National Repository of Grey Literature 264 records found  beginprevious255 - 264  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Analýza stávajícího stavu IS v oblasti integrované prevence
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Chroust, Jiří ; Zvolánek, Jiří ; Bukáček, Roman ; Kolář, Jan ; Kolesniková, Tetyana ; Prášek, Jan
Analýza popisuje Informační systém IPPC, Informační systém BAT a Informační systém technické ochrany ŽP, které procesně zajišťují integrovanou prevenci a podporují účinnost státní správy při ochraně ŽP. Analýza popisuje funkce, systémy správy dat, prezentaci, schémata datových modelů a postup práce s jednotlivými informačními systémy. Uvedené systémy nesplňují požadavky, kvůli kterým byly vytvořeny.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Propojení komplexního informačního systému integrované prevence a heterogenních dat signifikantních datových zdrojů s důrazem na možnost dodatečného připojení dosud neznámého zdroje třetí strany
ORGREZ, a.s. ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Ošlejšek, Radek ; Vlasák, Vítězslav ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Analýza popisuje informační systémy, které by bylo vhodné propojit s informačním systémem integrované prevence. Jedná se o Hydroekologický informační systém VÚV, IS EIA a SEA, IS odpadového hospodářství, kvality ovzduší, Integrovaný registr znečišťování, Informační systém technické ochrany životního prostředí, Systém evidence kontaminovaných míst a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. Ze systémů jsou vybrány údaje, které popisují environmentální monitoring a materiálové toky a data popisující charakteristiku a ovlivnění dotčeného území. Pro jednotlivé typy dat je navržena možnost jejich propojení a integrace s IS integrované prevence.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: HelpDesk
Sysnet, s.r.o., Praha ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Prášek, Jan
Dokument obsahuje podrobný popis aplikace IPPS Help-desk vypracovaný na základě metodiky UP. Jsou popsány veškeré prvky aplikace.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Logický datový model
CENIA, česká informační agentura životního prostředí ; Ošlejšek, Radek ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Datový model komplexního informačního systému integrované prevence se skládá z datových částí: Provozovatelé zařízení, Zařízení, Jednotky zařízení, Žádosti, Technologie, Závazné podmínky a Materiálové toky. Datový model zachycuje jednotlivé entity a vazby mezi nimi. Jsou popsány struktury zachycující materiálový tok na podnikové úrovni a struktury popisující problematiku prevence závažných havárií.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; ORGREZ, a.s., Brno ; Kozelská, Michaela ; Prášek, Jan ; Novotný, Ivo ; Zanáška, Jiří ; Maier, Miloš ; Jasinski, Věslav
Zpráva analyzuje procesy, služby, legislativní a koncepční materiály, které významně ovlivní tvorbu IS integrované prevence. Detailně jsou popsány procesy IPPC, prvky Státní politiky životního prostředí, které ovlivňují IPPC, existující statistické výstupy, postupy hodnocení životního prostředí, legislativa, nejlepší dostupné techniky a systémy výměny informací a hlavní materiálové toky. Z analýzy vyplývá nezbytnost zpracovat terminologický slovník, který se stane podkladem pro zpracování registru. Dalším krokem je zpracování indikátorů, které budou hodnotit úspěšnost regulace v oblasti integrované prevence. IS musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí a musí respektovat legislativní rámec, proto musí obsahovat podpůrný registr právních požadavků. Byl zpracován návrh uživatelských požadavků v oblasti IPPC.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; ORGREZ, a.s., Brno ; Novotný, Ivo ; Zanáška, Jiří ; Maier, Miloš ; Jasinski, Věslav
Jsou popsány hlavní části systému, které mají přímé vazby na heterogenní data z oblasti životního prostředí. Pro data, která popisují ovlivnění dotčeného území, byla navržena univerzální datová struktura umožňující importy číselníků z jiných systémů. Pro data, která zajišťují environmentální monitoring a materiálové toky, bude navrženo jejich propojení s konkrétními údaji v konkrétních systémech. Systém je připraven importovat údaje o katastrálních územích, obcích a krajích. Oblast adresářů fyzických a právnických osob bude získávána z IS ISPOP. Navržená řešení byla zvolena vzhledem k malému počtu záznamů (stovka až tisíce) o integrovaných povoleních, které mají velmi složitou datovou strukturu. Koncepčně se ale jako lepší jeví vytvoření integrační platformy jednotlivých informačních systémů než systémy propojovat mezi sebou. K tomuto částečně směřuje ISPOP. Překážky užšího spojení s ostatními IS nejsou pouze technologické, ale jednotlivé systémy mají i různé provozovatele a vlastníky a jejich chod se řídí odlišnými předpisy.
Návrh systému hodnocení politik mezi jednotlivými systémy uživatelských informací ve vazbě na efektivní využití výsledků na rozhodovací a informační chování podle modelů a principů udržitelného rozvoje včetně testování a prezentace nástrojů znalostní báze životního prostředí
Ing. Lubomír Nondek, CSc. ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí ; Bartoš, Lubomír ; Rollerová, Miluše ; Kodetová, Alžběta ; Cikánková, Jarmila ; Fereš, Jaroslav ; Valta, Jiří ; Kobližková, Edita ; Helová, Simona ; Matoušková, Leona ; Mertl, Jan ; Olivová, Lenka ; Pokorný, Jan ; Doubrava, Pavel ; Nondek, Lubomír
Zpráva popisuje výstupy projektu, jehož cílem bylo navržení ucelené metodické a institucionální základny, která bude vytvářet podklady pro rozhodování, přípravu strategických materiálů a umožní vypracovávat scénáře vývoje životního prostředí. Součástí projektu je návrh hodnocení vytvořených koncepčních materiálů. V rámci projektu byl vypracován přehled standardních technik rozhodování, ověřena aplikovatelnost metody analýzy obalu dat (DEA) a testovány analýzy časových řad. Byl připraven návrh na propojení práce expertů při přípravě pravidelně vydávaných zpráv o stavu životního prostředí a při práci na tvorbě výhledů a scénářů. Byl vypracován návrh na vytvoření pracovní skupiny a koordinačního centra GAINS CENIA pro analýzu scénářů politiky životního prostředí a jeho propojení se souvisejícími aktivitami. Byly zkoumány modely GAINS a LCA model IWM-2. Zpráva obsahuje podrobnější popis výsledků v jednotlivých přílohách.
Vytvoření podmínek pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů: Podklady pro aplikaci ekonomických nástrojů (poplatků). Hodnocení efektivnosti poplatků v ochraně ovzduší. Hodnocení efektivnosti poplatků v odpadovém hospodářství
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Hadrabová, Alena ; Kreuz, Jaroslav ; Šauer, Petr ; Prášek, Jan
Projekt se zabýval vytvořením prostředí, ve kterém by bylo možné sbírat, analyzovat a vyhodnocovat informace o ekonomických nástrojích. Stěžejními výstupy jsou: databáze ekonomických nástrojů zemí EU a její hodnocení, elektronický systém evidence poplatků a hodnocení jeho efektivnosti, metodika pro analýzu dopadů poplatků na životní prostředí a vlastní analýza funkce poplatků a přechodu od poplatků k daním. Hlavní obsah sdělení je uveden v přílohách.
Vytvoření podmínek pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů: Podklady pro finanční podpory a finanční politiku MŽP
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Prášek, Jan
Zpráva uvádí hlavní metodické výsledky. Evidenci návrhů na finanční podpory, která řeší způsob sběru a uložení informací o připravovaných dotačních titulech. Registr návrhů na finanční podpory, který je zdrojem dat pro hodnocení návrhů na podporu, slouží jako datový sklad pro údaje potřebné k vyhodnocení efektivity návrhů na podpory. Návrh metodiky hodnocení návrhů na tituly finančních podpor, která řeší, zda a jakým způsobem daná podpora ovlivňuje životní prostředí či přírodní zdroje a zda jak slouží k naplnění cílů Státní politiky životního prostředí. Do rozhodování je zakomponován i institucionální a sociální aspekt, včetně problematiky lidských práv, udržitelného rozvoje a administrativně politických aspektů.
Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; GALLO PRO s.r.o., Říčany ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická ; Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, v.v.i., Průhonice ; Pelichovská, Miluše ; Pešková, Radka ; Strašil, Zdeněk ; Holub, Vojtěch ; Sočuvková, Maria ; Gallo, Petr ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Faugnerová, Jitka ; Petruchová, Jana ; Kvapil, Jiří ; Jirásková, Lenka ; Vrátný, Filip ; Zeman, Miroslav ; Nikl, Martin ; Kadeřábek, Vladan ; Hána, Jan ; Bureš, Martin ; Táborová, Mária ; Šedivá, Jana ; Weger, Jan ; Suchý, Jiří ; Havlíčková, Kamila
Projekt se věnuje problematice metodiky a analýzy potenciálu biomasy pro ČR s využitím geografického informačního systému TopoL xT7.0. Výpočet potenciálu biomasy v ČR byl proveden pro klasické konvenční plodiny na veškerém zemědělském půdním fondu a pro energetické rostliny na cca 10 % orné půdy a veškeré půdy uvedené do klidu. Pro stanovení potenciálu lesních těžebních zbytků byla vytvořena softwarová aplikace a webová prezentace, která poskytuje informace o ročním potenciálu jehličnaté a listnaté biomasy v atrotunách sušiny. V ekonomické části zprávy bylo vytvořeno sedm modelů výpočtu nákladů na zajištění paliva z ozdobnice, energetické trávy, šťovíku, lesních těžebních zbytků, kukuřice, triticale a TTP. V projektu jsou prezentovány výsledky výpočtu potenciálu biomasy pro dva scénáře alokace zemědělského půdního fondu. První je založen na předpokladu, že veškerý půdní fond je využíván pro zemědělskou produkci a druhý je založen na předpokladu využití cca 10 % rozlohy orné půdy a cca 2 % rozlohy TTP v ČR pro záměrné pěstování energetických plodin.

National Repository of Grey Literature : 264 records found   beginprevious255 - 264  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.