National Repository of Grey Literature 97 records found  beginprevious90 - 97  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Principy a nástrahy terminální hodnoty v DCF
Dvořák, Antonín ; Kislingerová, Eva (advisor) ; Hnilica, Jiří (referee)
The thesis deals with the topic of terminal value assessment in DCF models. Examining ten different techniques, the parameters behind, and the possible perils, its aim is to formulate the best practice for terminal value estimation. Afterwards, eleven of real business valuations are analyzed with the previously formulated best practice serving as a benchmark. Where possible, the impact of departures from the best practice on the estimated business value is quantified. The analysis confirms the hypothesis that practical terminal value assessments often diverge substantially from the best practice, which has a material impact on the resulting business value estimate.
NAKLÁDÁNÍ S JADERNÝM ODPADEM
Zdeňková, Michaela ; Fišerová, Alena (advisor) ; Dvořák, Antonín (referee)
Otázka jaderného odpadu je více než aktuální. Nejenom Česká republika, ale i ostatní státy řeší otázku, jak izolovat nebezpečný odpad. V ČR je v současné době jediná reálná varianta vybudování hlubinného úložiště, které musí zajistit bezpečnost po sto tisíc let. Zajištěna musí být nejenom dostatečná izolace, ale i ochrana před ať již chtěnou či nechtěnou lidskou činností. Tento technický problém, ale není ten největší, který je třeba v souvislosti s tímto tématem řešit. Ještě větší problém než právní nepřehlednost je váznoucí komunikace. Vláda vybrala lokalitu pro vybudování úložiště sama, bez souhlasu dotčených obyvatel. Veřejnost nedostala včas a dostatek informací a proto se teď bouří a požaduje nápravu. Nedostatek informací vyvolalo panický strach, který je podpořen katastrofami z minulosti. Jak vláda reagovala na protest veřejnosti a jak problém řeší? V současné době vláda vyhlásila pětiletou pauzu kvůli vzrůstajícím protestům veřejnosti. Bylo chování státu v zahraničí jiné? V chování vlády ani občanů však nelze vidět nic odlišného, než co se odehrávalo v okolních státech. Vláda by měla svůj postup plánování úložiště ze základu přehodnotit a pokud tak neučiní, měly by se obce připravit na to, jak využít všechny možné právní způsoby k obraně svého území. Vyhořelý odpad bude ovlivňovat život několika dalších generací a proto by problém nemělo řešit jen několik úředníků za zavřenými dveřmi. Nejedná se o věc jen ekologickou, technickou a ekonomickou, ale i morální.
Nakládání s obaly v podniku
Hrudková, Lucie ; Fišerová, Alena (advisor) ; Dvořák, Antonín (referee)
Práce se zabývá nakládáním s obaly a obalovým odpadem. Práce analyzuje základní právní úpravu v této oblasti a popisuje aplikaci obalového zákona v praxi. Cílem práce je posouzení náročnosti plnění podmínek stanovených obalovým zákonem v konkrétním podniku.
Těžební limity v Podkušnohoří
Adámková, Eva ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Vojáček, Ondřej (referee)
Práce se týká problematiky ekologických limitů těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi, konkrétně řeší otázku prolomení či zastavení těžebních limitů v této oblasti. Studie poskytne základní údaje o Ústeckém kraji, stavu životního prostředí a nabídne pohled na možné varianty řešení těžebních limitů s jejich dopady na vybrané ukazatele ovlivňující hospodářství v Ústeckém kraji. Závěr obsahuje vyhodnocení alternativ metodou stanovení vah pro jednotlivá srovnávací kritéria.
The waste management in the town of Rakovník
Škopek, Jiří ; Fišerová, Alena (advisor) ; Dvořák, Antonín (referee)
Diplomová práce se zabývá systémem nakládání komunálním odpadem v Rakovníku. První kapitola práce seznamuje s platnou právní úpravou v oblasti odpadů. Druhá kapitola obsahuje popis systému nakládání komunálním odpadem v Rakovníku v současnosti, na základě níž jsou v této části práce též hledány slabé stránky tohoto systému a hodnocena adekvátnost stanovených cílů Plánu odpadového hospodářství města. Dále jsou zde navržena nejdůležitější konkrétní opatření k vylepšení tohoto systému. Třetí část práce se zabývá analýzou ekonomické stránky odpadového hospodářství v Rakovníku. Konkrétně jsou zde popsány a hodnoceny jednotlivé příjmy, struktura výdajů a konečný výsledek (deficit) odpadového hospodaření města.
Ochrana biodiverzity formou vlastnických práv
Bartáková, Dana ; Šauer, Petr (advisor) ; Dvořák, Antonín (referee)
Práce vymezuje základní problematiku biodiverzity a ochrany ohrožených druhů. Zaměřuje se na činnost tzv. pozemkových spolků, které získávají vlastnická práva k ohroženým objektům. Pomocí dotazníkového šetření mapuje stav pozemkových spolků v České republice.
Renewable energy resources in CR
Horáček, Vilém ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Fišerová, Alena (referee)
Tato bakalářská práce se zabývá situací v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR. Popisuje současný stav využívání obnovitelných zdrojů a situaci v oblasti legislativy. Dále obsahuje popis, výhody a nevýhody využívání jednotlivých OZE. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit, zda se v podmínkách České republiky vyplatí investovat do obnovitelných zdrojů energie. Samostatná část je zaměřená na malé vodní elektrárny (MVE) a obsahuje příklady konkrétních projektů MVE. V závěru práce je uveden výpočet efektivity konkrétního projektu MVE pomocí základních ekonomických ukazatelů.
Vliv vývoje automobilismu a automobilové dopravy na životní prostředí
Knorová, Jana ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Kotíková, Eliška (referee)
Cílem práce je poukázat na negativní vlivy, kterými působí automobilová doprava na životní prostředí a snaha ukázat na možnosti jejich řešení jak technologicky tak pomocí právních úprav a jinými způsoby

National Repository of Grey Literature : 97 records found   beginprevious90 - 97  jump to record:
See also: similar author names
15 DVOŘÁK, Adam
15 Dvořák, Adam
16 Dvořák, Aleš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.