National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Emotions in experimental animation
Nováčková, Jana Kristýna ; DĚCKÁ, Eliška (advisor) ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (referee)
This work deals with the relation of emotions to contemporary experimental animation. It engages in the emotional experience of a viewer to non-narrative film storytelling and its means of expression. At the same time, it examines what the creative processes and attitudes of filmmakers towards emotions in experimental animation are. Analysis of the questionnaires also reveals whether the creator counts on the viewer's specific interpretation of the film.
Intuition in creative process of animation movie
Nováčková, Jana Kristýna ; DĚCKÁ, Eliška (advisor) ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (referee)
This work deals with the relation of emotions to contemporary experimental animation. It engages in the emotional experience of a viewer to non-narrative film storytelling and its means of expression. At the same time, it examines what the creative processes and attitudes of filmmakers towards emotions in experimental animation are. Analysis of the questionnaires also reveals whether the creator counts on the viewer's specific interpretation of the film.
Stability of complexes of humic acids with heavy metals
Nováčková, Kristýna ; Šmejkalová, Daniela (referee) ; Klučáková, Martina (advisor)
Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání termo-oxidační a chemické stability kovových komplexů huminových kyselin. Pro tyto experimenty byly vybrány tři prvky reprezentující skupinu těžkých kovů (kobalt, měď a nikl). Použitá huminová kyselina byla extrahována z Jihomoravského lignitu. Pro přípravu komplexů byly využito různě koncentrovaných roztoků kovů, aby bylo možné pozorovat vliv jejich počáteční koncentrace na obě studované stability připravených komplexů. Chemická stabilita kovových komplexů byla posuzována z hlediska uvolňování kovových iontů ze struktury huminové kyseliny do dvou různých extrakčních činidel (HCl, MgCl2). Termo-oxidační chování bylo zkoumáno pomocí technik termické analýzy: diferenční kompenzační kalorimetrie (DSC) a zejména termogravimetrické analýzy (TGA). Výsledky této práce přinášejí hlubší poznatky o problematice interakce kovů s humifikovanou částí půdní organické hmoty, využitelné k osvětlení problematiky kovových polutantů v životním prostředí a prohloubení žádoucích znalostí procedur jako jsou dekontaminace půdy a remediace.
Stability of salts and complexes of humic acids
Nováčková, Kristýna ; Šmejkalová, Daniela (referee) ; Kučerík, Jiří (advisor)
Základem práce je studium vlivu přítomnosti kovů inkorporovaných do struktury huminových látek při tepelné zátěži za přítomnosti vzdušného kyslíku. Pro tyto účely byla použita lignitická huminová kyselina, u které byl nejprve retitračně-vodivostní metodou stanoven počet vazných míst, tj. karboxylových skupin. Smícháním s roztoky sodných a měďnatých iontů byly získány koncové produkty s různými stupni nasycení zjištěných vazných míst. Pro zhodnocení termooxidační stability byla provedena termogravimetrická analýza a diferenční kompenzační kalorimetrie. Výsledky přinášejí nový pohled na reaktivitu huminové kyseliny s kovovými ionty v kapalné fázi, poukazují na možný vznik „porézní“ struktury sodných humátů a jejich schopnost retence vody.

See also: similar author names
5 NOVÁČKOVÁ, Klára
2 Nováčková, Karla
2 Nováčková, Karolína
10 Nováčková, Kateřina
5 Nováčková, Klára
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.