National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Qualitative study of alcohol among the elderly population in the rural area
Machová, Jana ; Barták, Miroslav (advisor) ; Vacek, Jaroslav (referee)
Background: The global trend of population ageing causes in new challenges, one of them is a wider dedication to the mental health of the elderly. In line with the mental health of the elderly the alcohol consumption issues among this group are still in place and those are one of the crucial factors that might causes negative impact on the health of the elderly. There is a large group of seniors in the Czech population living in the cities however numerous groups of the seniors still live also in the countryside where the living is very different to the one in the cities and there are also many specifics in alcohol consumption among those living in the countryside. Aims: The qualitative study aims to learn about the subjective evaluation of the alcohol consumption among the elderly in a small village community through the deep interviews and thus enriches the contemporary knowledge of the alcohol consumption level among the elderly. Methods: Semi-structured interviews complemented by the AUDIT screening questionnaire were executed within the 14 elderly in a small village during July - August 2019. The research group consisted of 5 men and 9 women aged 65 and over was selected using a simple purposeful selection method. The data were processed by thematic analysis. Results: The results of the study...
Mobility of elderly people during their hospitalization
Machová, Jana ; Otcová, Václava (advisor) ; Zvoníčková, Marie (referee)
The main aim of the thesis is to conduct the survey of mobility of the elderly people during their hospitalization. The partial aim focues on activities the hospitalized seniors could devote when laying in a bed and being outside the bed. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part provides the insight into the process of aging itself, the hospitalization and the mobility of the elderly people. The practical part decsribes the qualitative research and the evaluation of the datas gained, both in the specific hospital department. The research made by the author of the thesis in the specific hospital department just confirmed author's assumptions of the mobility deficiency among the hospitalized seniors and also confirmed the lack of motivation for moving in this group of patients. The thesis also encourages to dedicate more and to care more about the issue of mobility of the hospitalized elderly people.
Digitization of film material in the context of film archives
Machová, Jana ; Hanzlík, Jan (advisor) ; Zelený, Martin (referee)
The thesis is devoted to the topic of film material archiving, digitization, digital restoration and possibilities of preserving a digital copy of the film. In the theoretical part, the reader will be introduced to the basic concepts related to topic of film material preservation and digitization. The digitization process will be explained both in theory and on practical examples from digitization of film Old Czech Legends. Based on the theoretical knowledge from the first part, the situation regarding digitization of film material in the Czech Republic and Slovak Republic will be discussed in the practical part. This thesis aims to find the fundamental differences in film material digitization approaches in these two countries.
Cost Accounting in the selected company focused on the preparation and evaluation of budget centers
Machová, Jana ; Stejskalová, Irena (advisor) ; Pevná, Jana (referee)
The aim of the bachelor thesis is to explain the basic theoretical terms regarding cost accounting and budgeting through special literature. Another aim is to analyse preparation and evaluation of the budget of centers in a particular company. There is description of the budgeting process and control implementation of budgets in the thesis, which is based on the conversations with staff of the company.
Analysis of the Supply Chain in the company FrostFood a.s.
Vlček, Jakub ; Vinš, Marek (advisor) ; Machová, Jana (referee)
The Master's thesis discusses an analyst of supply chain at Frostfood a.s. The aim is to descibe the entire logistics chain , except production, and propose solutions to the current situation. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes basic concepts such as logistics, warehousing, distribution, etc. In the practical part introduces the company and its impact on various markets. The most important part is analysis of the actual logistics chain, finding weaknesses and propose solutions.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Výzkum vlivu polutantů přítomných ve vodním prostředí na ryby
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Umea University, Sweden ; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice ; Stará, Alžběta ; Steinbach, Christoph ; Grabicová, Kateřina ; Burkina, Viktoriia ; Golovko, Oksana ; Turek, Jan ; Sudová, Eliška ; Máchová, Jana ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Kolářová, Jitka ; Fedorova, Ganna ; Žlábek, Vladimír ; Grabic, Roman ; Li, Zhihua ; Randák, Tomáš
Projekt se zabývá vlivem běžných komunálních zdrojů znečištění na vodní prostředí. Získal data charakterizující kontaminci vodních ekosystémů vybranými biologicky aktivními látkami nad a pod vytipovanými zdroji komunálního znečištění a hodnotil jejich vliv na indikátorové organismy - ryby. Je uvedeno vyhodnocení souvislostí mezi výskytem vybraných polutantů ve vodním prostředí a biologickými změnami u indikátorů organismů v laboratorních i přírodních podmínkách.
Výzkum šíření látek typu PCB v potravních řetězcích a jejich kumulace v organismech‚ metody odstraňování kontaminovaných odpadů
Jihočeská univerzita, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany ; Aquatest, a.s., Praha ; Svobodová, Zdeňka ; Kroupová, Hana ; Žlábek, Vladimír ; Piačková, Veronika ; Randák, Tomáš ; Máchová, Jana ; Veleba, Petr ; Pešičková, Kateřina ; Kozubek, Petr
Cílem projektu je shromáždit a rozšířit poznatky o šíření a akumulaci PCB ve vodách a vodních organismech, především pod obalovnami drti, v minulosti používajících Delory. Dále stanovit přijatelnou míru znečištění ŽP PCB pro modelové typy horninového prostředí. V roce 2004 byly doplněny informace o stavu znečištění horninového na vybraných lokalitách Rožmitál pod Třemšínem, Holostřevy a Lhenice, byly sledovány zátěže vodních nádrží a toků na lokalitách: rybník Tovaryš, údolní nádrž Orlík a řeka Skalice. Byly porovnány výsledky analýz jednotlivých matric ve vybraných lokalitách s výsledky získanými v uplynulých letech. Provedeny byly odhady distribučních koeficientů mezi jednotlivými složkami (zemina/podzemní voda, podzemní voda/povrchová voda, povrchová voda/sediment, sediment/vodní organismy, odhady přijatelné úrovně znečištění (sanačních limitů) a diskuse vhodných sanačních metod pro tetovací lokality.
Výzkum šíření látek typu PCB v potravních řetězcích a jejich kumulace v organismech‚ metody odstraňování kontaminovaných odpadů: Přehled o vývoji zatížení vodního prostředí PCB rybníku Tovaryš, údolní nádrže Orlík a řeky Skalice
Jihočeská univerzita, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany ; Aquatest, a.s., Praha ; Žlábek, Vladimír ; Piačková, Veronika ; Randák, Tomáš ; Máchová, Jana ; Kozubek, Petr
Cílem projektu je shromáždit a rozšířit poznatky o šíření a akumulaci PCB ve vodách a vodních organismech, především pod obalovnami drti, v minulosti používajících Delory. Dále stanovit přijatelnou míru znečištění ŽP PCB pro modelové typy horninového prostředí. Zpráva za rok 2003 obsahuje informace o polychlorovaných bifenylech ve vodním prostředí (popis vlastností a použití polychlorovaných bifenylů, problematika sledování zatížení vodního prostředí polychlorovanými bifenyly, problematika hodnocení stavu zatížení polychlorovanými bifenyly, rybník Tovaryš, údolní nádrž Orlík a údolní nádrž Kamýk, řeka Skalice).
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Výzkum vlivu polutantů přítomných ve vodním prostředí na ryby
BIOPHARM Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Praha ; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany ; Turek, Jan ; Beránková, Petra ; Sudová, Eliška ; Faina, Richard ; Piačková, Veronika ; Máchová, Jana ; Valentová, Olga ; Velíšek, Josef ; Kroupová, Hana ; Svobodová, Zdeňka ; Kolářová, Jitka ; Žlábek, Vladimír ; Randák, Tomáš
Hlavním cílem bloku B7 je nalézt odpověď na otázku, zda se ve vodním prostředí našich toků vyskytují skutečně takové koncentrace biologicky aktivních látek pocházejících z běžných komunálních odpadních vod, které negativně působí na vodní organismy. Zpráva za rok 2007 obsahuje metodiku řešení problematik zahrnutých v bloku B7 pro roky 2007 – 2011, dále je zde uvedena stručná charakteristika biologicky aktivních látek kontaminujících vodní prostředí, na které bude zaměřena pozornost v průběhu řešení projektu. Zpráva také obsahuje dílčí výsledky řešení projektu získané v roce 2007 včetně tabulkové přílohy. Součástí zprávy jsou i 3 články v časopisech s impakt faktorem.
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Tušil, Petr ; Rešl, Jiří ; Luzar, Tomáš ; Pechar, Libor ; Máchová, Jana ; Sezimová, Hana ; Řehulka, Jiří ; Lojkásek, Bohumír ; Badurová, Jana ; Šajer, Jiří ; Krečmerová, Pavlína ; Šlouf, Vladimír ; Soldán, Přemysl
Identifikace antropogenních tlaků na stav půd, kvalitu vodních zdrojů a na změnu habitatu vodních ekosystémů s možností predikce či průkazu konkrétních dopadů na biologické komponenty dotčeného vodního ekosystému. Zpráva je rozdělena do pěti oblastí: 1. Bilance znečištění povrchových vod v povodí řeky Odry, 2. Průkaz a predikce antropogenních tlaků na biologické komponenty vodních ekosystémů, 3. Vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vod, 4. Publikace výsledků řešení projektu, 5. Souhrnné hodnocení antropogenních tlaků v povodí řeky Odry. Nejproblematičtějšími parametry z množiny společných relevantních znečišťujících látek pro českou část MOPO (mezinárodní oblast povodí Odry) z pohledu národních limitních standardů jsou polyaromatické uhlovodíky a na úrovni evropských norem PAU a těžké kovy - rtuť a kadmium. Negativní vlivy se významně zesilují pod většími aglomeracemi. V povodí je neuspokojivá situace z hlediska možnosti rychlé detekce havarijního zhoršení biologické jakosti odpadních vod.

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
6 MACHOVÁ, Jitka
20 Machová, Jana
1 Machová, Jarmila
6 Machová, Jitka
3 Máchová, J.
20 Máchová, Jana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.