National Repository of Grey Literature 178 records found  beginprevious170 - 178  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Business Intelligence solution in ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.
Němec, Jan ; Novotný, Ota (advisor) ; Maryška, Miloš (referee)
This diploma thesis deals with strategic business management and its support with Business Intelligence tools. The objective of this thesis is to analyze specific company, design a model of metrics suitable for managing this company and implement Business Intelligence solution to monitor chosen metrics. The whole thesis is separated into two basic sections. First section focuses on theory, describes Balanced Scorecard methodology and principles of Business Intelligence tools. Both themes are contextualized in Corporate Performance Management. Second section deals with application of theoretical knowledge in practice - the environment of company. In relevant chapters is the company analyzed by Balanced Scorecard methodology; the second chapter deals with the Business Intelligence solution. The main contribution of this thesis is to demonstrate the utilization of Balanced Scorecard methodology and Business Intelligence technologies in managing a mid-sized company. The solution itself shows the management possibilities of these instruments on observed data and gives a notice to some phenomenons in the company.
Authoritarianism in Latin America on example of Hugo Chávez
Procházka, Michal ; Kochan, Jan (advisor) ; Němec, Jan (referee)
The main part of the thesis is analyzing the political system of Venezuelan government of Hugo Chávez and its classification between democratic, totalitarian political systems and authoritarianism. On the basis of an analysis of the changes in the country's political, economic and social structures between the years 1998 and 2009 and by using of an overview of the historical circumstances of the Latin American authoritarianism the thesis is trying to decide if the present Venezuelan political system could be classified as an authoritarianism or not. The thesis also includes the brief history of Latin America with accent on the time period of authoritarianism and the reasons for its numerous appearance, the rise of Hugo Chávez and the Venezuelan history before his election.
Argentine - U.S. Bilateral Relations during military junta (1976 - 1983)
Žáčková, Michaela ; Dvořáková, Vladimíra (advisor) ; Němec, Jan (referee)
The topic of this diploma thesis is Argentine - U.S. bilateral relations during the rule of military junta in Argentina from 1976 to 1983. It deals with the most discussed topics such as human rights violations, grain embargo towards USSR, Falkland islands war, cooperation and competition in Central America, nuclear cooperation. It covers period from the fall of government of María Estela Isabel de Perón and the rise of military junta to the resignation of Leopoldo Galtieri and celebration of free elections in 1983 in Argentina. From the USA side it covers periods of the late Ford administration, entire Carter administration and first years of Reagan administration.
US Embargo Toward Cuba and Its Impact on US and Cuban Economies
Mertl, Filip ; Dvořáková, Vladimíra (advisor) ; Němec, Jan (referee)
The subject of this thesis is the embargo imposed by the United States on Cuba. The first part of the thesis examines embargo as an instrument of foreign policy as well as its place in US foreign policy. The second part deals with the evolution of the embargo toward Cuba in political context from events preceding its declaration until recent months. The last part analyses impact of the embargo on the economies of Cuba and the United States.
Peruánské volby 2006
Pospíšilová, Lenka ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Němec, Jan (referee)
Diplomová práce je zaměřená na prezidentské a parlamentní volby v Peru v roce 2006. Zabývá se charakteristikou peruánského ústavního systému a věnuje rovněž speciální pozornost systému volebnímu. Na základě tohoto teoretického vymezení a na základě charakteristiky hlavních aktérů peruánské občanské společnosti při volbách (zájmové a nátlakové organizace a politické strany), analyzuji v druhé části programy politických stran a samotný proces voleb, jejich strategií a výsledků.
Origins of Violence in Colombian Society in the 20th Century
Bílá, Kateřina ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Němec, Jan (referee)
Práce zkoumá příčiny násilí v Kolumbii především ve 20. století. Zabývá se socioekonomickými podmínkami země a postavením politických stran a jejich vlivem na společnost, důraz je kladen i na možnost aktivní participace obyvatel na politickém životě. Definuje jednotlivá období násilí a hledá u nich možné kořeny konfliktů. Větší pozornost zaměřuje na válku dosud probíhající, určuje její charakter a aktéry, zmiňuje její historii i současný vývoj.
Formation of the political system of Chile after 1989
Vejmelka, Jan ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Němec, Jan (referee)
Předmětem práce je přechod k demokracii a konsolidace demokracie v Chile. Výchozím bodem je politický systém Chile před rokem 1973. Nejprve jsou hledány příčiny politické a ústavní krize v roce 1973, zejména ty, které jsou zakotveny v ústavě z roku 1925. Jádrem práce je posouzení změn v konfiguraci politického systému Chile po roce 1989.U konkrétních parametrů systému (forma vlády, volební systém, stranický systém atp.) je zjišťováno, zda v nich nový politický systém navazuje na politický systém před rokem 1973, či na autoritářský režim, tedy zda je v novém politickém systému patrné poučení z minulého vývoje.
E-reklama: současnost a budoucnost
Němec, Jan ; Horný, Stanislav (advisor) ; Vilímová, Zuzana (referee)
Cílem této práce je upozornit na současný rozmach virtuální reklamy, ať již se jedná o reklamu on-line nebo reklamu v počítačových hrách, rozebrat určité moderní metody propagace, jež se v této oblasti používají, a odhadnout budoucí vývoj v těchto oblastech. V úvodní části je nastíněna celá problematika a dále se čtenář seznámí se stručnou historií reklamy z hlediska použitých médií. Druhá část je věnována rozboru výdajů na on-line reklamu v posledních letech a to jak v ČR, tak v některých západních zemích. Třetí část prezentuje výsledky průzkumu týkající se vztahu uživatelů internetu k on-line reklamě. Čtvrtá a nejrozsáhlejší kapitola popisuje moderní metody virtuální propagace. Jako první je zmíněna klasická bannerová on-line reklama s uvedením formátů i různých způsobů platby. Dále je popisována metoda email marketing, která jako reklamní nástroj využívá elektronickou poštu, včetně možných způsobů využití tohoto nástroje. Další popisovanou metodou jsou tzv. virální videa, tedy videa, která se mezi uživateli šíří sama, i s několika statickými ukázkami. Poslední podkapitola je věnována advergamingu, tedy využití her pro reklamu. Pátá kapitola rozebírá možné budoucí směry virtuální reklamy. Autor vysvětluje podstatné vlastnosti reklamy v budoucnosti. Popisuje možnosti skrytí reklamního sdělení jako jsou on-line hry typu virtuální svět nebo blogy, věnuje se aspektu cílení reklamy na konkrétního uživatele a v neposlední řadě zdůrazňuje důležitost interakce reklamy budoucnosti.
Krize v Argentině: politické a ekonomické aspekty
Fleišman, František ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Němec, Jan (referee)
Diplomová práce se zabývá finanční a politickou krizí, která proběhla v Argentině v letech 2001-2002. Po stručném teoretickém úvodu následuje popis ekonomického a politického vývoje Argentiny, se zaměřením na ekonomické reformy a postupné hromadění ekonomických problémů v 90. letech. Po vylíčení průběhu samotné krize a bezprostředně následujícího období jsou analyzovány hlavní příčiny krize. Následně je srovnán tradiční argentinský způsob řešení krizí s řešením aktuální krize a jsou identifikovány možnosti odvrácení krize a okamžiky, ve kterých Argentina nevyužila šanci krizi zabránit.

National Repository of Grey Literature : 178 records found   beginprevious170 - 178  jump to record:
See also: similar author names
1 Nemec, Jozef
10 NĚMEC, Jaroslav
26 NĚMEC, Jiří
6 NĚMEC, Josef
19 Němec, Jakub
61 Němec, Jan
2 Němec, Jaromír
10 Němec, Jaroslav
26 Němec, Jiří
6 Němec, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.