National Repository of Grey Literature 323 records found  beginprevious314 - 323  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analýza dopadu Basel II na české banky - případ ČSOB, a.s.
Fialová, Kateřina ; Dvořák, Petr (advisor) ; Tuček, Miroslav (referee)
Basel II, Analýza dopadů pravidel Basel II na bankovní sektor s důrazem na určení kapitálové přiměřenosti. Identifikace a kvantifikace kreditního, operačního a tržních rizik. Vlastní metodologie bank na základě vnitřních ratingů.
Trust Preferred Securities
Křížek, Jakub ; Dvořák, Petr (advisor) ; Janda, Karel (referee)
Jednou z možných odpovědí na vzrůstající kapitálové požadavky může být použití hybridního kapitálu. Hybridy jsou sofistikované a důmyslně strukturované instrumenty, které kombinují základní vlastnosti dluhu i equity. Kvalifikují se jako regulatorní TIER 1 kapitál a zároveň umožňují daňovou odečitatelnost dividendových plateb. Kvůli rostoucímu využívání hybridních instrumentů bankovní regulátoři sestavili řadu kritérií, která musí hybridní kapitál splňovat. Nejčastěji je posuzována jejich permanentnost, flexibilita dividendových plateb a schopnost absopce ztrát. Český regulatorní rámec zatím hybridní instrumenty nezná, ale s novou úpravou kapitálové přiměřenosti lze očekávat změnu v přístupu k tomuto druhu kapitálu. Modelovou aplikací hybridních instrumentů do kapitálové struktury skupiny ČSOB došlo ke zvýšení rentability vlastního kapitálu jak na úrovni skupiny, tak i na úrovni jednotlivých bank.
Měření kreditního rizika podle konceptu Basel II
Křivák, Michal ; Dvořák, Petr (advisor) ; Málek, Jiří (referee)
Diplomová práce se zabývá přínosy a dopady nové směrnice pro výpočet kapitálového požadavku Basel II do procesů českých bank. Práce popisuje jednotlivé přístupy k měření kreditního, operačního a stručně i tržního rizika. Stěžejní část diplomové práce tvoří metodický popis vývoje scoringového modelu, splňující požadavky Basel II, pro výpočet pravděpodobnosti defaultu a jeho samotná konstrukce nad reálnými daty poskytnutými společností ČSOB Leasing a.s. Praktické využití diplomové práce je v oblasti řízení rizika a v procesu schvalování zákaznických smluv v leasingových společnostech.
Analýza českého derivátového trhu a jeho komparácia s trhom v USA
Ďuďa, Rudolf ; Dvořák, Petr (advisor) ; Witzany, Jiří (referee)
Analýza českého derivátového trhu je rozdelená na tri časti. Cieľom prvej časti je identifikácia hlavných trendov na trhu za posledné roky, faktorov ovplyvňujúcich tieto trendy, ako aj aktuálny stav na pražskej burze cenných papierov. Druhá časť je zameraná na detailnejšiu deskriptívnu analýzu trhu, z hľadiska základných druhov kontraktov, identifikácie hlavných hráčov na trhu v podobe jednotlivých bánk, ich podielov na trhu a prípadných zmien v poslednom období. Záver analytickej časti je zameraný na porovnanie Českej republiky s vybranou krajinou ? Spojenými štátmi americkými. Záver práce je venovaný kreditným derivátom a ich využitiu v bankách.
Komparace poplatkové politiky bank v České republice, na Slovensku a v Polsku
Kuklová, Petra ; Dvořák, Petr (advisor) ; Tuček, Miroslav (referee)
Práce se zaměřuje na analýzu a srovnání bankovních poplatků průměrného retailového klienta v České Republice. V úvodních částech jsou představeny události související s tématem bankovních poplatků v České republice jako snaha ministerstva financí uzákonit některá pravidla, žaloby na banky, anketa o nejabsurdnější poplatek a samozřejmě názory představitelů bank. Dále jsou zde popsány bankovní sektory Česka, Slovenska a Polska z hlediska struktury ( počet bank, podíl zahraničního kapitálu) a ziskovosti. Samotná analýza je provedena ve všech třech zemích v prvé řadě z pohledu průměrného českého klienta používajícího běžný účet a služby s ním související. Uvedeny jsou také některé údaje pro méně a více aktivního klienta. Výsledné náklady jsou posléze porovnány navzájem v absolutních hodnotách a ve vztahu k průměrné mzdě a srovnány s analýzou ?World Retail Banking Report? a slovenskou studií ?Porovnanie ročných nákladov na vedenie bežných účtov vo vybraných európskych krajinách?. V práci docházím k závěru, že nejdražší z vybraných zemí není Česká republika ale Polsko, a to jak v absolutních hodnotách, tak v porovnání poplatků jako procenta průměrné mzdy.
Vybrané problémy ochrany bankovního klienta
Chaloupka, Lukáš ; Dvořák, Petr (advisor) ; Janda, Karel (referee)
Práce se zabývá ochranou bankovního klienta. Hodnotí současnou domácí úpravu a poskytuje možnou podobu úpravy budoucí. Analyzuje světové vývojové trendy v oblasti ochrany spotřebitele finančních služeb. Podrobněji se zaměřuje na otázky mimosoudního řešení sporů a samoregulace jako nástroje pro ochranu klienta. Porovnává český institucionální systém ochrany bankovního klienta se zahraničními vzory. Zdůrazňuje význam finančního vzdělávaní a informovanosti pro ochranu klienta při bankovních obchodech.
Systematické obchodování na futures trzích
Topol, Pavel ; Dvořák, Petr (advisor) ; Málek, Jiří (referee)
Práce mapuje používání automatizovaných obchodních systémů na futures trzích, hodnotí jejich výsledky a vyvozuje závěr o jejich možném přímém nebo nepřímém zařazení do standardního investičního portfolia složeného z akcií a dluhopisů.
Prostředky, možnosti a pratická aplikace VoIP
Dvořák, Petr ; Šalamon, Tomáš (advisor) ; Kacerovský, Jiří (referee)
Komunikace je pro člověka neodmyslitelnou součástí jeho života. To stejné platí pro firmu, která takto komunikuje se svými zákazníky, odběrateli a dodavateli a uskutečňuje svůj core business. Pracovníci jedné firmy také mohou komunikovat a řešit problémy bez nutnosti, aby seděli vedle sebe. Telefonování v současnosti není zadarmo a pravděpodobně ani nikdy nebude, ale VoIP technologie jí může rapidně zlevnit a rozšířit i zjednodušit dodatečně nabízené služby. Jako všechno kolem nás má i VoIP své nevýhody. Jsou jimi především bezpečnostní otázky a záležitosti týkající se kvality. Aby uživatel neměl pochyb, je nutné tyto záležitosti náležitě adresovat a již se to v současnosti děje. Implementace VoIP není jednoduchá a musí jí být stálě věnována pozornost odborníků ve firmě, není to věc jejíž využití nepředpokládá žádné další zásahy. Přesto je VoIP technologie, pokud je správně a kvalitně implementována, již v současnosti plnohodnotnou náhradou klasické telefonie. Je dostupná nejen odborné veřejnosti, ale používat jí může prakticky každý. Je hlavně levnou alternativou, ale nesmíme zapomínat na to, že nenabízí jen finanční úspory.
Pojištění depozit
Vicková, Radka ; Dvořák, Petr (advisor)
V bakalářské práci jsou přiblíženy obecné principy pojištění depozit, dále je srovnáváno pojištění vkladů v České republice v bankách a v družstevních záložnách a v poslední části se práce zabývá systémy pojištění v Evropské unii. Nejpodrobněji je charakterizováno pojištění na Slovensku a v Německu, tyto země pak jsou srovnávány s Českou republikou.
Komparace depozitních produktů v nabídce českých bank
Šmahlíková, Petra ; Dvořák, Petr (advisor)
Komparace běžných a spořících účtů a termínovaných vkladů v nabídce 5 bank - ČS, ČSOB, KB, GE MONEY bank a ŽB

National Repository of Grey Literature : 323 records found   beginprevious314 - 323  jump to record:
See also: similar author names
61 DVOŘÁK, Pavel
98 DVOŘÁK, Petr
5 Dvořák, P.
61 Dvořák, Pavel
2 Dvořák, Petr,
1 Dvořák, Prokop
1 Dvořák, Přemysl
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.