National Repository of Grey Literature 153 records found  beginprevious144 - 153  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Weblog as a modern electronic information resource
Žížala, Martin ; Bratková, Eva (advisor) ; Vorlíčková, Blanka (referee)
Cílem bakalářské práce je podrobně charakterizovat weblog jako novodobý elektronický informační zdroj. Autor považuje weblog za moderní, zajímavé a perspektivní médium, které ještě nebylo zcela prozkoumáno. Snaží se představit weblog se všemi jeho klady i zápory a zdůraznit možnosti, které s sebou využívání weblogu přináší. Bakalářská práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. První kapitola Charakteristika weblogu obsahuje základní teoretické poznatky. V druhé kapitole Tvorba weblogu autor převádí tyto poznatky do praxe. Kapitola třetí Význam weblogu zkoumá perspektivy využití weblogů v řadě různých oborů. Nejrozsáhlejší částí je čtvrtá kapitola Weblogy v oboru Informační studia a knihovnictví. Celkově práce vnímá weblog jako významný informační zdroj budoucnosti.
Current transformations of the ISSN system
Vondrášková, Věra ; Bratková, Eva (advisor) ; Vorlíčková, Blanka (referee)
Cílem práce je zmapování podstatných proměn ve vývoji Mezinárodního systému ISSN v posledním období. Největší pozornost je věnována proměnám, jež jsou objektivním důsledkem zavádění nových informačních technologií v globálním měřítku. V práci je nejprve stručně zmíněn vznik Mezinárodního systému ISSN. Další část je věnována nové kategorizaci pokračujících zdrojů, neboť ta je spolu s novými informačními technologiemi hlavním důvodem proměn Mezinárodního systému ISSN. Jádro práce tvoří část pojednávající o proměnách nástrojů, které Mezinárodní systém ISSN pro registraci zdrojů používá. Těmito nástroji jsou norma ISO 3297, software, bibliografický záznam zdroje a jeho formát. Následuje prezentace dopadů těchto proměn na hlavní produkt Mezinárodního systému ISSN - ISSN Registr. Z inovace nástrojů potřebných pro registraci zdrojů a následného zlepšení produktů a služeb lze soudit, že Mezinárodní systém ISSN bude nadále zaujímat významné postavení nejen v knihovnicko - informačním světě a díky své dynamice nezanikne v množství nově vznikajících identifikačních systémů. [Autorský abstrakt].
Bachelor programs in the field of information science and librarianship in the Federal Republic of Germany
Šimánová, Helena ; Bratková, Eva (advisor) ; Pálka, Peter (referee)
Bakalářská práce je sondou do současných bakalářských programů z oboru informační vědy a knihovnictví na vybraných vysokých školách ve Spolkové republice Německo. V úvodní kapitole je popsáno zavádění boloňského procesu v německém vysokém školství.-- V další kapitole jsou popisovány bakalářské programy na Oddělení informační vědy Ústavu pro jazyk a informace na Univerzitě Heinricha Heineho v Dusseldorfu (http: //www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/infowiss/), na Katedře informáČní vědy na Univerzitě v Řezně (http: //www-iw.uniregensburg. de/mamboiwl), na Fakultě informací a komunikace na Vysoké škole médií ve Stuttgartu (http: //bm.iuk.hdm-stuttgart.de/) a na Informační sekci Fakulty designu, médií a informací na Vysoké škole užitých věd v Hamburku (http://www.bui.haw-hamburg.de). -- Práceje rozborem učebních osnov a předmětů z oblasti informačních a knihovnických studií na těchto vysokých školách.
Electronic information resources in the Information Department of the Institute of International Relations
Heringová, Hana ; Bratková, Eva (advisor) ; Kolátorová, Helena (referee)
Práce má za cíl popsat elektronické informační zdroje informačního oddělení Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a navrhnout pro ně skupinu dalších využitelných elektronických zdrojů. První část práce identifikuje informační potřeby uživatelů prostřednictvím popisu oboru mezinárodních vztahů a činnosti ústavu. Druhá část práce prezentuje jednotlivé zdroje, jež má oddělení v současnosti k dispozici, s ohledem na jejich podstatné vlastnosti a jejich hlavní přínos pro uživatele služeb oddělení. Poslední část zpracovává obdobným způsobem elektronické zdroje volně dostupné v prostředí internetu, navržené jako doplněk stávajících zdrojů.
French information policy: history and contemporary trends
Šebková, Jana ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Bratková, Eva (referee)
Tématem diplomové práce je zachycení hlavních etap vývoje francouzské informační politiky od 70. let 20. století do současnosti (počátek roku 2006). Cílem práce je chronologické zmapování její historie s dúrazem na analýzu současného stavu na přelomu tisíciletí a nástin trend ll jejího budoucího vývoje. Práce zachycuje hlavní kroky francouzské vlády v oblasti informační politiky. V 70. a 80. letech 20. století to byl především vznik a vývoj telematických služeb, prvních videotexových terminálú (Minitel) a vznik on-line dialogových informačních center ve Francii. V 90. letech 20. století byla pozornost koncentrována především na integraci internetu do francouzské společnosti a na první vládní projekty na podporu vzniku informační společnosti ve Francii. Největší část práce je věnována analýze současných projektú francouzské vlády zaměřených zejména na podporu rozvoje informační společnosti, internetu, elektronické administrativy a elektronického podpisu. V závěrečné kapitole jsou nastíněny hlavní trendy budoucího vývoje francouzské informační politiky.
Information sources in the field of architecture and design available on the World Wide Web
Benešová, Barbora ; Bratková, Eva (advisor) ; Vlasák, Rudolf (referee)
Tématem práce je zmapování informačních zdrojů v oboru architektury a designu dostupných v prostředí WWW. Cílem práce je analýza a hodnocení vybraných významných architektonických infonnačních zdrojů v prostředí WWW. První část práce je věnována vymezení oboru architektury a designu, je zde pojednáno o důležitých institucích a organizacích obor pěstujících, o vysokých školách architektury v ČR a jejich systémech studia, o významných architektonických výstavách a veletrzích. Jádro práce je věnováno prezentaci vybraných reprezentantů informačních zdrojů oboru, která obsahuje základní charakteristiku zdrojů, prezentaci jejich obsahu, uspořádání a způsob zpřístupňování informací směrem k uživatelům. Analyzovány jsou primární a sekundární, placené a volně dostupné informační zdroje. Práce se věnuje také teoretickým aspektům typologie a třídění elektronických informačních zdrojů a obsahuje kapitolu věnovanou vybraným indexačním nástrojům v oboru architektury a designu. Jedná se o tezaurus umění a architektury (ATT), Australský obrazový tezaurus (APP) a Soubor jmenných autorit umělců (ULAN). V závěru práce jsou sumarizovány a vyhodnoceny získané poznatky.
The cooperative system for the authority records processing in the Czech Republic
Římanová, Radka ; Bratková, Eva (advisor) ; Svoboda, Martin (referee)
Tématem práce je kooperativní systém zpracování autoritních záznamů v České republice a možnosti jeho dalšího rozvoje v kontextu mezinárodně doporučené metodiky a zkušeností ze zahraničních projektů. V úvodní části je analyzován termín "autorita". Dále práce uvádí základní aspekty mezinárodního vývoje autoritních databází, a to především z hlediska vývoje standardů a doporučení pro zpracování. Dokumentuje vývoj českého národního autoritního souboru pro jmenné i věcné záznamy od konce devadesátých let 20. století do roku 2006. Podrobně jsou hodnocena doporučení IFLA "Směrnice pro autoritní záznamy a odkazy" a konceptuální model "Funkční požadavky na autoritní záznamy". Pro identifikaci autoritního záznamu v kooperativních systémech je významným prvkem identifikátor entity a identifikační čísla záznamů, práce analyzuje několik těchto systémů. Komunikační formáty pro autoritní záznamy UNIMARC a MARC 21 jsou popisovány s ohledem na využití v českých katalozích. Práce se věnuje mezinárodním projektům (NACO, AUTHOR, LEAF) a využití jejich zkušeností v českém systému. Těžiště práce spočívá v rozboru historie, finančního zabezpečení, technického řešení a metodiky projektu "Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit". V závěrečném shrnutí jsou definovány okruhy problémů, jejichž vyřešení by umožnilo...
Guidelines for citing from resources available on web pages of universities in the Czech Republic. Analysis and assessment based on standards ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
Kubálková, Petra ; Bratková, Eva (advisor) ; Stöcklová, Anna (referee)
Bakalárská práce se zameruje na popis a utrídení textu instrukcí k citování literatury lokalizovaných na WWW serverech vysokých škol v CR. V úvodní cásti práce jsou strucne popsány pojmy informacní etika a citacní etika a vysvetlen vztah bibliografických citací k Autorskému zákonu Ceské republiky. Zvláštní pozornost je venována platným normám pro bibliografické citování (CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2), které jsou podrobne analyzovány v druhé kapitole. Tretí kapitola nabízí rozbor reprezentantu instrukcí, vybraných na základe rešerše, která je prílohou c. 1 bakalárské práce. V souvislosti instrukcí pro citování literatury je formulováno doporucení pro zlepšení soucasného stavu, který je ovlivnen jednak zpracování citacních norem, tak samotnou aplikací norem do praxe.
Internet specifications "RFC" and a current state of its global digital collection
Novák, Petr ; Bratková, Eva (advisor) ; mimo FF UK, (referee)
Tématem práce jsou internetové specifikace RFC a posouzení aktuálního stavu jejich světového digitálního fondu. V jednotlivých kapitolách jsou popisovány a analyzovány důležité aspekty tvorby, zveřejňování a zpřístupňování tohoto specifického typu dokumentu, doprovázejícího rozvoj sítě Internet a odrážejícího jeho historii. Světový digitální fond je popsán jak prostřednictvím shrnutí repozitářů poskytujících plné texty specifikací RFC a další navazující služby, tak i analýzou bibliografických informací popisujících vlastní dokumenty RFC. Významná část práce je věnována podrobnému rozboru významu, struktury a obsahu tohoto typu dokumentu. Práce se také zabývá institucemi, které realizují standardizační proces nebo se na tomto procesu podílí (ISOC, IETF, IAB, IANA, IESG aj.). Součástí práce je popis některých rozdílů standardizační činnosti internetových institucí a tradičních normalizačních institucí (ISO, ITU-T aj.). V závěru práce jsou prezentovány některé filozofické názory, zamýšlející se nad významem specifikací pro Internet a internetovou komunitu.
Online Subject Searching of Dissertations
Bratková, Eva
This paper evaluates searching for doctoral dissertations by topic in various online systems. The situation in the Czech Republic is introduced, including the problems involved in completing successful topical searches for dissertations – is it possible to find all relevant materials, or is it sufficient just to find something? The Czech situation is then compared with how systems abroad, particularly in the United States, are being implemented with new access routes for dissertations in the form of linked open data, in which controlled vocabularies of subject terms figure prominently. The paper also discusses how selected European systems whose dissertations are already presented in the WorldCat database will cope with a challenge: “... Over time, these references [for topic entities] will be replaced with persistent URIs to... Linked Data resources”?
Fulltext: idr-1034_3 - Download fulltextPDF; idr-1034_4 - Download fulltextPDF
Slides: idr-1034_1 - Download fulltextPDF; idr-1034_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-1034_5 - Download fulltextMP4

National Repository of Grey Literature : 153 records found   beginprevious144 - 153  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.