National Repository of Grey Literature 71 records found  beginprevious62 - 71  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Development assistance in sub-Saharan Africa - a success?
Dědinová, Nikola ; Bureš, Jan (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
"Chudoba1 znamená mít hlad, nemít střechu nad hlavou. Chudoba znamená nemoci chodit do školy a nikdy nemít příležitost se naučit číst a psát. Chudoba také znamená nemít práci, žít ze dne na den v neustálých obavách z příštího rána. Chudoba znamená, že vaše dítě zemřelo na infekci z nakažené vody. A především žít v chudobě znamená žít v bezmoci a nesvobodě. Chudoba má mnoho podob. V každé části světa je jiná a mnoho se o ní napsalo."2 I když se o ní už napsalo mnoho, rozhodla jsem se i já, že o ní napíšu. Tématem této práce je rozvojová pomoc v subsaharské Africe a její úspěšnost. Na počátku 21. století má zásadní význam problém odstraňování chudoby a potřeba udržitelného rozvoje. Tento problém se musí řešit v kontextu stále globalizovanějšího, vzájemně závislejšího a měnícího se světa. Rozvojové problémy a procesy jsou složité a nelze je redukovat najedno nebo několik málo správných řešení. A to zvláště platí o chudobě v subsaharské Africe. Protože mezi faktory, které chudobu způsobují nebo zhoršují a které patří i k jejím důsledkům patří hlad a podvýživa, šíření infekčních nemocí jako HIV/AIDS, tubera, malárie, omezený přístup ke vzdělání, zdravotní péči, kvalitní vodě, diskriminace podle pohlaví, vyznání, vládní korupce, občanské války, vojenské převraty. Díky těmto faktorům se dostává subsaharská Afrika...
Polish party system and perspecitves of its stabilization afer the 2007 elections
Koubek, Jiří ; Bureš, Jan (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Polský stranický systém je tvrdým oříškem, na kterém se vždy nemilosrdně testovaly všemožné politologické předpovědi a hypotézy. Ironicky řečeno, posledním a dosud jediným uspokojivým tvrzením týkajícím se podoby, vývoje a budoucích vyhlídek tohoto systému bylo převažující hodnocení z počátku 90. let. - polský stranický systém není konsolidován a je v pohybu. Od té doby se zhroutila optimistická vidina z poloviny 90. let, totiž že by Polsko mohlo směřovat ke stranické koncentraci, ústící v pravolevou bipolaritu, potažmo stabilitu a akceschopnost vlád. Zastánci volebního inženýrství v této souvislosti vkládali nemalé naděje do volební reformy z roku 19931. Nenaplnila se ani pozdější představa trvalejší dominance stabilní a konsolidované postkomunistické levice. Jestliže tedy existuje nějaká pravidelnost ve vývoji polské stranické politiky, pak snad jen vtom , jak nekompromisně a nesmlouvavě je každý takový "slibně" se rozvíjející trend vzápětí ukončen něčím neočekávaným. Platí tedy stále zmíněná teze z počátku 90. let? To by byl asi příliš snadný únik od badatelské otázky. Vždyť podle Sartoriho kritérií bychom mohli současné Polsko stěží klasifikovat jako atomizovaný pluralismus. Po volbách 2001 a 2005 se v Sejmu setkáváme se stejnou šesticí stran a po posledních volbách 2007 byla dokonce zredukována na...
Reform of common agricultural policy (CAP)
Krátká, Eva ; Polášek, Martin (advisor) ; Znoj, Milan (referee)
Tématem mé diplomové práce je reforma společné zemědělské politiky Evropské unie. Ve své práci se zaměřuji na analýzu této problematiky od počátku 90.let až do současné doby. Reformy SZP zkoumám jak chronologicky, tak i tématicky. V diplomové práci pojednávám o příčinách, které vedly k realizaci reforem SZP. Rozděluji je na vnější a vnitřní faktory. Zabývám se MacSharryho reformou, relevantními pasážemi Agendy 2000, které se vztahují k otázkám reformy společné zemědělské politiky Evropské unie. Dále zahrnuji do své diplomové práce reformu SZP z roku 2003 a příslušné pasáže Lisabonské smlouvy týkající se SZP. Z tématického hlediska jsem téma reformy SZP rozdělila do čtyř okruhů. Analyzuji změny politické, finanční, právní a změny cílů. Ve své diplomové práci hledám mimo jiné odpověď na otázku, zda došlo v souvislosti s realizací reforem SZP EU od počátku 90.let ke změnám ve všech čtyřech výše uvedených kategoriích. Nedílnou součástí mé práce je rozbor způsobu fungování agrárního sektoru ve všech členských zemích Evropské unie. Rovněž zkoumám souvislosti mezi reformami SZP EU a zemědělskou politikou v členských státech Evropské unie. Zjištěné poznatky shrnuji v závěrečné části mojí diplomové práce.
Permanent campaign as an instrument of political marketing in the Czech republic, comparative analysis ČSSD and ODS in 2006-2009
Fišerová, Iva ; Bureš, Jan (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Permanent campaign represents a new way of organising political campaigns. Even though the first appearances of permanent campaign occurred in USA at the end of 60's, the first occurrences in Europe and particularly in the Czech republic were discovered not long-ago. The aim of this paper is to define the permanent campaign, classify it within the field of political marketing and describe its main attributes and appearances. The second part of the essay focuses on marketing activities of Czech political parties, precisely ČSSD and ODS. On the example of this parties, the author shows the forms of permanent campaign in the Czech republic.
The attitude of Czech Republic to the European security and defence policy
Málek, Jan ; Jireš, Jan (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Evropská integrace probíhající v poválečné Evropě prodělala bouřlivý vývoj, kdy do té doby vzájemné národní soupeření jednotlivých evropských národu bylo postaveno tváří tvář před děsivé následky druhé světové války. Hlavním představitelům povalečných evropských národu bylo zřejmě, že nynější mezinárodní uspořádání v Evropě potřebuje radikální změnu. Samotný průběh integrace evropských států od podepsání Římských smluv v roce 1957 v sobě zračí rozličné dějinné zvraty v jednotlivých státech. Je bláhové si myslet, že národní státy se idealisticky zbavily části své suverenity ve prospěch nadějného projektu evropského společenství. Ba právě naopak se průběh postupné evropské integrace stal rámcem, ve kterém se jednotlivé národní státy snažily realizovat své národní zájmy. Tímto na sebe jednotlivé státy převzaly dynamiku rozvoje evropské integrace. Realizace partikulárních národních zájmů se tak paradoxně stala i rozvojem hlubší evropské integrace.
Civic society in Slovakia. Focus on the local level
Dobrucký, Martin ; Bureš, Jan (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
The civic society is one of the basic elements of democracy. It reflects how democracy is incorporated in the society and in its citizens' awareness. It uncovers if/how it is taken and accepted by citizens. The true civil society requires participation and an active attitude from citizens who change themselves from a passive mass into real co-originators of the policies. The presented thesis focuses on the study of a citizen and its role in the democracy of Slovakia. It analyses the behavior of a citizen on the local level, where he/she has the closest contact with the policy. It is the local level where he/she has the greatest chance of participation in the policy making processes.
History of the Czech Social Democratic Party after 1989
Chroboková, Radka ; Bureš, Jan (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
ČSSD jako jediná politická strana existuje od svého vzniku v roce 1878 až dodnes, kontinuitu nepřerušila ani komunistická nadvláda, kdy byli sociální demokraté v exilu. Na druhé straně je pravdou, že v období vlády komunistů neměla pro Československo prakticky žádný význam a v podstatě to bylo, jako kdyby neexistovala. Postavení a místo ČSSD se však od doby jejího vzniku výrazně posunulo. Již to není strana, která hájí zájmy dělnictva proti buržoazii, ale strana která má zájem na budování "sociálnějšího státu". Tento posun vidíme i u dalších stran v Evropě a ve světě. Např. Labour Party ve Velké Británií za doby Tonyho Blaira byla něco zcela jiného než dnes. Dále můžeme říci, že ČSSD je stejná jako jiné strany ve svém vnitřním chování. Zejména se jedná o to, že nedokáže delší dobu existovat bez vnitřních sporů. Spory v ČSSD vedly k neúspěchu ve volbách 1990, kdy skupina vedená Rudolfem Battěkem kandidovala v rámci OF. Další se potom projevily jak za vlády premiéra V. Špidly, kdy prohráli, co se dalo a stejně tak i za S. Grosse. Když shrneme historii strany, tak vidíme, že měla období vzestupů a období pádů. Vzestupy jsou v novodobé historii spojeny především s Milošem Zemanem a dnes s Jiřím Paroubkem. Naopak o pády se postarali zejména Vladimír Špidla a Stanislav Gross. Vývoj strany je spojen také s aférami...
Communist Party of Czechoslovakia on the road to the illegality
Vostrčil, Jan ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Bachelor thesis discusses the possibilities of underground work of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) and their presentation on examples of an illegal work of the foreign Communist Parties in the legal Czechoslovakian red newspapers since the late 1920s through to the final period of the legality of the Communist Party during the "Second Republic". The paper is divided into three thematic blocks. The first section deals with the context in the form of development of the party system since the late 1920s to the end of the First Republic, also the legal framework for the protection of the republic and the definition of anti-systemness. The second part depicts the history of the KSČ during late 1920s and early 1930s. The third part is already devoted to analyzing the possibility of illegal work by means of comparison. In fact in terms of analyzing the official party press, which could be based on articles on the activities of illegal foreign parties. These articles could eventually serve as models for the domestic illegal work. This fact is examined in the second part of the analysis. Work is also partly concerns the question of the influence of the Comintern on the organization of these activities. With the help of comparison of methods illegal Communist parties and actually performed...

National Repository of Grey Literature : 71 records found   beginprevious62 - 71  jump to record:
See also: similar author names
13 Polášek, Marek
2 Polášek, Matěj
2 Polášek, Michal
2 Polášek, Miloslav
4 Polášek, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.