National Repository of Grey Literature 25 records found  beginprevious16 - 25  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The burial-ground of early Roman period in Ohnišťany (distr. Hradec Králové)
Černý, Martin ; Salač, Vladimír (referee) ; Košnar, Lubomír (advisor)
This BA dissertation evaluates archeological discoveries from a burial-ground dated back to the early Roman period which was discovered during a ploughing 1,4 km southeastern far from a village Ohnišťany (Distr. Hradec Králové). Most of the findings became a part of a depository of National Museum in Prague (56 finds). Eight graves with brooches, knifes, scissors and weapons are preserved. The disturbed graves have afforded a number of romanprovincial imports - bronze vessels (for example a service of a dipper and a strainer of a type Eggers 162 with a stamp of a producer C MANSVANNII) and brooches from eastern and western provinces. Distance contacts from territory of Baltic tribes are documented by a belt fastener. In the place of a present village a contemporary settlement is evidenced by field observations. The large number of imports evidently relate to a very good connection with a trade network.
Dobroměřice by Louny and Březno by Chomutov - two settlements of roman age period in northwestern Bohemia
Beneš, Zdeněk ; Salač, Vladimír (referee) ; Košnar, Lubomír (advisor)
Předložená magisterská diplomová práce se zabývá tématem, jež je, zdá se, v posledních letech na vzestupu. Jedná se o archeologii germánských sídlišť doby římské, sídlištní struktury a jejich chronologii. Sídlištní archeologie na rozdíl od výzkumu hrobů jistě neposkytuje tolik spektakulárních nálezů, její chronologie zdaleka není tak citlivá a otázka uzavřených nálezových celků je zde více než sporná. I proto byla sídliště po dlouhou dobu ignorována. Velké nálezové celky, často z velkoplošných záchranných výzkumů, leží celá desetiletí nezpracovány v depozitářích a mnohé z nich svým objemem představují roky práce pro celý tým badatelů. Většinou proto bývají publikovány spíše menší odkryvy jednotlivých objektů nebo úseků sídlišť.
The late roman period in Jevišovice hills. The settlement in Mohelno near Třebíč
Sobolová, Tereza ; Salač, Vladimír (referee) ; Košnar, Lubomír (advisor)
The purpose of this paper is to process archeological finds found at the settlement in Mohelno (Třebíč district). It is a germanic settlement, dating to the late roman period. The main archeological finds were pottery, iron and bronze items and bones. Finaly the settlement will be compare with another similar locality in south Moravia.
The Laténe settlement near Slivínko (district Mladá Boleslav)
Krásný, Filip ; Salač, Vladimír (advisor) ; Košnar, Lubomír (referee)
Cílem práce je _zpnícová,pí výzkum6Iaténského osídlení na katastru obce Slivínko (býv. okres Mladá Boleslav)fa na základě vyhodnocení výjimečných artefaktů, pocházejících z této lokality, nastínit problém existence dvorců jako pravděpodobných sídel keltské elity.
Prehistoric cultural strata as archaeological source
Ernée, Michal ; Salač, Vladimír (advisor) ; Macháček, Jiří (referee) ; Kuna, Martin (referee)
Některé zdánlivě chybějící a často skutečně nenalézané (neviděné), původně však nepochybně existující archeologizované součásti naší živé minulosti nám stále nedávají spát (z poslední doby např. řada příspěvků in: Neustupný ed. 2002). Jako dobrý příklad takového nedostatkového zboží - nemovitého archeologického nálezu, terénní situace, či, chcete-li, archeologického pramene, nám dobře poslouží často postrádaná tzv. kulturní vrstva, nebo kulturní souvrství pravěkého (raně středověkého) stáří. Jejich absence na většině našich pravěkých (raně středověkých) rovinných sídlišť byla již mnohokráte konstatována, stejně jako příčiny a procesy, vedoucí v minulosti často k úplnému odstranění tohoto druhu archeologického pramene (např. Neustupný 1981, 154; 1996, 506; Kuna 1994, 19-20, 31-32; 2002, 120; 2004a, 31 0-318; Vencl 2001, 608 atd.). Cílem této práce je především vyvrátit vžitou představu o tom, že kulturní vrstvy či souvrství na našich rovinných sídlištích téměř nenajdeme, zpochybnit podobně zažitý názor o jejich informační méněcennosti a na příkladu konkrétních situací ukázat, že jde naopak o zcela běžný, byť velmi podceňovaný typ archeologického pramene. Bez jeho výzkumu a patřičné analýzy však zůstávají informace získané pouze z výplní do podloží zahloubených částí objektů většinou pouhým z kontextu...
When beginnigs Roman-Germanic Age?
Salač, Vladimír
The paper analyzes the beginnings of Roman-Germanic age in Central Europe end their absolute Chronology.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   beginprevious16 - 25  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.