National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce‚ vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd
Geomin, Jihlava ; Exploranium CZ s.r.o., Brno ; GEODRILL, s.r.o., Brno ; Kovovýroba a komerční potápění Otras, Brno-Řečkovice ; Česká geologická služba, pobočka Brno ; Chlupáčová, Marta ; Veleba, Bohumil ; Abraham, Miloš ; Matolín, Milan ; Kašparec, Ivan ; Němcová, Jana ; Gregorová, Hana ; Vlachová, Vlasta ; Bachratý, Jaroslav ; Procházka, Pavel ; Otras, Pavel ; Repková, Helena ; Slavík, Michal ; Baldík, Vít ; Novotný, Roman ; Müllerová, Hana ; Pecina, Vratislav ; Hanák, Jaromír ; Müller, Pavel
Výzkum je zaměřen na vymezení plošného rozsahu, úrovně a vertikální distribuce vybraných kontaminantů v půdách rozdílné kultivace (les, pastvina, pole) v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Konkrétně jde hlavně o radiogenní 137Cs a další vybrané prvky (těžké kovy). Posouzeny budou vazby těchto kontaminantů na zrnitost, jílovitou a organickou složku půd. Analyzován bude též možný ekologický dopad kontaminace zemin s ohledem na možný vstup antropogenních látek do potravinového řetězce. Dále budou zkoumány sedimenty přehradních nádrží Morávka a Šance, které v hloubkových profilech dokumentují sedimentační historii oblasti. Pozornost bude věnována také indikaci atmosférické depozice v oblasti a výzkumu imisí z průmyslových oblastí. V prvním roce řešení projektu byly provedeny odběry profilů půd a zemin na 89 lokalitách. Na stejných místech byl zajištěn odběr šlichtů. Podle speciální metodiky bylo provedeno měření terénní gamaspektroskopie. Ta byla aplikována i na dalších bodech v zájmové oblasti CHKO Moravskoslezské Beskydy s cílem pokrýt s větší hustotou území pro následné regionální interpretace radiogenní zátěže. Pomocí potápěčů a zarážených sond byly provedeny odběry jader sedimentů z nádrží Šance a Morávka (19 jader). Z nich se vydělilo na následné analýzy 79 vzorků. Na všech bude postupně proveden laboratorní gamaspektrometrický výzkum (K, Th, U, 137Cs), jejich část byla zadána na analýzy širokého spektra více než 40 prvků. Série vybraných 45 vzorků byla dále podrobena zrnitostním analýzám. Pro potřeby porovnání gamaspektrometrických dat z terénních a laboratorních měření s přirozeným geologickým pozadím provedena komplexní rešerše využitelných starších informací.
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce‚ vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd
Geomin, Jihlava ; GEORADIS, s.r.o., Brno ; GEODRILL, s.r.o., Brno ; Česká geologická služba, Brno ; Veleba, Bohumil ; Abraham, Miloš ; Matolín, Milan ; Kašparec, Ivan ; Němcová, Jana ; Gregorová, Hana ; Vlachová, Vlasta ; Bachratý, Jaroslav ; Repková, Helena ; Baldík, Vít ; Novotný, Roman ; Müllerová, Hana ; Pecina, Vratislav ; Hanák, Jaromír ; Müller, Pavel
Ve druhém roce řešení projektu byly odběry profilů půd a zemin (kopané sondy) na dalších 38 lokalitách ve východní části CHKO Moravskoslezské Beskydy až po hranici se SR. Na stejných bodech zajistily pracovníci Geominu družstvo Jihlava odběry materiálu pro analýzy šlichů, které byly již dokončeny pro celé území. Specialisté z firmy GEORADIS s.r.o. realizovali měření terénní gamaspektrometrie (K, Th, U, 137Cs) podle speciální metodiky. Ta byla užita i na dalších bodech v zájmové oblasti s cílem pokrýt s větší hustotou území pro následné regionální interpretace radiogenní zátěže. Celkem bylo v terénu proměřeno během etap 2005 a 2006 v místech kopaných sond 117 lokalit (B1 až B117) a pro zahuštění sítě měření dalších 113 lokalit (B200 až B 312). Měření byla rovněž provedena na vzorcích sedimentů z jader odebraných potápěči v etapě 2005 z nádrží Šance a Morávka (celkem 19 jader, 79 vzorků). Na všech vzorcích byl aplikován laboratorní gamaspektrometrický výzkum, část z nich (celkem 47 vzorků) byla analyzována v loňském roce na široké spektrum 41 prvků (laboratoře ACME v Kanadě) a menší část z nich (14 vzorků) i na obsahy signifikantních organických látek (Zkušební laboratoře ČGS Brno). Dokončena již byla i gamaspektrometrická měření šlichových frakcí (GEOMIN, GEORADIS). Značný díl laboratorních prací představovala gamaspektrometrická měření vzorků odebraných v profilech kopaných sond (přes 350 analyzovaných vzorků). Série vybraných sedimentů (103 vzorků) byla dále podrobena zrnitostním analýzám (Geodrill s.r.o.). Pro potřeby porovnání gamaspektrometrických dat z terénních a laboratorních měření s přirozeným geologickým pozadím byly sestaveny mapy distribuce minerálů a radioaktivních prvků ve šlichových koncentrátech. Veškeré informace jsou obsaženy v dílčích zprávách, které jsou nedílnou součástí závěrečné zprávy za rok 2006. Bylo provedeno pilotní srovnání výsledků terénních měření gamaspektrometrie mezi dosud hodnocenými regiony (CHKO Moravskoslezské Beskydy, oblast Jeseníků, Králického Sněžníku a Orlických hor).
Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce‚ vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd
Geomin, Jihlava ; GEORADIS, s.r.o., Brno ; GEODRILL, s.r.o., Brno ; Česká geologická služba, Brno ; Hrouda, P. ; Matolín, Milan ; Chlupáčová, M. ; Veleba, Bohumil ; Abraham, Miloš ; Kašparec, Ivan ; Repková, Helena ; Ambrozek, L. ; Pospíšil, V. ; Fifernová, M. ; Müllerová, Hana ; Pecina, Vratislav ; Hanák, Jaromír ; Müller, Pavel
Souhrn prací provedených v průběhu řešení projektu: Rešerše odborného tématu a zdrojů srovnávacích dat. Odběry profilů půd a zemin (kopané sondy) na 117 lokalitách (bodech). Odběry materiálů pro analýzy šlichů a měření gamaspektrometrie šlichových frakcí. Měření na vzorcích sedimentů z jader odebraných potápěči z nádrží Šance a Morávka. Laboratorní gamaspektrometrický výzkum. Gamaspektrometrická měření vzorků odebraných v profilech kopaných sond. Pro potřeby porovnání gamaspektrometrických dat z terénních a laboratorních měření s přirozeným geologickým pozadím byly sestaveny mapy distribuce minerálů a radioaktivních prvků ve šlichových koncentrátech. Byly srovnány výsledky terénních měření gamaspektrometrie mezi dosud hodnocenými regiony (CHKO Moravskoslezské Beskydy, oblast Jeseníků, Králického Sněžníku a Orlických hor) a také zhodnocen podíl jednotlivých zdrojů na celkové radiační zátěži území (přirozené a antropogenní zdroje).

See also: similar author names
1 Řepková, Hana