National Repository of Grey Literature 26 records found  beginprevious17 - 26  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The female element in Hebrew biblical and postbiblical commentaries
Dubinová, Terezie ; Sadek, Vladimír (advisor) ; Oliverius, Jaroslav (referee) ; Šedinová, Jiřina (referee)
In the Introduction (pgs.7-8) the following aims ofthe work are formulated: - to inform about the process of the change inside Judaism, especially the changing interpretation ofwoman and female element in the essential document of Judaism- Tanach, - to refer to involving this change into the wider process ofthe female element transformation in the universa! Conscience and consequently in the science (feminist theology, Bible Studies) and real everyday life of contemporary people, - and to contribute to that change at the same time. Part I. Methodology (pgs. 9-28) briefly deals with the feministic methodology, i.e.approach of feminist scientists, biblists, historians, literary theorists to the text of the Hebrew Bible (Tanach), their conclusions, premises and criticism. Rabbinical methodology is not dealt here, because this has been done in the diploma work. We are dealing with the definition of the term patriarchy as it will be often used in this thesis. The chapter The Jewish Feminism (pgs. 20-24) characterizes different attitude seeking the change of Judaism, its doctrine and religious law, based on the example of two important Jewish feminist scientists, Judith Plaskow and Blu Greenberg. The Part I ends with formulating our own research views (Ann Belford Ulanov's term) and giving several...
Jewish - Christian religious polemic
Kabůrková, Markéta ; Sadek, Vladimír (referee) ; Nosek, Bedřich (advisor)
This thesis focuses on the commencement and transformation of the Jewish - Christian controversy, from its initial display in the first centuries of the Christian calendar until the commencement of the modern era.
The Basic Thoughts of the Medieval Hasidei Ashkenaz Movement
Hájková, Petra ; Sadek, Vladimír (advisor) ; Holubová, Markéta (referee)
This diploma thesis deals with the basic thoughts of the medieval Hasidei Ashkenaz movement.
Old Czech glosses in the writings Or zarua and Arugat ha-bosem
Uličná, Lenka ; Šedinová, Jiřina (advisor) ; Sadek, Vladimír (referee)
České glosy v středověkých hebrejských spisech se doposud nesetkaly s patřičným zájmem české ani zahraniční bohemistiky; ten se zatím omezoval na všeobecné zmínky a pobídky k výzkumu. Na opomíjení tohoto bohatého lingvoliterárního materiálu poukazovala a poukazuje zejména česká hebraistika. Je zřejmé, že bohemistika se musí zabývat i texty psanými v jiných jazycích, než je čeština či slovanské jazyky: dnes již snad nikdo nepochybuje o zařazení latinských textů české provenience do dějin naší literatury, postupně přijímány jsou i texty psané německy mluvícími autory, hlásícími se k českému území a kultuře. Písemnictví česko-hebrejské, tedy texty psané hebrejským jazykem českými Židy, stojí doposud v pozadí. Hebrejské středověké spisy jsou nejen významnými literárními památkami z doby, z níž se do současnosti nedochovalo mnoho textů; jsou zároveň i nedoceněným pramenem poznání života tehdejších obyvatel Českého království, a to jak židovských, tak i nežidovských. Obzvlášť pozoruhodným aspektem těchto spisů je právě přítomnost českých, resp. jinojazyčných glos. Problémem byla a nadále zůstává jazyková bariéra: středověké hebrejské spisy především z oblasti rabínské literatury se sice ve světě od 19. století znovu vydávají, nikdo je však nepřekládá. 1.2 V předkládané práci se pokusím shrnout doposud publikované...
Likutei Amarim and Hasidic Spirituality
Holubová, Markéta ; Nosek, Bedřich (advisor) ; Sadek, Vladimír (referee) ; Šedinová, Jiřina (referee)
Likutej amarim a chasidská spiritualita Likutei Amarim and Hasidic Spirituality Mgr. Markéta Holubová The aim of my thesis has been to offer to a Czech reader a translation of the fundamental parts of the work, which represents one of the peaks in Hasidic literature (and was unavailable in Czech language up to this time) and to point out profundity and imaginativeness in Zalman' s work. I have tried to make the commentary a comprehensive guide to the enclosed text, taking into account religion-historic background in order to show the power and originality of Shneur Zalman's personality and to show the influence his work has had on modern Hasidism.
Mishna - Tosefta - Bavli. Genre characteristics of the documents of rabbinic literature of formative period
Sládek, Pavel ; Nosek, Bedřich (advisor) ; Oliverius, Jaroslav (referee) ; Sadek, Vladimír (referee)
V úvodních kapitolách představujeme tři z klíčových dokumentů formativního období: Mišnu, Toseftu a Bavli. Poprvé v českém prostředí jsou tyto texty pojednány dokumentární metodou, jejímž cílem je stanovení vůdčích rysů charakterizujících daný dokument. Průběžně jsou studované dokumenty v jednotlivých aspektech srovnávány s jinými dokumenty formativního období (Mišna se Sifrou, Tosefta s Bavli atd.). Není tedy účelem této práce pojednat rabínskou literaturu jako takovou a ani jednotlivé její dokumenty vyčerpávajícím, encyklopedickým způsobem. Naší úlohou bude vytyčit hranice každého z žánrů a žánr definovat poukazem na jeho určující znaky. Jsme přesvědčeni, že tento způsob práce nám dovolí nechat čtenáře nahlédnout "podstatu" každého z dokumentů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mishna - Tosefta - Bavli. Genre characteristics of the documents of rabbinic literature of formative period
Sládek, Pavel ; Nosek, Bedřich (advisor) ; Oliverius, Jaroslav (referee) ; Sadek, Vladimír (referee)
V úvodních kapitolách představujeme tři z klíčových dokumentů formativního období: Mišnu, Toseftu a Bavli. Poprvé v českém prostředí jsou tyto texty pojednány dokumentární metodou, jejímž cílem je stanovení vůdčích rysů charakterizujících daný dokument. Průběžně jsou studované dokumenty v jednotlivých aspektech srovnávány s jinými dokumenty formativního období (Mišna se Sifrou, Tosefta s Bavli atd.). Není tedy účelem této práce pojednat rabínskou literaturu jako takovou a ani jednotlivé její dokumenty vyčerpávajícím, encyklopedickým způsobem. Naší úlohou bude vytyčit hranice každého z žánrů a žánr definovat poukazem na jeho určující znaky. Jsme přesvědčeni, že tento způsob práce nám dovolí nechat čtenáře nahlédnout "podstatu" každého z dokumentů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Attributes of God, revelated in Ex 34,6-7 as the Motivation's Basis of the Imperative of the Socio-ethical Norms of the God's people (The Contextual Exegesis and the Analysis of the Ethical Requests of the Torah)
Roubalová, Marie ; Sázava, Zdeněk (advisor) ; Sadek, Vladimír (referee) ; Hanes, Pavel (referee)
Marie Roubalová Boží vlastnosti zjevené v Ex 34,6 -7 jako motivační základ imperativu sociálně etických norem společenství Božího lidu (Kontextuální exegese a analýza etických požadavků Tóry) The Attributes of God, revelated in Ex 34,6-7 as the Motivation's Basis of the Imperative of the Socio-ethical Norms of the God's people (The Contextual Exegesis and the Analysis of the Ethical Requests of the Torah The doctoral dissertation "The Attributes of God, revelated in Ex 34,6-7 as the Motivation's Basis of the Imperative of the Socio-ethical Norms of the God's people" presents the contextual exegesis and analysis of the ethical requests of the Torah, resulting from the attributes of God. It acquaints the reader with the publications of the theologians of the last two centuries to this issue and continues in the research in the specific way. The dissertation brings some new views and actual stimulations for each, i.e. also for the contemporaneous communion of the God's people.

National Repository of Grey Literature : 26 records found   beginprevious17 - 26  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.