National Repository of Grey Literature 153 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The audio documents: characteristics of existing types, publishing, distribution, overview, demands on processing
Voců, Ondřej ; Buřilová, Marcela (advisor) ; Bratková, Eva (referee)
Tato bakalářská práce je věnována audiálním, neboli zvukovým dokumentům a to ze tří hlavních hledisek. V úvodu je definován pojem zvuk a nezbytné související pojmy prostupující zbytek bakalářské práce. Druhá kapitola je zaměřena na zvukové dokumenty z knihovnického pohledu. V rámci knihovny mají zvukové dokumenty do určité míry nenahraditelné místo. Blíže je pohlíženo na proces katalogizace a ochrany. Třetí kapitola, tvořící první část jádra této bakalářské práce, se zabývá vývojem klíčových neelektronických forem audiálních dokumentů, tj. gramofonové desky (LP), magnetofonové kazety (MC) a kompaktního disku (CD). Ve čtvrté kapitole, v druhé části jádra práce, je nahlíženo na zvukové dokumenty z hlediska elektronického. Jsou představeny zvukové formáty MP3, WAV a MIDI a dvě aplikace, které s audiálními dokumenty, v tomto případě soubory, pracují. Je zmíněna problematika vyhledávání zvukových dokumentů prostřednictvím stručného představení dvou projektů, zabývajících se zvukovým vyhledáváním audiálních dokumentů. Pátá, závěrečná kapitola, je věnována legálnímu, ale i nelegálnímu zpřístupnění zvukových dokumentů, což není v dnešní době internetu a klientských aplikací ničím neobvyklým. Stručně je zmíněno aktuální znění autorského zákona.
Information services of the National Medical Library (Prague) provided through the Internet
Solová, Vladimíra ; Bratková, Eva (advisor) ; Buřilová, Marcela (referee)
Summary: National medical library, Prague (NML) is special library for the medicine area. It is a medical libraries systém's central point in Czech Republic. Services of the library is used by medical librariens, dorcors, non-clinical medical careers, students and laymen. Access to on.line information services of NLM i provided through three portals. Portal Medvik is Online Public Access Catalogue of NLM and is using data from catalogs of other libraries participating in system Medvik, database Bibliographia medica Čechoslovaca and thesaurus Medical Subject Headings. Portal of electronic sources is a usefull tool for searching in accessible databases. MedGate, central retrieval, is used especially for fulltext retrieval in free and licenced sources. These are simple, modern and efficient tools for users to find relevant information. Problem is, that users often do not know, what is NLM offering. Social media marketing might be an answer. It is a cheap and efficient way to get the users know about library's services and comunicate with them.
American citation styles
Poláková, Barbora ; Bratková, Eva (advisor) ; Stöcklová, Anna (referee)
Bakalářská práce se zabývá analýzou nejvyužívanějších citačních stylů v prostředí USA. V úvodní kapitole se krátce pojednává o problémech spjatých s citacemi obecně. Hlavní část práce se věnuje analýze tří nejvyužívanějších amerických citačních stylů (Citační styl MLA, Citační styl APA, Chicagský citační styl). U každého citačního stylu jsou nejprve uvedeny obecné informace týkající se instituce nebo organizace, v rámci které byl styl vypracován. Následuje rozbor způsobů citací umístěných v textu, jenž je zakončen příklady záznamů úplných bibliografických záznamů čtyř druhů dokumentu (tištěná monografie, článek, článek z elektronické databáze a webová stránka nebo webové sídlo). V závěrečné kapitole jsou tito tři reprezentanti porovnáni se současnou mezinárodní normou ISO 690 a ISO 690-2. Zároveň jsou v této kapitole porovnáni s posledními veřejně dostupnými návrhy revizí těchto norem. V závěru celé práce jsou zhodnoceny veškeré získané poznatky týkající se tématu amerických citačních stylů a jejich porovnání s mezinárodními normami ISO 690 a ISO 690-2.
The analysis of digital archive Ask the Library
Křížová, Jana ; Bratková, Eva (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
This bachelor's thesis seeks to analyze records of answered queries, saved in their online digital archive of the Czech national digital reference service called Ask your library. Two first chapters are based on studying sources, found within a bibliographical exploration of the subject. The first chapter briefly presents the service (development, current state, function, organization and administration, receiving and answering processes, etc.). The second chapter describes in detail the creation of online archive with answered queries and researching information from it. In the third chapter is detailed analysis of answered queries. The presentation of the results forms a major part of the work. The analysis includes the presentation and interpretation of basic statistics published on the Web site (eg. the proportion of questions within years, the share of stakeholders on answering queries, etc..), and analysis of the content of the answered queries within selected thematic categories (content and nature of the response, used and others recommended resources). Finally, the author evaluates the results of the analysis of the online archive of the answered queries and perspectives of next development of this service. Keywords: virtual reference services, Asky your library, reference query, analysis,...
A comparative analysis of Czech and Slovak librarian periodicals
Salátová, Renáta ; Papík, Richard (referee) ; Bratková, Eva (referee)
(anglicky): The subject of the my thesis are Czech and Slovak periodicals in the field of library and information science - their concise history, determination of the current terminology in this field and publishing work, description of the editorial staff and the roles of its members, reviewing procedure and editorial work applied to specific examples of both printed and electronic media, specification of formal appurtenances of a specialized article, citation and information ethics. The following chapter deals with the characteristics of the current specialized periodicals issued in the Czech and Slovak Republic. The research oriented part focuses upon the topical analysis of library periodicals, further the results of two questionnaires relating to editorial work are discussed as well as various preparatory stages of a specialized periodical. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Internet Archive and its role in harvesting, preservation and making access of web resources
Zach, Michael ; Bratková, Eva (advisor) ; Pokorný, Jan (referee)
Bakalářská práce se zaměřuje na popis a zhodnocení současného stavu archivace a zpřístupňování elektronických online zdrojů v rámci amerického projektu Archiv Internetu (Internet Archive), přístupný z URL (https://invenio.nusl.cz/sslredirect/www.archive.org). Tento projekt představuje v současnosti největší digitální knihovnu na světě. Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol. První kapitola uvádí do obecné problematiky archivace webu, zmiňuje vznik a rychlý nárůst uživatelů Internetu, cíle archivace a také historii vzniku Archivu Internetu. V druhé kapitole je podrobněji popsán proces získávání, archivace a ochrany dat včetně používaných metod a nástrojů. Třetí kapitola se zabývá službami a výstupy pro uživatele a problematikou zpřístupňování autorských děl veřejnosti. Dále popisuje vlastní webové sídlo Archivu Internetu, uživatelské rozhranní aplikace Wayback Machine a na několika příkladech archivovaných stránek hodnotí jejich stav a úplnost. Poslední kapitola se zmiňuje o stavu archivace v ČR v rámci českého projektu WebArchiv (http://www.webarchiv.cz).
Digital libraries of historical documents on the World Wide Web
Hrotková, Zuzana ; Bratková, Eva (advisor) ; Vorlíčková, Blanka (referee)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou specializovaných digitálních knihoven v prostředí WWW zpřístupňujících historické dokumenty. Práce je zahájena úvahou o pojmu "historický dokument", neboť tento typ dokumentu jako "jednotka obsahu" daného systému je rozhodujícím faktorem ve výběru digitálních knihoven z jejich celkové množiny pro jejich analýzu v této studii. Tématem další části je zhodnocení významu a možností těchto digitálních knihoven ve zpřístupňování historických dokumentů za pomoci jejich srovnání s tradičními knihovnami zprostředkovávajícími historické dokumenty v analogové formě. Dále jsou v práci nastíněny některé z nejdůležitějších jevů a procesů, které se k problematice těchto digitálních knihoven váží, jako je např. digitalizace a obrazové formáty, metadata, problém ochrany digitálních informací apod. Následuje představení některých projektů mezinárodních organizací zabývajících se digitálním zpřístupněním dokumentů jako kulturního dědictví. Závěr práce tvoří analýza čtyř konkrétních digitálních knihoven historických dokumentů, zaměřující se na historii projektů, na jejichž základě byly systémy vytvořeny, na popis specifik systémů, obsahovou charakteristiku, použité formáty a technologie, způsoby vyhledávání a prohlížení informačních zdrojů atd.
Projects Wikisource and Wikibooks as information resources
Kurzová, Lucie ; Bratková, Eva (advisor) ; Pilecká, Věra (referee)
(in English): This thesis occupies itself with the establishment and development of english versions of the Wikisource and Wikibooks projects, with extension to the czech- language version. It processes the information about the new text making procedure and project text modifications. It deals with content organisation and projects extent. The text pays attention only to the tools provided by the projects, because the provided services are results of processed tools actions. The final part is focused on existing ways of using and possible suggestions of using the projects as information sources.
Information resources of film studies area accessible on WWW
Růžička, Jiří ; Bratková, Eva (advisor) ; Czesany Dvořáková, Tereza (referee)
Tématem práce je zmapování informačních zdrojů v oboru filmová věda v prostředí WWW. Cílem práce je analýza a hodnocení jednotlivých tipů těchto zdrojů, a to především těch, které jsou dostupné v českém, slovenském a anglickém jazyce. Jednotlivé zdroje jsou hodnoceny z hlediska funkčnosti, struktury zdroje a záznamu filmů a osob. Hlavní pozornost je zaměřena na čtveřici nejužitečnějších zdrojů z pohledu autora práce, tedy Internetovou filmovou databázi (http://www.imdb.com), Filmové databáze online, Česko-Slovenskou filmovou databázi (http://www.csfd.cz) a Mezinárodní databázi filmových archivů FIAF. Tyto informační zdroje pak jsou detailně popsány. Práce se dále věnuje menším informačním zdrojům, které jsou unikátní zejména díky svému užšímu zaměření a mapují různé geografické oblasti světa, popřípadě různé žánry a přinášejí aktuální zprávy ze světa filmu. Výsledek práce ukazuje, že kvalitních zdrojů v prostředí WWW je velmi mnoho, proto se autor práce pokouší tyto zdroje roztřídit a vyhodnotit jejich účelnost.

National Repository of Grey Literature : 153 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.