National Repository of Grey Literature 413 records found  beginprevious400 - 409next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Measurement and management of Operational risk within banks
Kováříková, Šárka ; Dvořák, Petr (advisor) ; Tuček, Miroslav (referee)
This thesis concerns measurement and management of operational risk within banks. First the Basel II concept is described. Following part focuses on definition of operational risk, description of its subparts, methods of how to measure it and phases of the management process. Methods of how to control and mitigate the operational risk are also defined in this section. Last part focuses on analysis of principles and standards which every bank should follow to effectively identify, assess, monitor and control/mitigate the operational risk. A questionaire which can be used to identify the level of operational risk within a bank is proposed in this section.
Pojištění depozit
Vicková, Radka ; Dvořák, Petr (advisor) ; Daňhel, Jaroslav (referee)
Tato práce se zabývá pojištěním depozit především v evropských zemích. Nejprve je charakterizován systém v České republice, poté v několika dalších zemích Evropy a pro srovnání i ve státech ležících na jiných kontinentech. Důraz je kladen na limity pojištění, na jaká depozita se pojištění vztahuje a jakým způsobem se stanovují příspěvky, které odvádějí pojištěné instituce. Zkoumané země jsou dále porovnávány se všemi evropskými státy s explicitním systémem pojištění. Jsou zjišťovány souvislosti především mezi limitem pojištění, příspěvkovými sazbami, hrubým domácím produktem a ratingem zemí a bank.
Zajišťovací účetnictví v kontextu bankovního výkaznictví
Bobek, Jan ; Zelenka, Vladimír (advisor) ; Dvořák, Petr (referee)
Práce se zabývá zajišťovacím účetnictvím jednak v rovině teoretické, jednak v rovině praktické. Teoretická část vysvětluje základní principy zajišťovacího účetnictví v souladu s Mezinárodními účetními standardy IAS 32, IAS 39 a IFRS 4. Praktická část je zaměřena na řešení problematiky vykazování zajišťovacích nástrojů v podmínkách bankovního sektoru.
Credit Default Swaps: analýza, oceňování, vývoj trhu
Sobotková, Lucie ; Dvořák, Petr (advisor) ; Witzany, Jiří (referee)
The thesis covers three main areas regarding credit derivatives. The first part brings comprehensive description of currently known and broadly used credit derivatives. It provides a full explanation of its mechanism, advantages, settlement and practical examples of investment. The second part attempts to clarify the valuation and pricing of the basic credit derivative - credit default swap. The aim of this part is to explain the basic principles of valuing credit default swaps and to show practical examples by using markets systems (Bloomberg examples presented). It is shown how to read market data, how to analyze credit spreads and opportunities of arbitrage. The last part of my thesis gives a comprehensive commentary on global credit derivatives market historical and current development, especially on emerging markets, analysis of sovereign defaults and its impact on credit market. To conclude, the part with latest credit market development and outlook is attached.
Analýza dopadu Basel II na české banky - případ ČSOB, a.s.
Fialová, Kateřina ; Dvořák, Petr (advisor) ; Tuček, Miroslav (referee)
Basel II, Analýza dopadů pravidel Basel II na bankovní sektor s důrazem na určení kapitálové přiměřenosti. Identifikace a kvantifikace kreditního, operačního a tržních rizik. Vlastní metodologie bank na základě vnitřních ratingů.
Trust Preferred Securities
Křížek, Jakub ; Dvořák, Petr (advisor) ; Janda, Karel (referee)
Jednou z možných odpovědí na vzrůstající kapitálové požadavky může být použití hybridního kapitálu. Hybridy jsou sofistikované a důmyslně strukturované instrumenty, které kombinují základní vlastnosti dluhu i equity. Kvalifikují se jako regulatorní TIER 1 kapitál a zároveň umožňují daňovou odečitatelnost dividendových plateb. Kvůli rostoucímu využívání hybridních instrumentů bankovní regulátoři sestavili řadu kritérií, která musí hybridní kapitál splňovat. Nejčastěji je posuzována jejich permanentnost, flexibilita dividendových plateb a schopnost absopce ztrát. Český regulatorní rámec zatím hybridní instrumenty nezná, ale s novou úpravou kapitálové přiměřenosti lze očekávat změnu v přístupu k tomuto druhu kapitálu. Modelovou aplikací hybridních instrumentů do kapitálové struktury skupiny ČSOB došlo ke zvýšení rentability vlastního kapitálu jak na úrovni skupiny, tak i na úrovni jednotlivých bank.
Měření kreditního rizika podle konceptu Basel II
Křivák, Michal ; Dvořák, Petr (advisor) ; Málek, Jiří (referee)
Diplomová práce se zabývá přínosy a dopady nové směrnice pro výpočet kapitálového požadavku Basel II do procesů českých bank. Práce popisuje jednotlivé přístupy k měření kreditního, operačního a stručně i tržního rizika. Stěžejní část diplomové práce tvoří metodický popis vývoje scoringového modelu, splňující požadavky Basel II, pro výpočet pravděpodobnosti defaultu a jeho samotná konstrukce nad reálnými daty poskytnutými společností ČSOB Leasing a.s. Praktické využití diplomové práce je v oblasti řízení rizika a v procesu schvalování zákaznických smluv v leasingových společnostech.
Analýza českého derivátového trhu a jeho komparácia s trhom v USA
Ďuďa, Rudolf ; Dvořák, Petr (advisor) ; Witzany, Jiří (referee)
Analýza českého derivátového trhu je rozdelená na tri časti. Cieľom prvej časti je identifikácia hlavných trendov na trhu za posledné roky, faktorov ovplyvňujúcich tieto trendy, ako aj aktuálny stav na pražskej burze cenných papierov. Druhá časť je zameraná na detailnejšiu deskriptívnu analýzu trhu, z hľadiska základných druhov kontraktov, identifikácie hlavných hráčov na trhu v podobe jednotlivých bánk, ich podielov na trhu a prípadných zmien v poslednom období. Záver analytickej časti je zameraný na porovnanie Českej republiky s vybranou krajinou ? Spojenými štátmi americkými. Záver práce je venovaný kreditným derivátom a ich využitiu v bankách.
Komparace poplatkové politiky bank v České republice, na Slovensku a v Polsku
Kuklová, Petra ; Dvořák, Petr (advisor) ; Tuček, Miroslav (referee)
Práce se zaměřuje na analýzu a srovnání bankovních poplatků průměrného retailového klienta v České Republice. V úvodních částech jsou představeny události související s tématem bankovních poplatků v České republice jako snaha ministerstva financí uzákonit některá pravidla, žaloby na banky, anketa o nejabsurdnější poplatek a samozřejmě názory představitelů bank. Dále jsou zde popsány bankovní sektory Česka, Slovenska a Polska z hlediska struktury ( počet bank, podíl zahraničního kapitálu) a ziskovosti. Samotná analýza je provedena ve všech třech zemích v prvé řadě z pohledu průměrného českého klienta používajícího běžný účet a služby s ním související. Uvedeny jsou také některé údaje pro méně a více aktivního klienta. Výsledné náklady jsou posléze porovnány navzájem v absolutních hodnotách a ve vztahu k průměrné mzdě a srovnány s analýzou ?World Retail Banking Report? a slovenskou studií ?Porovnanie ročných nákladov na vedenie bežných účtov vo vybraných európskych krajinách?. V práci docházím k závěru, že nejdražší z vybraných zemí není Česká republika ale Polsko, a to jak v absolutních hodnotách, tak v porovnání poplatků jako procenta průměrné mzdy.
Vybrané problémy ochrany bankovního klienta
Chaloupka, Lukáš ; Dvořák, Petr (advisor) ; Janda, Karel (referee)
Práce se zabývá ochranou bankovního klienta. Hodnotí současnou domácí úpravu a poskytuje možnou podobu úpravy budoucí. Analyzuje světové vývojové trendy v oblasti ochrany spotřebitele finančních služeb. Podrobněji se zaměřuje na otázky mimosoudního řešení sporů a samoregulace jako nástroje pro ochranu klienta. Porovnává český institucionální systém ochrany bankovního klienta se zahraničními vzory. Zdůrazňuje význam finančního vzdělávaní a informovanosti pro ochranu klienta při bankovních obchodech.

National Repository of Grey Literature : 413 records found   beginprevious400 - 409next  jump to record:
See also: similar author names
85 DVOŘÁK, Pavel
128 DVOŘÁK, Petr
2 Dvorák, Patrik
5 Dvořák, P.
2 Dvořák, Patrik
85 Dvořák, Pavel
2 Dvořák, Petr,
1 Dvořák, Prokop
1 Dvořák, Přemysl
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.