National Repository of Grey Literature 48 records found  beginprevious39 - 48  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Literary impressionism in the novel Ved Vejen (1886) by Herman Band and the new realism in the novel Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand (2002) by Helle Helle. The changes in the realistic method of writing with emphasis on the narrator
Řezanková, Jana ; Hartlová, Dagmar (referee) ; Březinová, Helena (advisor)
Pojem realismus obsahuje velké množství významů. To je dáno především tím, že se jeho defmice zakládají na velmi vágních a jen obtížně vymezitelných výrazech, jako jsou pravda, objektivní nebo skutečnost. Tradičně je realismus vnímán jako obecně estetický pojem a spojován právě s objektivitou, pravdivostí a věrností skutečnosti. Důležitou úlohu v něm tedy sehrává i mimese, tj. napodobení skutečnosti. S realismem je spojována metonymická metoda zobrazení. Literární historici jako realismus vymezují buď jednotlivá období v dějinách, kdy se v literatuře uplatňuje realismus jako obecně estetický princip, nebo realismem rozumí pouze období 19. století, v němž vrcholí snaha o co největší objektivitu ve zobrazení současného života a osob celého společenského spektra. Jeho zástupcem je právě Herman Bang. Oproti tomuto realismu 19. století se pak pomocí různých přívlastků vymezují období ve 20. století, kdy v literatuře opět převládá snaha o objektivní, pravdivé zobrazení skutečnosti. V Dánsku je to např. nový realismus (nyrealisme) devadesátých let 20. století a prvního desetiletí 21. století s představitelkou Helle Helleovou.
The collective novel in Danish literature: trying to find a definition of literary genre (based on books of H.C. Branner, H. Kirk, M.A. Hansen and H. Scherfig)
Neumannová, Tereza ; Humpál, Martin (referee) ; Březinová, Helena (advisor)
Kolektivní román je skandinávský literární žánr, který se hojně vyskytoval především ve třicátých letech dvacátého století. Hlavní postavou je skupina s minimálně jedním výrazným jednotícím prvkem, který zaručuje každodenní kontakt jednotlivých členů kolektivu a vytváří pevně semknuté společenství, jež je geograficky a časově jednoznačně vymezeno vůči svému okolí. Velikost uskupení není zpravidla větší než několik desítek osob. Autoři kolektivních románů zobrazují člověka jako sociální bytost a hlavním tématem se tak stává soudobá společnost a její problémy. Všechny kolektivní romány se tím či oním způsobem vyjadřují k myšlenkám kolektivismu a jeho možné realizaci v soudobé společnosti. Podle toho, zda spisovatelé zaujímají pozitivní nebo negativní postoj ke kolektivnímu způsobu života, rozlišujeme dva základní typy: kolektivní kolektivní román a antikolektivní kolektivní román. Typickými zástupci prvně jmenovaného typu jsou Kirkovy romány Rybáři nebo Nádeníci. Do druhé skupiny řadíme např. tato díla: Martin A. Hansen: Teď to vzdává, Hans Scherfig: Promeškané jaro, H. C. Branner: Hračky.
Utopian worlds in novels Naiv.Super. and Doppler by Erlend Loe
Tesaříková, Zuzana ; Březinová, Helena (advisor) ; Humpál, Martin (referee)
Podle Eirika Vassendena existují v Norsku dva druhy čtenářů Loevých románů a to ti, kteří ho mají v oblibě a mluví o tom, a ti, kteří ho v oblibě nemají a mlčí (Vassenden 2004: 73). Vassenden se díky své ostré kritice staví do role průkopníka kritického pohledu na Loeovu tvorbu, která je norskými renomovanými literárními kritiky přijímána spíše pozitivně (P. T. Andersen, Rottem). Podstatou Vassendenovy studie je tvrzení, že Loeovy romány se vyznačují do očí bijící povrchností, která více než cokoliv jiného irituje. Vassenden tvrdí, že Loeovy romány jsou ve své podstatě umělecky velmi slabé (Vassenden 2004: 74). S prvním tvzením o absenci Loeovy kritiky lze souhlasit: Erlend Loe sice patří do norského literárního kánonu současné literatury, jeho romány, především Naiv.Super., jsou součástí povinného středoškolského i vysokoškolského penza, ale literární teoretikové se důkladné analýze Loeových románů zatím vyhýbají. Vassendenovu tezi, že Loeovy romány vyznávají estetiku povrchu a povrchnosti, a postrádají tak literární kvality, jsem chtěla ve své práci podrobit kritice. Tvrdím, že Loeovy romány jsou povrchní pouze jsou-li povrchně čteny. Loeův střízlivý, od metafor oproštěný jazyk, a jednoduchá stylistika však k tomuto čtení svádí. Romány Naiv.Super. a Doppler, přestože byly publikovány v rozmezí osmi let,...
Novel as a genre in Tomas Espedal's work
Jiříčková, Zuzana ; Humpál, Martin (referee) ; Březinová, Helena (advisor)
The master thesis discusses novel as a geme. The first, theoretical part focuses on general characteristics ofthe studied geme, e.g. problems of defining the geme, theme and language constituting components, comparison with other genres as well as typology and history of novel. AH mentioned characteristics are afterwards supposed to work as a basis for the practical analysis of selected work of the Norwegian author Tomas Espedal. The analysis concentrates on answering the question if the studied works can be considered as a novel.
Women in Old Norse literature
Rudolf, Štěpán ; Březinová, Helena (referee) ; Kadečková, Helena (advisor)
V teto pnici se zab9vame slozitou problematikou zenskych postav ve staroseverske literatufe. Ukolem je sledovni puvodu a utvareni zenskych postav a jejich funkci ve dvou islandskych sagach.! Sagy, ktere zde probirame, cerpaji ze starsi hrdinske literatury. Sledujeme tedy pfenaseni literarnich vlivu z hrdinskeho basnictvi do prozaickych sag. Tomu pfizpusobujeme postup prace. V uvodu se zab9vame historicky-m pozadim vzniku teto literatury, heslovite uvadlme jednotlive prameny, nastinujeme ------ komplikovane otazky autorstvi, neuplnosti a promenlivosti textu, jakoz i prostfedi, ve kterem tato literatura vznikla a pfezivala. Zatimco hrdinske basnictvi ztratilo naprosto sviij historicky obsah, svadi sagyo Island'anech dusledne realisticky-m licenim k domnence, ze se jedna o vicemene pfesne zachyceni skutecnych udlosti. Tato zdnliva historicnost byla postupne zpochybnena a castecne vyvracena literarnimi vedci a historiky. To nam poskytuje zaklad rozboru. Pfi blizsim pohledu na zenske postavy sag, ktere cerpaji ze starsi literatury, sledujeme, jaky-m zpusobem autofi sag pracuji. Jedna se pochopitelne o pohled znacne neuplny, nebot' hrdinske basnictvi je pouze jednim z mnoha pramenu, jez pfispeIy ke zformovani sag.
Translating Swedish literature for children into Czech in 20th and 21st century: solutions in translating proper names in Selma Lagerlöf's Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
Kaprová, Linda ; Hartlová, Dagmar (referee) ; Březinová, Helena (advisor)
This paper maps the development of translation methods applied in Czech translations of literature for children in the 20th and 21st century. The analysis is focused on solutions in translating proper names in five translations of Selma Lagerlöf's Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige into Czech. The onomastic systems in the source and target texts are analysed with respect to the two levels of this literary work - aesthetic and informative. Following the analysis, conclusions are drawn regarding assumed translation methods which are seen as exponents of translation norms governing the process of translation in various periods of the Czech culture.
"...dette er ikke vitenskap, det er kunst". Hanne Ørstavik's realism. A phenomenological perspective
Kuzmová, Ľubomíra ; Humpál, Martin (referee) ; Březinová, Helena (advisor)
Diplomova praca analyzuje poetiku a estetiku romanov sueasnej n6rskej spisovatel'ky Hanne 0rstavikovej a oznaeuje ju za realistickU z fenomenologickeho pohl'adu. Fenomenol6gia tvori nielen ideove a tematicke vYchodisko romanov, ale podmienuje i autorkin vYber literarnych prostriedkov a postupov (rovina textova). Zaroven sa fenomenol6gia uplatnuje ako metodologicky pristup k textu (rovina recepena). Prva east' diplomovej prace, "Realizmus, realita, reMno", sa snaZi o prehodnotenie realizmu ako estetickeho pojmu, a to v navznosti na aktuaIne badanie. Sueasny realizmus spoeiva v ueinku umeleckeho diela na Citatel'a, obzvlast' na jeho zmysly a telo, a do vel'kej miery vzi v zmyslovom a citovom stotozneni sa Citatel'a so zobrazovanyrn svetom. Realisticky efekt sa dosahuje tak obsahom (ktory nezriedka podava traumaticke zazitky postav), ako i formou (ktorn tvoria i umelecke postupy tradiene oznaeovane za modernisticke ei avantgardne). 0rstavikovej realizmus sa chape v tomto kontexte. Druha east' prace, "FenomenoI6gia", doklada na konkretnych textovych ukazkach, ze Merleau-Pontyho fenomenol6gia tela tvori ideovY a tematicky zaklad 0rstavikovej romanov, predovsetky-m v zmysle fenomenologiskej epistemol6gie: Prostrednictvom bezprostrednej telesnej skUsenosti prichadzame k pravdivejsiemu poznaniu sveta, druhych l'udi...
Hrólf kraki in Old-Norse tradition
Vachunová, Tereza ; Březinová, Helena (referee) ; Kadečková, Helena (advisor)
The thesis doesn't include abstract in English.The thesis doesn't include abstract in English. The thesis doesn't include abstract in English. The thesis doesn't include abstract in English. The thesis doesn't include abstract in English.
The reception of Hans Christian Andersen in Bohemia (until 1945)
Laudátová, Simona ; Humpál, Martin (referee) ; Březinová, Helena (advisor)
Dílo Hanse Christiana Andersena bylo v českých zemích překládáno od čtyřicátých let 19. století a jak zpracované recenze dokazují, překlady jeho pohádek byly přijímány kladně. Ohlasy v českých period icích byly sledovány v průběhu jednoho století. Dle výzkumu lze konstatovat, že si Andersen získal u českého publika své stálé místo. V této doby vycházelo množství překladů jeho pohádek a Andersenova popularita za tu dobu nikdy neochabla. Z doloženého materiálu je naopak patrné, že si svými pohádkami u čtenářů prosadil, což dokládají stále nové překlady a zařazení jeho příběhů do školních čítanek. Nejpřekvapivějším během výzkumu byl malý rozdíl v recepci Hanse Christiana Andersena v 19. a ve 20. století. I když samozřejmě nalezneme rozdíl v samotném přístupu literární kritiky, která se v průběhu 19. století zdokonalila. Na přelomu 19. a 20. století se již setkáváme s hodnotnými recenzemi, které se snažily o rozbor díla, a ne o pouhé informování o spisovatelově osobě či o reklamu dané knihy. Nutno dodat, že informativní články zcela nevymizely ani v průběhu první poloviny dvacátého století. Z recepce zpracované v této diplomové práce je patrné, jak velký ohlas a popularitu si Andersenovy pohádky získaly. Vycházely nejprve samostatně a poté v celých sbírkách. Nakonec tak zlidověly, že se používaly k soukromým...
Study of Unique Bracelets from Early Bronze Age
Vykouková, J. ; Březinová, Helena ; Fikrle, Marek ; Frána, Jaroslav ; Králík, M. ; Lutovský, M. ; Samohýlová, A. ; Smejtek, L.
This paper aims to assess two unique bracelets from several points of view, including the history of their discovery, their typological and chronological classification, and analysis of the material from which they were made - above all, analysis of the corrosion layers and surviving textile and human skin imprints, as well as questions of conservation.

National Repository of Grey Literature : 48 records found   beginprevious39 - 48  jump to record:
See also: similar author names
4 BŘEZINOVÁ, Hana
3 BŘEZINOVÁ, Helena
4 Březinová, Hana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.