National Repository of Grey Literature 190 records found  beginprevious181 - 190  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích a cestovní ruch
Housková, Kateřina ; Netková, Jarmila (advisor) ; Tichá, Tereza (referee)
Ve své práci se zabývám Mezinárodním dudáckým festivalem ve Strakonicích, popisuji jeho historický vývoj, důležité osobnosti, domácí i zahraniční soubory. Zaměřím se na jeho vliv na cestovní ruch Strakonic a celého regionu. Folklor je v řadě zemí velice důležitým produktem cestovního ruchu, na příkladu festivalu chci zhodnotit jeho význam v České republice.
Postavení vybrané památky v cestovním ruchu na příkladu Městského muzea Lanškroun
Hanyšová, Lucie ; Netková, Jarmila (advisor)
Úvodem své práce předpokládám, že Městské muzeum Lanškroun hraje významnou roli v cestovním ruchu města Lanškrouna. Spolu s Kulturním centrem Lanškroun sídlí v lanškrounském zámku, který se nachází téměř ve středu města. Je organizátorem či spoluorganizátorem většiny akcí ve městě, jehož občanům a turistům poskytuje řadu služeb, pravidelně připravuje výstavy.
Možnosti využití kláštera Doksany v cestovním ruchu
Hnátková, Andrea ; Netková, Jarmila (advisor)
Práce mapuje potenciál Ústeckého kraje a okresu Litoměřice pro cestovní ruch. Zmiňuje nejzajímavější a hlavní atraktivity tohoto území a statisticky dokládá návštěvnost památek a hromadných ubytovacích zařízení. Jednou z atraktivit Litoměřicka je klášter Doksany, který není téměř přístupný veřejnosti a jeho hospodářské budovy chátrají. Práce se snaží poukázat na historickou hodnotu objektu, zkoumá současný stav celého areálu, vlastnické poměry a navrhuje, jak by klášter mohl být využit v cestovním ruchu.
Marketing strategy of non-profit association
Stará, Šárka ; Netková, Jarmila (advisor)
This graduation these is Marketing strategy of non-profit association. Strategy is applied to National Museum of Photography in Jindřichův Hradec. A part of practise includes environmental assessment, competition analysis and marketing strategy.
Preparation of Czech culture sites fot the UNESCO World Heritage List - Mountain-top hotel and transmitter Ještěd by Liberec
Schreiberová, Kamila ; Netková, Jarmila (advisor) ; Mrázková, Jitka (referee)
Práce analyzuje Ještěd a jeho okolí z hlediska cestovního ruchu a v souvislosti s jeho budoucí nominací na zápis do Seznamu UNESCO. Vedle Ještědu samotného se zabývá také významem cestovního ruchu ve světovém hospodářství a pozicí cestovního ruchu v Libereckém kraji. Dále podrobněji analyzuje cestovní ruch v Liberci a fungování mezinárodní vládní organizace UNESCO.
Slavonicko ? Transborder Cooperation in the Area of the Tourist Trade
Nováková, Barbora ; Netková, Jarmila (advisor) ; Hnátová, Zuzana (referee)
Práce se zabývá tématem přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu v oblasti česko-rakouského pohraničí. Úvodní kapitoly se zabývají cestovním ruchem obecně - formy, druhy, předpoklady rozvoje. Dále se pak řeší problematika regionální politiky. Charakteristika česko-rakouského příhraničního regionu. Následuje kapitola týkající se Euroregionů. Dále je popsána historie česko-moravsko-rakouských vztahů. Přeshraniční spolupráce ? spolky, postavení krajů. Atraktivity v území. Doporučení pro rozvoj cestovního ruchu v příhraničním regionu. Výsledky dotazníkového šetření ? povědomí o Slavonicku a dotazník pro návštěvníky Slavonic. Statistické údaje ? CR v ČR 2007. Nakonec - zhodnocení situace a SWOT analýza česko-rakouského příhraničního regionu.
Proposal discount cards for the urban reservation Jindřichův Hradec
Dvořáková, Tereza ; Netková, Jarmila (advisor) ; Koňařík, Marek (referee)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem konkrétního produktu cestovního ruchu - turistické slevové karty pro jihočeské město Jindřichův Hradec. Při navrhování karty byly zohledňovány teoretické poznatky z oblasti marketingu destinace cestovního ruchu, byla provedena analýza v současné době fungujících českých slevových karet, byla zhodnocena primární nabídka a infrastruktura cestovního ruchu v Jindřichově Hradci. Metody výzkumu spočívaly v rozhovorech s řediteli jindřichohradeckých turistických atraktivit, představiteli města Jindřichův Hradec a v konzultacích s představiteli měst České Budějovice a Český Krumlov, která již mají se slevovými kartami zkušenosti. Pro účely analýzy poptávky bylo provedeno dotazníkové šetření návštěvníků Jindřichova Hradce.
Svatojakubská cesta a její význam v moderním cestovním ruchu
Palasová, Alena ; Netková, Jarmila (advisor) ; Kohut, Pavel (referee)
Svatojakubská cesta, po které se první poutníci vydali již v 9. století, v současnosti znovu přitahuje každoročně desetitisíce poutníků. Práce objasňuje, proč je poutní cesta stále oblíbená, jaké je institucionální zajištění, jaká jsou specifika a řeší i význam cesty z pohledu ČR.
Vliv cestovního ruchu na ekonomický rozvoj Keni
Hindráková, Hana ; Adamcová, Lenka (advisor) ; Netková, Jarmila (referee)
Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat současný stav cestovního ruchu v Keni, jeho význam v národním hospodářství a zjistit, zda má země dostatek předpokladů být destinací cestovního ruchu. Stanovila jsem si dva dílčí cíle: 1. Navrhnout, jakou novou strategii by měla Keňa uplatňovat v rozvoji cestovního ruchu, aby z části dokázala zmírnit chudobu svých obyvatel, tzn. jak by cestovní ruch mohl pozitivně ovlivnit životní úroveň keňských obyvatel. Budu se věnovat především alternativním formám cestovního ruchu. 2. Zjistit, jak si Keňa stojí v rámci cestovního ruchu mezi ostatními africkými zeměmi. V diplomové práci pracuji s následujícími hypotézami, které se pokusím potvrdit či případně vyvrátit. Hypotéza 1: Keňa má dostatek předpokladů být destinací cestovního ruchu. Hypotéza 2: Rozvoji cestovního ruchu nejvíce brání nedostatečná suprastruktura a nevzdělané obyvatelstvo. Hypotéza 3: Keňa disponuje dobrými podmínkami pro rozvoj alternativních forem cestovního ruchu. Hypotéza 4: Keňa má před sebou velkou budoucnost v oblasti cestovního ruchu v rámci afrických zemí. Hypotéza 5: Keňa se začíná orientovat na nové formy cestovního ruchu. Záměrům a cíli diplomové práce odpovídá struktura členění.
Problems of administration and economy of listed building - national castle Konopiště
Hovadová, Kateřina ; Lojdová, Alena (advisor) ; Netková, Jarmila (referee)
Kulturní památky se vyznačují specifickými znaky a hodnotami, díky nimž obohacují veřejnost a uspokojují její kulturně-výchovné potřeby. Tyto hodnoty jsou prospěchem, na základě kterého lze argumentovat ve prospěch podpory památek z veřejných zdrojů. Památky je třeba nejen finančně podporovat, ale také starat se o jejich ochranu, uchování a prezentaci, což je úkolem státní památkové péče. V poslední době se často hovoří o potřebě reformy této oblasti, což dokládají i vydané dokumenty zabývající se touto problematikou. Práce se zabývá rozborem těchto materiálů a hodnocením nejpodstatnějších aktuálních problémů. Praktická část diplomové práce je pak věnována státnímu zámku Konopiště, přibližuje jeho provoz, financování a především hospodaření objetku, zároveň poukazuje na problémy s nimiž se správa zámku potýká.

National Repository of Grey Literature : 190 records found   beginprevious181 - 190  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.