National Repository of Grey Literature 68 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
British VS. American English – A comparative study
Ohrazda, David ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání rozdílů Britské a Americké angličtiny, dvou nejrozšířenějších variací anglického jazyka, který je po celém světě využíván ať už jako mateřský jazyk nebo vyučovaný druhý jazyk pro snazší mezinárodní komunikaci. Práce se stručně zabývá historií jazyka a následně rozebírá rozdíly v oblastech gramatiky, výslovnosti a slovníku s příklady dané problematiky. Práce rovněž pojednává o kulturních vlivech, které ovlivnily vývoj jazyka. Pro práci jsem použil knižní a internetové zdroje. Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnout a ukázat jakým způsobem se jeden jazyk může lišit na základě odlišné národnosti.
Smart Cities
Soldán, Michal ; Sedláček, Pavel (referee) ; Marcoň, Petr (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá obecným úvodem do dílčích projektů, které jsou důležité pro realizaci chytrých měst i v nich používaných technologií. Podrobněji tato práce přibližuje projekty v různých zemích, hlavně však v Japonsku a na Havaji. Konkrétně shrnuje technologicky pokročilé energetické řešení a testovací projekty chytré sítě, které jsou základním kamenem pro budoucí chytrá města i efektivní využití elektomobilů. Práce také zmiňuje projekty chytrých měst v Evropě, kde je synchronizace vyvinutých technologií testována v praxi.
Gender Stereotypes in Gaming Environment
Papusha, Valentyn ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Předmětem této bakalářské práce je analýza genderových stereotypů ve vypravěčské linii a designu videoher. Jsou zde také vyjmenovány klíčové historické momenty pro zásadní pochopení videoherního průmyslu a přítomnosti genderových stereotypů v něm. Dává příležitost vidět, jak události v reálném světě a veřejné mínění ovlivňují videohry a vytvářejí nebo snižují genderové stereotypy v nich. Teze nabízí vhled do problematiky nadměrné sexualizace mužů i žen, včetně toho, jak může ovlivnit vnímání sebepojetí u různých lidí. Otázka sexualizace je posuzována z několika pohledů, mezi nimiž existuje kulturní rozdíl mezi východními a západními zeměmi. V této práci je navíc představen seznam stereotypních genderových rolí, do nichž jsou lidé často zařazováni. Přináší světlo na důsledky, které z rolí vyplývají.
Life management of power oil transformer
Čechová, Karolína ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Pro pochopení významu procesu řízení životnosti výkonových olejových transformátorů, je nutné si nejdříve uvědomit jejich roli v elektrizační soustavě. Používají se především ke zvýšení a snížení napěťových úrovní v přenosové a distribuční soustavě dle aktuálních potřeb. Nespolehlivost výkonových olejových transformátorů může způsobit narušení stability dodávky elektrické energie, což představuje značné finanční a technické ztráty pro společnosti, které spravují tento typ zařízení. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat práci, která poskytuje přehled o procesu řízení životnosti, popsáním jeho ekonomických přínosů spolu s technickými diagnostikami, které napomáhají ke zjištění vznikajících poruch během provozu výkonových olejových transformátorů. Hlavním záměrem této práce je popsat a dokázat důležitost procesu řízení životnosti a využití diagnostických metod ke sledování parametrů transformátoru, které slouží jako prostředek ke zjištění možných poruch. Praktická část je zaměřena na navržení vhodných diagnostickým metod pro měření zvolených parametrů vybraného výkonového olejového transformátoru. Poté je provedena analýza zvolených parametrů a na základě jejích výsledků, je určen celkový stav vybraného výkonového olejového transformátoru.
Use of GPS in the Car Industry Oriented on Self-driving Vehicles
Gróf, Marko ; Sedláček, Pavel (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody těchto automobilů a popsat různé hardwary a softwary, které dále využívají. První polovina práce nejprve do velkých detailů charakterizuje GPS, aby se čtenář seznámil s tím, jak navigační systém pracuje. V druhé části se čtenář dozví o autonomních vozech, do jakých úrovní jsou rozdělena, a které systémy používají. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody těchto vozidel a také hlavní rozdíly mezi dnešními a autonomními auty. Závěr této práce je soustředěn na benefity inteligentní dopravy, ale i na pohled do budoucnosti vozidel či celé dopravy.
The use of robotic Rovers to explore Mars
Pekař, Štěpán ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tři vesmírné mise, a to Mars Pathfinder, Mars Exploration Rover a Mars Science Laboratory. Hlavní součástí těchto tří misí jsou čtyři rovery (Sojourner, Spirit, Opportunity a Curiosity), které byly odeslány na povrch Rudé planety. Práce se věnuje především vědeckému vybavení jednotlivých roverů, použitým technologiím a nejdůležitějším vědeckým poznatkům získaných za dobu působení roverů na Marsu.
Use of GPS in the Car Industry Oriented on Self-driving Vehicles
Gróf, Marko ; Sedláček, Pavel (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody těchto automobilů a popsat různé hardwary a softwary, které dále využívají. První polovina práce nejprve do velkých detailů charakterizuje GPS, aby se čtenář seznámil s tím, jak navigační systém pracuje. V druhé části se čtenář dozví o autonomních vozech, do jakých úrovní jsou rozdělena, a které systémy používají. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody těchto vozidel a také hlavní rozdíly mezi dnešními a autonomními auty. Závěr této práce je soustředěn na benefity inteligentní dopravy, ale i na pohled do budoucnosti vozidel či celé dopravy.
Influence of social networks on communication and culture
Havlíček, Lukáš ; Krhutová, Milena (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálních sítí a jejich vliv na dnešní společnost. Zabývá se jejich historií od prvotních pokusů až po nejnovější globální sociání sítě. Poté práce vysvětluje základní myšlenku vedoucí k vytvoření sociálních sítí i jejich charakteristické znaky. Dále nastiňuje problémy související se snadnou dostupností a nadměrným využíváním sociálních sítí, které následně ovlivňuje lidskou společnost. Práce se věnuje vlivu sociálních sítí na jazyk, mezilidskou komunikaci a kulturní adaptaci.
Science Fiction and the Prediction of Technology, Past and Present
Skorobogatova, Margarita ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, zda-li sci-fi dokáže predikovat budoucí vývoj technologií. První kapitola představuje sci-fi spisovatele 19. a 20. století, kteří předpovídali řadu technologických vynálezů vyskytujících se v současnosti. Druhá kapitola se zabývá sci-fi kinematografií, která je popsána a doložena příklady z sci-fi filmů a televizních seriálů. Poslední kapitola je základem různorodých technologických vynálezů současnosti, které jsou popsány a demonstrovány režiséry sci-fi filmů, a považovány za nejvíce pravděpodobné přiklady, které můžou být realizovány v blízké budoucnosti. Závěr popisuje výsledky provedených výzkumů a definuje případný vývoj v budoucnu.
Communications Technology and the New Horizons Mission to Pluto
Yarkina, Daria ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je ukázat, jaké komunikační technologie se používají v misi New Horizons k Plutu, poskytnout stručný popis cílů misi a položit důraz na schopnost posílat signály na velké vzdálenosti. Tato práce se také zabývá popisem a významem vědeckého zařízení v kosmické sondě. Dále následuje informace o přenosu dat a navigačním systému planetární sondy. Také jsou zmíněné účinnost využití Ka frekvenčního pásma a modernější technologie.

National Repository of Grey Literature : 68 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Sedláček, Patrik
45 Sedláček, Petr
2 Sedláček, Petr,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.