National Repository of Grey Literature 206 records found  beginprevious197 - 206  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Signaling games and their applications
Uhlířová, Jarmila ; Dlouhý, Martin (advisor) ; Zouhar, Jan (referee)
Signaling games are part of games with imperfect information. The games with imperfect information mean that the player doesn't know all moves of players, which played before him. The signaling game as such are interesting because some players have more information than the others. The better informed group of players can indicate to uninformed players what they know and wait how the opponents react. Generally the move which uninformed party takes influence all players. In my papers I want to describe main rules for signaling games, show possible ways how to solve this kinds of problems and use this new knowledge in aplication on problem which can be usable in practices.
Matematické metody ve volebních systémech
Svobodová, Štěpánka ; Dlouhý, Martin (advisor) ; Fiala, Petr (referee)
Diplomová práce hodnotí matematické metody volebních systémů a jejich vliv na rozdělení mandátů v Parlamentu. Součástí je i teorie koalic aplikovaná na povolební vyjednávání.
Oceňování opcí pomocí simulačních metod
Marková, Iva ; Dlouhý, Martin (advisor) ; Kuncová, Martina (referee)
Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo.
Možnosti metody programování De Novo
Justová, Iva ; Fiala, Petr (advisor) ; Dlouhý, Martin (referee)
Tato diplomová práce se zabývá metodou programování De Novo. Popisuje ednotlivé kroky této metody pro případ úloh s jedním i více kritérii, soustředí se na modifikaci řešení na základě dodatečných preferencí rozhodovatele a uvádí některá možná rozšíření metody De Novo. Celou prací se prolíná jednoduchý ilustrativní příklad, na němž jsou názorně předvedeny použité postupy.
Využití simulace k analýze chodu Modré linky Karneval
Kociánová, Pavla ; Kuncová, Martina (advisor) ; Dlouhý, Martin (referee)
Předmětem diplomové práce je nastínit základy simulací, modelů hromadné obsluhy a fungování zákaznických center. V praktické části je použit k úpravě získaných dat software Crystal Ball, pro samotnou simulaci a analýzu Kontakt centra Karneval pak simulační program Simul8.
Simulační model dispečinku
Korecká, Markéta ; Kuncová, Martina (advisor) ; Dlouhý, Martin (referee)
Práce vystihuje teoretické poznatky z oblasti simulace a teorie hromadné obsluhy. Tyto poznatky jsou využity při zpracování praktického příkladu. Pro zpracování případové studie je využíván simulační software SIMUL8, pomocí kterého je vytvořen model. Cílem práce je namodelovat současný chod dispečinku, zjistit jeho úzká místa a po té pomocí experimentu s modelem navrhnout nutné rozšíření počtu pracovišť na dispečinku.
Opakované hry
Skálová, Alena ; Dlouhý, Martin (advisor) ; Jaček, Martin (referee)
Diplomová práce se snaží poskytnout ucelený pohled na známé poznatky z oblasti teorie opakovaných jako části teorie her. Teoretická část se zabývá předpoklady, výpočetními principy a rovnovážnými strategiemi pro opakované hry. V praktické části je teorie aplikována na oblast petrochemického průmyslu, konkrétně na konkurenci dvou čerpacích stanic v rámci prostorově vymezeného trhu.
Řešení DEA modelů v prostředí WWW
Trezzi, Michael ; Jablonský, Josef (advisor) ; Dlouhý, Martin (referee)
Diplomová práce je věnována vytvořené aplikaci DEAMS. DEAMS je webová aplikace pro řešení úloh modelů analýzy obalu dat a vyznačuje se uživatelskou přívětivostí, použitelností a jednoduchou prezentací a interpretací výsledků.
Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod
Krejza, Lukáš ; Dlouhý, Martin (advisor) ; Fíglová, Zuzana (referee)
Text si klade za cíl dát lepší představu o moderní teorii řízení rizika ve finanční sféře a jejím vývoji. Nabízí i pohled do praxe prostřednictvím aplikace teorií na portfolio existujícího fondu.
Models of Efficiency Evaluation of Hospitals in the Czech Republic
Novosádová, Ivana ; Dlouhý, Martin (advisor) ; Vrabec, Michal (referee)
Hodnotenie efektívnosti súboru nemocníc a liečební dlhodobo chorých v ČR. Súbory boli analyzované samostatne z dôvodu snahy zabezpečenia väčšej homogenity súboru. Aplikovaná bola analýza obalu dát, modely s konštantnými a variabilnými výnosmi z rozsahu. Ako aj modely orientované na vstupy a výstupy. Na rovnakých súboroch bola aplikovaný aj odhadu Cobb-Douglasovej produkčnej funkcie. Pre súbor liečební dlhodobo chorých nebol tento odhad úspešný a to z dôvodu malého počtu pozorovaní.

National Repository of Grey Literature : 206 records found   beginprevious197 - 206  jump to record:
See also: similar author names
3 Dlouhý, Michael
4 Dlouhý, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.