalším jejím cílem je nastínit působení institucí, které byly vytvořeny ve snaze o zjednodušení života zdravotně postižených. Potřebné informace poskytne agentura podporovaného zaměstnávání. Pro zdravotně postižené je obtížné nalézt stálé zaměstnání, a tak má tato práce popsat zkušenosti zdravotně postižených s hledáním zaměstnání a sumarizovat překážky, s kterými se nejčastěji potýkají. Výsledky tohoto šetření se následně zobrazí ve SWOT analýze. Teoretická část je věnována studiu institucionálního rámce a právního prostředí. Také se zaměřuje na politiku zaměstnávání občanů zdravotně postižených a zabývá se nástroji určenými jak pro postižené, tak pro jejich zaměstnavatele. Analytická část bude prováděna formou dotazníkového šetření.
Real estate market in the CR
Jáklová, Zuzana ; Antoš, Ondřej (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Bakalářská práce se zabývá problémy spojenými s trhem nemovitostí se zaměřením na trh vlastnického bydlení. V první řadě se práce věnuje specifickým vlastnostem nemovitostí, které bydlení zajišťují výjimečné postavení ve vztahu k ostatním statkům. Následně je využito těchto znalostí k popisu fungování trhu s bydlením. Analytická část reaguje na současný trend ve vývoji cen rezidenčních nemovitostí. Dochází k opakování situace z roku 2002 - 2003, kdy ceny nemovitostí zaznamenaly rapidní růst. Práce proto analyzuje podstatné faktory, které zapříčiňují zvyšování cen v různé míře na většině regionálních trhů. Dále je úkolem analytické části porovnat ceny bytů v jednotlivých krajích ČR a podle socioekonomických kritérií vybrat nejvhodnější oblast pro bydlení mladé rodiny. Jelikož investice do nemovitosti představuje velký finanční výdaj, práce představuje i základní možnosti financování nákupu bydlení.
The analysis of a current financial family aid in the Czech republic
Nýdrle, Tomáš ; Adamec, Václav (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Stávající systém přímé podpory rodin v České republice vytváří demotivační efekty. Nejproblémovější je konstrukce přídavku na dítě, neboť stanovení ostré hranice pro nárok na dávku a pro stanovení jeho výše umožňuje rodinám zvýšit svůj příjem snížením pracovní aktivity. Systém nepřímé podpory není příliš významný, neboť společné zdanění manželů je výhodné jen pro některé rodiny a slevy na dani nejsou příliš rozsáhlé. Jako velmi problémové se jeví skloubení podpory rodin s daní z příjmu, neboť to ve svém důsledku ještě zesiluje distorzní efekty.
Family policy in the Czech Republic and its role in the reconciliation of work and family life
Heilová, Iva ; Krebs, Vojtěch (advisor) ; Stočková, Olga (referee)
Reconciling work and family life has been the topic of intense discussion in Europe over the past decade, in large part because the continent's declining and aging population makes it necessary to attract the widest possible range of European society into the labor force. One of the available segments comprises mothers and fathers with very young children. This thesis analyzes the formulation of family policy in the Czech Republic and its support in the aarea of reconciling family and professional life. The analysis herein is based on a comparison of international practices. The goal of this work is to evaluate the formulation of the relevant instruments of family policy that are intended to help people successfully balance family and work.
Senioři ve společnosti
Vybíralová, Ivana ; Stočková, Olga (advisor) ; Krebs, Vojtěch (referee)
Tématem diplomové práce je situace českých seniorů v současné společnosti 21. století, respektive zabezpečení jejich života z pohledu státní pomoci. Skupina seniorů se rozrůstá na úkor nejmladších lidských jedinců, přičemž vznikají stále se zvyšující nároky na její zabezpečení. Klidné a důstojné stáří je životním snem každého člověka. I přes tento všeobecný cíl jsou postoje jedinců velmi individuální a přístup státu se tomuto konceptu přibližuje jen minimálně. Proto ve společnosti vzniká prostor, který vyplňují nestátní neziskové organizace. Nestátní neziskové organizace ve společnosti z důvodu občanské nesvobody chyběly, nicméně nyní jejich počet narůstá. V sociální oblasti vyplňují nedostatky činnosti státu, poskytují starým občanům vyšší komfort služeb, individuální péči, jejich činnost je finančně dostupná a hlavně akceptují soukromí každého jedince.

National Repository of Grey Literature : 51 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.