National Repository of Grey Literature 117 records found  beginprevious108 - 117  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Neolithic and aeneolithic settlement in Hořovice basin with focus on stone intrustry
Stolz, Daniel ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Pavlů, Ivan (referee) ; Zápotocká, Marie (referee)
The study of a Neolithic and Aeneolithic settlement in individual areas forms a substantial part of a complex study of a wide range of related issues regarding the overall settlement location and its history, its density, its relation to natural environment, and its relation to previous and later periods. It can also provide insights into stone industry distribution and the process of communication and contacts between neighbouring and distant regions, mining areas, the size of cultivated areas, etc. Unfortunately, until the 1980s, the study ofNeolithic and Aeneolithic settlements was a rather neglected field in the context of Czech archaeology and even since then iťs stili very rarely used for a complex study of multiple issues. The aim of my thesis is to fulfill this "gap" by suggesting possible solution to the above mentioned problems. The selected settlement area is Hořovice basin. The sources gained from intensive archaeological field work carried out in the 1980s and from a detailed field prospection ofthe whole area belong among the richest collections of data collected for a specific region in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. The first part focuses on the largest salvage excavation in Hořovice area carried out in Žebrák in 2000. 47 features dated into the II and III grade of...
Forest industries in experimental archaeology
Pauknerová, Karolína ; Popelka, Miroslav (referee) ; Matoušek, Václav (advisor)
The diploma work informed by the theoretical platform of postprocessualism deals with forest industries in the context of experimental archaeology and particularly with questions of how to research and present them. Forest industries are defined by the author as branches of handicraft closely connected to forest both spatially and regarding raw material. Tar, charcoal and potash productions are presented in detail (their technological aspects, chemical substance, terminological problems, and use of the products are discussed and a brief overview of archaeological research of production places is offered). In the chapter on experimental archaeology, the author elucidates the sense of experiment and presents her own division of experiments in archaeology to science-nature-experiments and experiments-simulacra. Further on, the author describes particular experiments made by experimental archaeology and compares them with how forest industries are presented in museum. In the practical part of the paper, experiments with tar production in pits carried out by the author between 2007 and 2009 are described and discussed.
The neolithic socio-ritual architecture in Bohemia
Nytrová, Kateřina ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Dobeš, Miroslav (referee)
Pravěké kruhové sociokultovní architektury jsou výrazem postupné diferenciace a vyšší organizovanosti lidstva počínaje vrcholným neolitem. Za oblast vzniku specifické formy monumentalizujících architektur - rondelů - se dnes považuje střední Podunají; odtud se idea "posvátných kruhu" šíří směrem k severu a severozápadu, snad i k severovýchodu a východu a zpětně možná i k jihu. Kruhové posvátné stavby jsou rozptýleny na geograficky značně rozsáhlém území a prostupují od neolitu až po ranou dobu dějinnou. Ačkoliv nelze očekávat přímou genetickou souvislost všech těchto staveb, existuje zcela určitě zásadní myšlenkový prvek, který všechny tyto stavby spojuje. Klíčem kjeho objasnění je vysvětlení funkce jednotlivých staveb. Ačkoliv vykazuje neolitická sociokultovní architektura podle archeoastronomických průzkumů znaky plánované výstavby za účelem vytvoření kalendáře a vhodné pozorovatelny pro sledování pohybu vesmírných těles, nelze tuto funkci s naprostou jistotou dokázat. A zřejmě astronomický a kalendářní smysl nebyl jediným hybatelem výstavby takto nákladných staveb, které navíc vyžadovaly pravidelnou údržbu. Význam neolitické sociokultovní architektury spatřuji spíše v tom, že znázorňovala v obecné rovině jakýsi jednotící prvek celé neolitické společnosti, známý všem jejím členům (jednotlivé rondely...
Rondels and the structure of settlement areas in the late neolithic period
Řídký, Jaroslav ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Zápotocká, Marie (referee) ; Pavlů, Ivan (referee)
The Neolithic in the wider area of Central Europe and especially its later period (4 900- 4 500) is represented by one type of feature, the building of which demanded not only complex knowledge of mathematics and astronomy, as many researches have stressed out, but also necessary organizational skills based on a long-term plan. In the context of the Czech Republic, these features or complexes of features ( ditch and pallisade) are called rondels or circle ditched features. The traces of rondels construction and accessible literature make it possible to compare several variables of rondel s, namely the ground plan shapes, the number of V -shaped ditches and inner pallisades. the number and position of individua! entrances. Different entrance shapes represent another important variable in the forms of rondels. Most published sources provide information about the maximum and minimum diameter of the whole complex, the measures of individua! ditches are mentioned only rarely. Sometimes, the maximum width and depth of individua! ditches are recorded. Similar information is recorded about the pallisades ditches. Unfortunatelly, only very few basic and often quoted sources mention the spatial structure of the settlement with a rondel as well as the description of the surrounding area with chronologically co-...
Linear pottery culture villages in Eastem Bohemia and problems of the archaeological material formation processes
Květina, Petr ; Pavlů, Ivan (advisor) ; Popelka, Miroslav (referee) ; Pavúk, Peter (referee)
The aim of the work is to attempt a new approach towards the inner organization of the Neolithic settlements and their mutual relations. The main object of analysis is the LBK culture pottery, which is studied not only in terms of its chronological attributes, but attention is also paid to its characteristics that can possibly reflect the behavioral patterns of the society. Three working goals have been defined: The first one focuses on the standard chronological settlement analysis; the second pursues the stylistic analysis of the LBK pottery decoration with the intention of identifying the variability within the settlement; and the third one is dedicated to observation of formation processes of the archaeological material both at the human behavior level of refuse treatment and the post-deposition natural processes level. Together with the evolution of the archaeological theory the concept of the archaeological findings - artifacts and ecofacts - information capacities has changed. Chronological level of artifact features and consequent creation of typological and chronological charts were stressed within the cultural history theory. The following functional - processual theory period connoted a closer relationship of Archaeology with Natural ,,; History Sciences and an optimistic view of the settlement...
Prehistoric finds from the cave Nad Kačákem
Ernestová, Petra ; Dobeš, Miroslav (referee) ; Popelka, Miroslav (advisor)
"Když J. Kafka o této jeskyni napsal, že v ní docela nic nenašel, jistě ho ani nenapadlo, že právě tato jeskyně má celý poklad nástrojů člověka z doby ledové a to spodní stupeň tak zvaného aurignacienu (dle Aurignac, města ve Francii) a dnes byl by víc než rád překvapen, že Národní Museum dostane odtud tak mnoho toho, co odjinud ještě do těchto sbírek nikdy nepřicházelo, ba: že je toho mnohem a mnohem víc, než se dalo vůbec kdy čekati" (Petrbok 1934). Takto nadšeně psal Jaroslav Petrbok v první verzi svého rukopisu průvodce Českým krasem o nálezech z jeskyně pojmenované podle potoka, v jehož údolí se nachází. Jeskyně Nad Kačákem patří k nejzajímavějším archeologickým lokalitám v Českém krasu. Od konce 19. století zde proběhla řada archeologických výzkumů, jejichž výsledky byly mnohokrát publikovány. Vzhledem k nedostatečné a částečně ztracené dokumentaci se však posouzení kolekce nálezů a interpretace osídlení jeskyně dnes jeví značně obtížným. Cílem této bakalářské práce je shrnutí všech dosavadních poznatků o jeskyni Nad Kačákem a z ní pocházejících nálezů. Těžištěm práce je podrobné zhodnocení kolekce kamenné štípané industrie uložené v depozitáři Oddělení prehistorie Národního muzea v Praze, včetně její kresebné dokumentace a vypracování katalogu. Pro větší přehlednost jsou některé obrázky vloženy přímo...
Burial of children in the Czech neolithic and eneolithic
Vejskalová, Lucie ; Zápotocká, Marie (referee) ; Popelka, Miroslav (advisor)
Tématem mé bakalářské práci je problematika pohřbívání dětí v neolitu a eneolitu na území Čech a Moravy. Shromáždila jsem co nejvíce publikovaných nálezů pozůstatků dětí1 datovaných do daných období, sestavila databázi a na tomto podkladu se snažila zjistit maximum informací o světě dětí a jejich postavení ve společnosti příslušných kultur. Práci jsem rozdělila do tří základních částí. První z nich se věnuje kulturám neolitickým - kultuře s keramikou lineární, vypíchanou a moravskou malovanou. Nejvíce se zabývám kulturou s lineární keramikou, neboť jsem mohla porovnat nálezy dětských hrobů z našeho území s nálezy z celé středoevropské oblasti díky publikaci německé badatelky Beaty Siemoneit (1997). Pro ostatní kultury neolitu a eneolitu jsem podobné souborné práce k dispozici neměla, tudíž se v jejich rámci omezím jen na zpracování a vyhodnocení nálezů z našeho území bez širšího středoevropkého kontextu. Druhá část práce rozebírá hroby dětí veneolitu opět po jednotlivých kulturách. Věnovala jsem se kultuře jordanovské, nálevko vitých pohárů, řivnáčské kultuře, kultuře kulovitých amfor a kulturám se šňůrovou keramikou a se zvoncovitými poháry. Pro badenskou kulturu se mi dětské hroby nepodařilo objevit, pro chamskou kulturu v Čechách a jevišovickou kulturu na Moravě doklady hrobů nejsou vůbec. Poslední,...
Colonization of the upper Loučná river from the Neolithic to the early Middle Ages with regard to the Czech-Moravian contacts
Vích, David ; Popelka, Miroslav (referee) ; Sláma, Jiří (referee)
Na území Litomyšlska a Vysokomýtska můžeme, i přes relativně vyšší nadmořskou výšku větší části tohoto území, konstatovat doklady přítomnosti člověka prakticky po celý sledovaný úsek pravěku a raného středověku s výjimkou starší - střední doby bronzové a časně slovanského období. Zjištěný stav představuje ve skutečnosti pouze pomyslnou špičku ledovce, protože většina shromážděných pramenů byla získána syntetickým povrchovým sběrem. Nejstarší nálezy v rámci sledovaného úseku pravěkých dějin daného regionu spadají již do I. stupně kultury s lineární keramikou a známe je dosud výhradně z k. ú. Cerekvice nad Loučnou. Okolí Cerekvice tak můžeme považovat za centrum neolitizace zdejšího regionu. Z širšího regionu disponujeme ve sběrovém materiálu obtížně rozlišitelnou keramikou II. a III. stupně LnK, významné jsou především ojedinělé zlomky keramiky konce III. a IV stupně této kultury. Šárecký stupeň LnK byl v regionu dosud předpokládán pouze teoreticky (Vencl 1963, 22-33). V případě kultury s vypíchanou keramikou a lengyelské kultury musíme na podrobnější chronologický rozbor rezignovat, pouze u zlomku StK z lokality Nedošín 2, 3, 3a můžeme vzhledem k výskytu velkých vpichů v kombinaci s malými uvažovat o mladším stupni této kultury v pojetí M. Zápotocké. Množství neolitických artefaktů pak nejsme schopni...
Enviromental and social aspects of the settlement structure in the prehistory (since the neolithic) and early middle ages
Nový, Petr ; Popelka, Miroslav (referee) ; Kuna, Martin (advisor)
Krajina na severozápad od Prahy je krajinou s bohatou historií. Nejpádnějším důvodem, pro který byla tato pracovní oblast zvolena, nebyla jen předpokládaná nadprůměrná četnost archeologických lokalit, nýbrž i důvěrná znalost území. Členité území nepříliš velké rozlohy s bohatou nálezovou základnou se jeví takřka jako ideální pro zamýšlené zpracování vlivu přírodních a sociálních aspektů na strukturu osídlení. Oproti jiným podobným pracím si tato však klade za cíl dobrat se pokud možno nezkreslených výsledků, je tedy nutné pracovat s přesnými vstupními daty, precizně je zpracovat i věnovat velkou opatrnost při zacházení a výkladu výsledných informací. V práci této dochází ke spojení manuální práce s mapovými podklady, znalostí terénu a geografických informačních systémů. K uspokojivému zvládnutí problematiky je zapotřebí sledovat nejen data archeologická, ale i přírodovědecká. Není možné se při zpracovávání takovéto problematiky spokojit pouze s "plochými" daty zastupujícími jednotlivé lokality či komponenty v mapových či textových podkladech, aniž bychom se s nimi seznámili přímo v terénu. Každá komponenta je individuálním projevem přítomnosti našich předků v krajině a jako takovou ji musíme nakonec brát. Nicméně tento směr (při předem přesně definovaných otázkách) archeologických prací nabývá na intenzitě....
Prehistoric settlement of the northern part of west Bohemia
Kusý, Zdeněk ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Kuna, Martin (referee)
Prehistoric settlement ofthe northem part ofWest Bohemia This thesis describes and analyses prehistoric and early medieval settlement of the northem part of West Bohemia on the basis of archaeological sources. Selected sites together with history of excavation on them and some fmding situations are briefly described. Data processing from 300 archaeological sites were done using computer programs for Geographic Informational Systems and statistics, spatial relationship of archaeological sources to natural environment was the evaluated data. The analysis shows different intensity of archaeological evidence of settlement in the northem part - upward flux of the river Ohře region, and the southem part - the river Mže region, within themselves and also a strip of area virtually without any archaeologically significant data between them.

National Repository of Grey Literature : 117 records found   beginprevious108 - 117  jump to record:
See also: similar author names
4 POPELKA, Martin
4 Popelka, Martin
6 Popelka, Michal
2 Popelka, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.