National Repository of Grey Literature 95 records found  beginprevious86 - 95  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Abelian regular rings
Vejnar, Benjamin ; Růžička, Pavel (referee) ; Žemlička, Jan (advisor)
Na/ev praco: Abelovsky regularni okruhy Autor: Benjamin Vejnar Katedra (listav): Katedra algebry VcdoLici bakalafske prace: Mgr. Jan 2emlicka, Ph.D. E-mail vedouctho: Jan.Zcmlicka&mJJ. cuni.cz Abstrakt: V pfcdloxene praci studujeme aritmeticke a strukturni vlastnosti abelovsky regularnich okruhu, tedy okruhu, jcjichx ka/xly levy i pravy konecne generova.ny ideal jo generovan idempotentnim prvkem, klery Ic/i v centra danoho okruhu. Napfiklad ka/,dy Boohmv okruh je abelovsky regularni. Venujume ye podininkam, ktere uplne diarakterizuji tn'du abelovsky regu- larnieli okruhu, jako napfiklad silna regularita. Vsimame si souvislosti mexi Booleovou algebrou vsch centralnich idempo1,entu daneho okruhu a hlavnimi idealy. Dale popiHUJeme topologit na nmo/ine visecli prvoidealu a avcdoniujeine si, '/e splyva s Lo])ologii ultrafiltrii na Booleove algebre idciiipotontd. Klicova slova: okruhy, idempoteiitni prvky, silne regularni okruhy Title: Abelian regular rings Author: Benjamin Vejnar Department: Department of Algebra Supervisor: Mgr. Jan Zemlieka, Ph.D. Supervisor's e-mail address: Jan.Zc:ttilicka((})'niff.cu'iii.cz Abstract: In the present work we study arithmetic and structural properties of abelian regular' rings. This means rings whose every left and right finitely generated ideal is generated by an idempotent...
Searching optimal strategies for the number field sieve
Perůtka, Lukáš ; Růžička, Pavel (referee) ; Drápal, Aleš (advisor)
In this work we study the number field sieve algorithm. Our main focus is on its theoretical background. We present all important theorems which are needed for a full understanding of the algorithm. We also describe the most widely used implementation of the parts of the algorithm and we discuss in which situation they should be used. At the end we show results from measurements of sieving phase on the implementation which was written for our Department of Algebra.
Adaptive parameterization for Aerodynamic Shape Optimization in Aeronautical Applications
Hradil, Jiří ; Rudolf, Pavel (referee) ; Růžička, Pavel (referee) ; Píštěk, Antonín (advisor)
Cílem mé disertační práce je analyzovat a vyvinout parametrizační metodu pro 2D a 3D tvarové optimalizace v kontextu průmyslového aerodynamického návrhu letounu založeném na CFD simulacích. Aerodynamická tvarová optimalizace je efektivní nástroj, který si klade za cíl snížení nákladů na návrh letounů. Nástroj založený na automatickém hledání optimálního tvaru. Klíčovou částí úspěšného optimalizačního procesu je použití vhodné parametrizační metody, metody schopné garantovat možnost dosažení optimálního tvaru. Parametrizační metody obecně používané v oblasti aerodynamické tvarové optimalizace momentálně nejsou připravený na komplikované průmyslové aplikace vyskytující se u moderních dopravních letounů, které mají šípová zalomená křídla s winglety a motorovými gondolami, přechodové prvky spojující např. trup s křídlem atd.. Existuje tedy potřeba nalezení obecné parametrizační metody, která bude aplikovatelná na širokou škálu různých geometrických tvarů. Free-Form Deformation (FFD[1]) parametrizace může, vzhledem ke svým schopnostem při zacházení s geometrií, být odpovědí na tuto potřebu. Adaptivní parametrizace by se měla být schopna automaticky přizpůsobit danému tvaru tak, aby byly její kontrolní body vhodně rozmístěny. Což umožní dostatečnou kontrolu deformací objektu, která zaručí možnost vytvoření optimálního tvaru objektu a splnění geometrických omezení. Primární aplikací takové parametrizační metody je deformace tvaru objektu. Dalším navrhovaným cílem je modifikace FFD parametrizační metody pro současné deformace tvaru objektu a CFD výpočetní sítě, umožnující velké deformace objektu při zachování kvality výpočetní sítě.
Study of Process Control in Selected Products
Růžička, Pavel ; Bednář, Josef (referee) ; Jurová, Marie (advisor)
The thesis focuses on the process of production of castings in the company ŽĎAS, a.s. and its methods for implementing customer's requirements. The goal was to create a Work Flow diagram of technical preparation of production based on the company's internal directives. The next step was to compare it with the actual situation represented by a case job and to make a conclusion. The customer's requirements for the case production order included increased level of control and purchasing weld-on parts. The incorporation process for these requirements was not described by the original Work Flow and was the subject of its new revision. For its better practical application the Study contains business and organizational structures of ŽĎAS, a.s.
Current trends of reduction NOx in the context with the prepared legislation
Růžička, Pavel ; Brummer, Vladimír (referee) ; Jecha, David (advisor)
This bachelor's thesis deals with processes of generating and methods of abating nitrogen oxides contained in flue gases in the context of Czech and European legistation. It compares the new enviromental act with its predecessor and scetches the pull of the new emission limits on stationary sources of air pollution. With particular focus on NO and NO2, the summary of NOx compounds hands a brief review of every individual one, which amongst other matters includes their impact on public and enviromental health. In the next part the paper aims at primary and secondary measures of NOx reduction together with factors influencing their utilization. Last chapter inquires into methods of selective catalytic and non-catalytic reduction and means of thier engagement in industry.
Input evaluation of sustainable consumption and production upgrade options
Kodejšová, Tereza ; Plášková, Alena (advisor) ; Růžička, Pavel (referee)
The aim of the thesis is the application of input evaluation methods related to sustainable consumption and production in a selected company. within the thesis This methodology is applied to a specific enterprise and identifies potential for improvement in all its parts, i.e. in the whole system of production and consumption influenced by the enterprise including the incorporation of all economic, environmental and social aspects. The result of this evaluation is a set of proposed measures, the anticipated implementation costs of which are calculated in relation to their realization, payback period and also the effects of these benefits. These measures are recommended to the enterprise for implementation in order for it to achieve savings, increased competitiveness, improved economic performance, strengthen social prestige, and reduce the negative environmental impact and other effects.

National Repository of Grey Literature : 95 records found   beginprevious86 - 95  jump to record:
See also: similar author names
11 RŮŽIČKA, Petr
1 RŮŽIČKA, Prokop
1 Růžička, Patrik
11 Růžička, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.