National Repository of Grey Literature 56 records found  beginprevious44 - 53next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Gender Stereotypes in Technical Products Advertisements
Kolomiichuk, Liubov ; Walek, Agata (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Práce se zabývá mediální reprezentací genderových stereotypů v reklamních sděleních. Jsou diskutovány pojmy reklamy, genderu a stereotypů a uvedeny závěry výzkumů na téma výskytu genderových stereotypů v reklamě. Rovněž jsou analyzovány genderové stereotypy, jež se objevují v soudobé reklamě na různé druhy produktů.
The latest trends and developments in the smartphone industry
Šteiniger, Jakub ; Haupt, Jaromír (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Hlavním cílem této bakalářské práce je vzít čtenáře do světa průmyslu v oblasti smartphonů, který má pozitivní i negativní dopad na lidi. Na začátku této práce je popsána historie mobilních technologií a vývoj generací mobilních telefonů. V další kapitole následuje popis nejvýznamnějších trendů současnosti a stručný nástin budoucích trendů. Následující kapitola je zaměřena na charakteristiku nejvýznamnějších značek smartphonů, jejich vzájemnou konkurenceschopnost a podíl na trhu. Poslední kapitola se zabývá porovnáním různých parametrů společnosti Apple a Samsung a pak bude poskytnuto závěrečné zhrnutí.
New Technologies in Transportation
Šimon, Daniel ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Elektrické vozidlo je lepší náhradou vozidla s vnitřním spalováním, zachovávaje si svůj účel. Elektrické vozidlo nabízí vylepšení výkonu, může vyprodukovat maximální výkon během sekund, bez potřeby převodovky, čímž minimalizuje ztráty na výkonu. Jednoduchý dizajn motoru s jedinou pohybující se částí snižuje náklady na údržbu a celkové opotřebení. Tepelní účinnost vozidla s vnitřním spalováním činí 38 %, v porovnání s 90 % efektivitou proměny elektrické energie na výkon, ukazuje to dominanci elektrického vozidla, v případě že se jedná o výkon a možnosti motoru. Je známo, že vozidla s vnitřním spalováním znečisťují životní prostředí svým procesem spalování, produkcí 67 tun oxidu uhličitého za celý svůj životní cyklus, v porovnání s elektrickým vozidlem, které přímo svým chodem neprodukuje žádné emise, jehož výrobní emise a emise z elektrické výroby, jsou nižší o 50 %. Spolehneme-li na čistší zdroje energie, emise na životní cyklus vozidla mohou být sníženy až o 300 %, nahrazováním znečisťujících tepelných elektráren, čistšími zdroji elektrické energie. Z hlediska bezpečnosti v dopravě, od roku 2001 zaznamenala Evropská unie více než 50% snížení úmrtnosti na cestách s prosazováním pokročilých asistenčních systémů pro řidiče. Má v zájmu tuto úmrtnost dále snižovat testováním a zaváděním nových systémů (eCall, systémy pro předcházení kolizím, …). S pokročilými asistenčními systémy pro řidiče je veřejnost jen pár let od prvních autonomních vozidel, která mohou zlepšit způsob cestování, jak ho nyní známe. Jsou limitovány pouze jejich bezpečností, technologickými chybami a zákonnou odpovědností.
The Discourse of Mobile Technologies Advertising
Šutera, Ondřej ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o rozboru jazyka reklamy na daných příkladech současné reklamy. Rozebírá a analyzuje reklamu jako takovou, její historii a klasifikaci. Praktická část rozebírá aktuální příklady reklamy. Práce shromažďuje teoretické a praktické znalosti o reklamě a jazyce v ní obsažené.
Web localization within the process of translation
Srp, Jakub ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Tato práce je primárně zaměřena na proces webové lokalizace v rámci překladu. V práci je definován samotný význam lokalizace, její historie, zařazení v rámci studií překladu, rozdíl mezi lokalizací a kulturní adaptací. V praktické části jsou konkrétní příkladů úrovní lokalizace českých webů, podle rozdělení Jiménéze-Crespa.
Architectural visualization in virtual reality
Hložanka, Filip ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Reich, Pavel (advisor)
Tato práce se zaměřuje na nynější podobu virtuální reality a její využití v průmyslovém designu a architektuře. Je rozdělená do dvou částí. V první částí je popsána historie virtuální reality včetně fází vývoje a nejpopulárnějších produktů. Dále jsou v ní porovnány současné produkty virtuální reality dostupné pro uživatele spolu s technologiemi pro sledování pohybu uživatele a jeho interakce s virtuálním prostředím. Jsou v ní také vysvětleny problémy při zavádění virtuální reality do pracovního prostředí, a nakonec je uvedeno několik příkladů využití virtuální reality v průmyslu. Druhá část se zaměřuje na jednu z těchto možností využití virtuální reality – architektonickou vizualizaci, přičemž je v ní popsána její evoluce, jsou v ní porovnány softwarové možnosti pro její tvorbu a zobrazování, a nakonec je ukázán příklad přenesení reálné místnosti do virtuální podoby. Závěr se zaměřuje na možnosti rozvoje virtuální reality, výsledky porovnání softwarů pro architektonickou vizualizaci a proces tvorby příkladu vizualizace.
E-learning as a means of teaching at universities
Mikulášek, Filip ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato práce se zaobírá tématem e-learningu na vysokých školách. Zabývá se jeho vývojem od dálkového studia pomocí pošty, zapojením složitějších strojů na výuku a připojením na síť internetu až do současnosti. Práce se také pokouší odhadnout jeho vývoj v nedaleké budoucnosti. Mimo to pohlíží na faktory ovlivňující efektivitu e-learningu a jeho potenciální negativní dopady. Praktická část se skládá z výsledků provedeného výzkumu a jejich následného rozboru.
Evolution of video games and their impact on society
Kováčik, Dominik ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je poskytnutí struční historie videoher a analyzování jejich vlivů na společnost. Tato práce popisuje vývoj videoher od jejich počátku až po rok 2010 a také problémy, kterým museli vývojáři videoher čelit během příznivých i těžkých období. Také popisuje některé video-herní periferie a zaměřuje se zejména na virtuální realitu. Analýza vlivu videoher na společnost je založena na několika důvěryhodných studiích vedených odborníky, kteří jsou uznávaní ve svých oborech.
Electronic Security Systems
Tomek, Dominik ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s nejběžněji používanými elektronickými zabezpečovacími systémy. Práce popisuje základní principy, vlastnosti a využití moderních elektronických zabezpečovacích systémů používaných v domácnostech a firmách. Dále práce porovnává jednotlivá zabezpečovací zařízení, která se v těchto systémech používají a uvádí jejich výhody a nevýhody. Tento dokument je vhodný pro studenty a osoby, které chtějí začít pracovat v tomto oboru nebo je tato problematika pouze zajímá.
The Language of Advertising
Chromý, Pavel ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Bakalářská práce se zabývá analýzou jazyka reklamy z lingvistického hlediska a dále upřesňuje použité jazykové prostředky, které se v současné reklamě vyskytují. Tato práce také poskytuje znalosti o využití různých jazykových prostředků v reklamě, jak v podobě tištěné, tak v podobě elektronické.

National Repository of Grey Literature : 56 records found   beginprevious44 - 53next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.