National Repository of Grey Literature 307 records found  beginprevious298 - 307  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Marketing strategy of SG Snowboards
Vácha, Václav ; Halík, Jaroslav (advisor) ; Mach, Petr (referee)
Práce se zabývá marketingovou strategií firmy SG Snowboards. Popisuje teoritický přístup k plánovaní marketingové strategie a následně na to využívá teoretické poznatky k stanovení optimální strategie pro zavádění nové značky na trh.
Launch of the new product of the company Henkel CR into the Czech market
Klausová, Lucie ; Halík, Jaroslav (advisor) ; Očadlíková, Jana (referee)
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením zavedení nového výrobku společnosti Henkel na český trh. V úvodu je přestavena společnost Henkel, její historie a finanční výsledky posledních dvou let, dále historie značky Persil. Druhá část je zaměřena obecně na východiska marketingové teorie a na její aplikaci ve firmě Henkel ČR. Stěžejní část práce se zabývá samotným zavedením výrobku Persil Sensitive na český trh, analýzou trhu, strategií a vyhodnocením prodejů Persilu Sensitive. Poslední kapitoly jsou věnovány dokreslení trhu pracích prostředků, poskytují informace o způsobech praní, složení pracího prostředku a testech, které se objevily v médiích.
Oskar - from the entry to its sale
Sedlacký, Martin ; Halík, Jaroslav (advisor) ; Chmelař, David (referee)
Na příkladu mezinárodní telekomunikační firmy je vysvětlena marketingová strategie úspěšné firmy v průběhu jejího založení, následného vývoje a prodeje. To vše v kontextu současné technologicky vyspělé globální ekonomiky, ve které má komunikace nesmírný význam.
Pronikání vybrané transnacionální korporace na evropský trh a navazující optimalizační procesy
Straka, Matej ; Halík, Jaroslav (advisor) ; Mannová, Martina (referee)
Práce popisuje proces ve kterém americký výrobce kolejních vozidelk vstupuje na evropský trh. Zabývá se první fází, tj. realizací investic a výběrem konkrétní formy vstupu. Ve druhé části popisuje procesy, které nasledovaly po samotném vstupu a měly za cíl optimalizovat provozy na evropském kontinentu.
Export strategy of Mars Svratka,a.s.
Netolická, Eva ; Halík, Jaroslav (advisor) ; Kadlec, Ladislav (referee)
Diplomová práce pojednává o souhrnné exportní strategii firmy Mars Svratka,a.s. Nastiňuje současnou situaci společnosti v oblasti mezinárodního obchodu, strategii exportních obchodních partnerů, využití služeb obchodních zástupců apod. Součástí diplomové práce je navrhované rozšíření exportní strategie (vstup na nové obchodní trhy) pro východní Evropu, konkrétně pro nové členské státy Evropské Unie ? Rumunsko a Bulharsko. V práci se hodnotí možné obchodní důsledky vstupu na zahraniční trhy
Marketingová strategie mobilních operátorů v oblasti infotainmentu a entertainmentu
Urbánek, Tomáš ; Halík, Jaroslav (advisor) ; Mázl, Michal (referee)
Práce se zaměřuje na specifický obor mobilní komunikace ? infotainment&entertainment (též contentové služby), který představuje informačně zábavné služby v mobilním telefonu ? a na marketingovou strategii, kterou mobilní operátor aplikuje v rámci těchto služeb. Strategie je analyzována z hlediska modelu 4P. ?Product? představuje detailní zmapování služeb, ?Price? nejen celu ale i spotřební rozhodování na trhu contentových služeb, ?Promotion? nejdůležitější nástroje komunikačního mixu, ?Place? souhrn činností, které vedou k tomu, že je konečnému zákazníkovi poskytnuto perfektní plnění. Důraz je kladen také na aplikaci efektivních postupů při organizaci činností a moderních technologií využívaných pro mobilní služby.
Marketing strategy of Europ Assistance
Šobrová, Jana ; Halík, Jaroslav (advisor) ; Fuchs, Vladimír (referee)
Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat marketingovou strategii asistenční společnosti Europ Assistance, na tomto konkrétním příkladu uvést specifika marketingu služeb a nalézt odpověď na otázku, čím je navíc odlišný marketing společností poskytujících asistenční služby. Diplomová práce obsahuje charakteristiku služeb, popisuje odvětví asistence a jednotlivých forem asistenčních služeb. Dále prezentuje hlavní firmy na trhu asistence. V hlavní části se zaměřuje na prezentaci a historii společnosti Europ Assistance, její novou strategii a její promítnutí do regionální organizace společnosti, jejích aktivit a proměně firemní identity společnosti.
Internet v marketingovej komunikácii spoločnosti Mc.SUP
Ďurech, Lukáš ; Halík, Jaroslav (advisor) ; Sedláček, Jiří (referee)
Práca popisuje a analyzuje použitie internetových aplikácií v marketingovej komunikácii spoločnosti Mc.SUP. DPrináša prehľad o histórii a vývoji spoločnosti, popis jednotlivých oddelení, používaných systémoch, webových stránkach, vnútropodnikovom programovom riešení, obchodných informačných portáloch a elektronických dodávateľských objednávkových systémoch. Analyzuje ich vplyv na hospodárenie spoločnosti, navrhuje možnosti zlepšenia stávajúcej situácie a poukazuje na príležitosti rozvoja.
Aktivity firmy Renault ve vybraných zemích střední a východní Evropy
Turková, Helena ; Halík, Jaroslav (advisor) ; Bílková, Jana (referee)
Diplomová práce se zabývá historií značky Renault a Dacia a sleduje vývoj spolupráce těchto značek. Popisuje model Dacia Logan, jeho silné a slabé stránky, další možná pokračování projektu X90. Práce se dále zabývá utvářením ceny na trhu a možnostmi jejího ovlivnění.
Obchod nehmotnými statky
Marková, Stanislava ; Malý, Josef (advisor) ; Halík, Jaroslav (referee)
Diplomová práce se zabývá úlohou transferu technologie ve světovém hospodářství. Ve své první části obsahuje shrnutí nejdůležitějších pojmů z oblasti nehmotných statků, práva průmyslového a duševního vlastnictví, včetně odkazů na příslušné zákony. Je vysvětleno, co je to patent na vynález, užitný vzor, průmyslový vzor a některé další výsledky tvůrčí činnosti v hospodářské oblasti, mimo jiné i podmínky jejich registrace. Následuje pasáž o institutu národní ochranné známky, označení původu výrobků, obchodní firmy a podnikových průmyslových práv. Další kapitoly jsou zaměřeny na samotnou směnu průmyslového vlastnictví, jednotlivé licenční smlouvy a jejich obchodní a cenovou problematiku. Druhá část je věnována ochraně průmyslového vlastnictví na mezinárodní scéně, jednotlivým úmluvám v této oblasti a zápisu mezinárodní ochranné známky dle Madridské dohody. Práce řeší též otázku harmonizace práva členských států Evropské unie s právem komunitárním a vytváření práv na úrovni Společenství v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, především se zaměřením na problematiku ochranné známky Společenství, včetně jejího zápisu a režimu právní ochrany.

National Repository of Grey Literature : 307 records found   beginprevious298 - 307  jump to record:
See also: similar author names
1 Halík, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.