National Repository of Grey Literature 63 records found  beginprevious54 - 63  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Holoubek, Ivan
Příloha IX: Seznam prioritních polutantů v ČR - principy sestavení seznamu prioritních polutantů ČR, charakteristiky polutantů, výběrová kritéria, vlastní seznam. Příloha X: Formuláře základních charakteristik polutantů pro zařazení do Seznamu prioritních polutantů ČR.
Identifikace rizik pro životní prostředí II: Stanovení vhodných indikátorů životního prostředí, zejména biologických
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Holoubek, Ivan
Realizace modelové případové studie Zlín v období 1997 zahrnovalo sledování mechanismů toxicity na molekulární a buněčné úrovni, využití biomarkerů, genotoxicty. Proběhla komplexní identifikace rizik ve vodním a suchozemském ekosystému. Byl zkoumán vliv hluku na funkci sluchového orgánu. Byla hodnocena rizika a indikátory trvale udržitelného vývoje. V rámci řešení projektu přešly zúčastněné laboratoře na správnou laboratorní praxi. Jsou uvedeny odkazy na publikační a konferenční činnost v souvislosti s projektem.
Dlouhodobá rizika v životním prostředí pro půdy‚ sedimenty a podzemní vody v povodí Dunaje: Toxické organické látky v ŽP - využití projektu TOCOEN pro cíle CTB projektu
Katedra ochrany životního prostředí, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno ; Holoubek, Ivan
Cílem bylo studium řetězce událostí, které mohou vlivem pomalých změn životního prostředí působit opožděně. Jsou popsány nebezpečné jevy v důsledku uvolnění chemikálií zadržovaných v půdách, sedimentech a spodních vodách. Jsou identifikovány potenciálně nebezpečné lokality. Pozornost je věnována polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAH), polychlorovaným bifenylům (PCB), polychlorovaným dibenzo-p-dioxinům (PCDD) a polychlorovaným dibenzofuranům (PCDF).
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí: Návrh projektu hodnocení rizik Jaderné elektrárny Dukovany
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Holoubek, Ivan
Identifikace uceleného souboru dostupných dat a jeho vyhodnocení tak, aby získaná data popisovala přírodní podmínky zájmového území na úrovni dostačující pro objektivní hodnocení rizika vlivu JEDU na ekosystémy a lidské zdraví.
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Holoubek, Ivan
Příloha XVII: Využití metod analýzy QSAR při hodnocení rizik. Popis možné aplikace QSAR analýzy k nalezení a kvantitativnímu popisu vztahů mezi strukturou chemických sloučenin a jejich aktivitou v environmentálních vědách. Příloha XVIII: Hodnocení dat a experimentální design. Jsou diskutovány oblasti aplikace biometrických metod při hodnocení rizik.
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí: Správná laboratorní praxe se zaměřením na biologické systémy
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Holoubek, Ivan
Shrnutí podstatných prvků, které vytvářejí systém správné laboratorní praxe při hodnocení rizik pro životní prostředí.
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí: Správná laboratorní praxe se zaměřením na biologické systémy
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Holoubek, Ivan
Příloha XI: Standardizované testy toxicity. Příloha XII: Společenstva mikroorganismů reálného prostředí. Příloha XIII: Společenstva povrchových vod. Příloha XIV: Tereristický ekosystém.
Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Holoubek, Ivan
Příloha č. XV: Využití testů genotoxicity při hodnocení rizik. Příloha č. XVI: Využití biomarkerů při hodnocení rizik.
Realizace vědecko-výzkumných cílů Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy (SciPOPs)
Masarykova univerzita, Brno ; Holoubek, Ivan
Projekt SciPOPs je zaměřen na výzkum v oblasti persistentních toxických sloučenin a realizaci vědecko-výzkumných úkolů Národního implementačního plánu SÚ. Byly dokončeny monitorovací studie zaměřené na zatížení ovzduší persistentními organickými látkami v Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jsou uvedeny odběrové lokality zařazené do sítě MONET. Je popsána datová struktura sítě MONET v rámci vývoje expertního systému GENASIS. Tento systém je zaměřen na vizualizaci a zpřístupnění informací o kontaminaci životního prostředí persistentními organickými polutanty (POPs).

National Repository of Grey Literature : 63 records found   beginprevious54 - 63  jump to record:
See also: similar author names
3 Holoubek, I.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.