National Repository of Grey Literature 231 records found  beginprevious222 - 231  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Employment of people with disabilities
Ceeová, Nela ; Spirit, Michal (advisor) ; Soušková, Milena (referee)
The thesis is aimed not only to clarify the concept of disabled in the international and Czech law, but mainly on the analysis of the rights granted to such persons. It deals in detail with international legislation in the employment of people with disabilities, different ways of their protection and their application. The development of the Czechoslovak legislation, social policy and the rights of disabled people is described in the second part, as well as a review of existing legislation and possible suggestions for improvement. The practical part of the thesis is focused on the unemployment of people with disabilities in the district Most.
Společné jmění manželů
Pásková, Hana ; Spirit, Michal (advisor) ; Sekot, Jaroslav (referee)
Práce pojednává o režimu společného jmění manželů jako specifické formy spoluvlastnictví, mající zvláštní nezastupitelnou funkci v právních vztazích ve společnosti. Přestože je to velice významný a historicky starý institut, můžeme v poslední době zaznamenat, že prestiž tohoto uspořádání klesá. Tento trend souvisí se stále více klesajícím významem manželství a obecně i přeměnou celé společnosti. Sociální funkce rodiny ve společenském vývoji populace a potažmo i manželství se vytrácí, dochází k přeměně demografické struktury obyvatelstva a stále více partnerů vstupuje do manželství ve vyšším věku nebo dokonce někteří nevstupují vůbec.
The status of entrepreneurs in social insurance in terms of the Czech Republic and the EU
Kohoutová, Aneta ; Chvátalová, Iva (advisor) ; Spirit, Michal (referee)
Tato diplomová práce pojednává o sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných v České republice a v Evropské unii. Zaměřuje se na popis jednotlivých systémů sociálního pojištění, které v ČR tvoří pojištění důchodové, nemocenské a zdravotní. Cílem práce bylo podrobně zmapovat úpravu sociálního pojištění podnikatelů v ČR a to samé stručně přiblížit v ostatních členských státech EU.
Legal status of the ombudsman in the Czech Republic and in the world
Šára, Václav ; Chvátalová, Iva (advisor) ; Spirit, Michal (referee)
Práce se zabývá právním postavením ombudsmana v České republice a v dalších zemích. První kapitola charakterizuje ombudsmana obecně. V druhé kapitole je pojednáno o veřejném ochránci práv v ČR. Třetí kapitola obsahuje úpravy ombudsmana na Slovensku, v EU, v Dánsku, Itálii, Namibii, Spojeném království, Nebrasce, na Filipínách a ve Francii. Závěrečná kapitola nabízí srovnání úprav dle vybraných znaků.
Právní postavení podnikatelů v sociálním zabezpečení EU
Fajdová, Adéla ; Chvátalová, Iva (advisor) ; Spirit, Michal (referee)
Diplomová práce se zabývá právním postavením podnikatelů v sociálním zabezpečení EU. První část popisuje problémy spojené s koordinací sociálního zabezpečení a systém sociální ochrany. Hlavní část práce srovnává sociální zabezpečení jednotlivých zemí EU ve všech oblastech s hlavním zaměřením na podnikatele a rozdíly oproti zaměstnancům.
The employment of disabled persons
Byrtusová, Martina ; Spirit, Michal (advisor) ; Andruchová, Jana (referee)
Cieľom tejto práce je popísať a zmapovať situáciu pri zamestnávaní zdravotne postihnutých osôb zo strany zamestnávateľa i zamestnanca, priblížiť vývoj a trendy v tejto problematike. Súčasťou práce je analýza roznych aspektov aktívnej politiky zamestnávania zdravotne postihnutých občanov na trhu práce. Súčasťou práce je i dotazník, ktorý vyplňovali pacienti Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach.
Aspects of free movement of persons in Community law
Schneiderová, Petra ; Bernard, Radovan (advisor) ; Spirit, Michal (referee)
Táto diplomová práca sa zaoberá právnou úpravou voľného pohybu osôb v komunitárnom práve, jej vývojom a súčasným stavom. Konkrétne sa zameriava najmä na zmeny v právnej úprave, ktoré nastali po prijatí smernice 2004/38/ES, ktorá zrušila predchádzajúce smernice upravujúce túto oblasť. Práca sa zaoberá prínosmi tejto smernice v oblasti slobody pohybu, ktoré spočívajú najmä v zjednodušení úpravy a rozšírení oprávnených subjektov. Rozbor smernice sa zameriava na práva plynúce z voľného pohybu a na možné obmedzenia tejto slobody. Práca porovnáva aj českú právnu úpravu, ktorá smernicu implementovala a jej súlad s požiadavkami smernice.
Education of Local Authorities' Employees in Mariánské Lázně
Černý, Jan Bc. ; Krbová, Jana (advisor) ; Spirit, Michal (referee)
Diplomová práce porovnává stav ve vzdělávání úředníků územních samosprávných celků před účinností zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a poté. Zaměřuje se na stav po roce 2003 a identifikuje vzdělávání úředníků jako činnost personálního managementu. Na příkladu městského úřadu Mariánské Lázně porovnává a vyhodnocuje změny, které znamenala účinnost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
Odpovědnost v pracovněprávních vztazích
Sedmihradský, Martin ; Soušková, Milena (advisor) ; Spirit, Michal (referee)
Diplomová práce pojednává o problematice odpovědnosti v pracovněprávních vztazích. V obecném úvodu jsou vysvětleny základní pojmy jako je odpovědnost a pracovněprávní vztah. Další části rozebírají jednotlivé druhy odpovědnosti ve vztahu k zaměstnanci a zaměstnavateli. Samostatná kapitola je věnován bezdůvodnému obohacení s aplikací na pracovní právo. Pro objasnění některých pojmů jsou použita rozhodnutí ze soudní praxe. Součástí práce je případová studie, která ukazuje, jak jsou některé druhy odpovědnosti zajišťovány a prosazovány v podnikatelské sféře.
Psychologické a právní aspekty změn základoškolského systému vzdělání
Erben, Tomáš ; Spirit, Michal (advisor) ; Sekot, Jaroslav (referee)
Práce zkoumá proces přizůsobování se systému základního vzdělání aktuálním společenským změnám a to v komplexním psychologickém a právním pojetí z hlediska sociálního, historického a ekonomického. Zkoumá na konkrétních případech obecné problémy a jejich východiska.

National Repository of Grey Literature : 231 records found   beginprevious222 - 231  jump to record:
See also: similar author names
1 Spirit, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.