National Repository of Grey Literature 102 records found  beginprevious93 - 102  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Legal regulation of accident insurance of employees
Dvořáková, Tereza ; Bělina, Miroslav (advisor) ; Pichrt, Jan (referee)
77 Záv r Systém odpov dnosti zam stnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání na našem území funguje již více než 40 let. V následujících letech by eskou republiku v tomto sm ru m la ekat velká zm na, která bude spojena nejen se zavád ním nových institut úrazového pojišt ní, ale i s finan ními náklady. Systémy úrazového pojišt ní zam stnanc nalezneme ve v tšin vysp lých evropských zemí. Fungují zde dlouhou dobu, bez v tších zm n a ot es . Na našem území došlo po roce 1948 k p erušení kontinuálního vývoje v oblasti sociálního pojišt ní a navazovat po tak dlouhé dob na tradice v oblasti úrazového pojišt ní bude jist velmi náro ným úkolem. První krok tímto sm rem byl u in n v roce 2006 v podob vydání zákona o úrazovém pojišt ní. Druhým krokem bude pak p enesení tohoto právního p edpisu do praktického života. Odp rci zákona o úrazovém ešení mohou namítat jeho rozpornost, nekoncep nost a nejasnost, jak se m žeme do íst i v d vodových zprávách. V legisvakan ní lh t by tyto problémy m ly být diskutovány a vy ešeny, aby ú innost již nemusela být dále posunována. Odpov dné osoby by si m ly uv domit, že by eská republika v d sledku neustálého odkládání ú innosti mohla velmi výrazn sankcionována ze strany Evropské unie a že je pot eba tento problém co nejd íve vyjasnit. A už n jakým provizorním ešením nebo novým...
Competition clause in the CR and selected EU Member States
Hořáková, Jitka ; Pichrt, Jan (advisor) ; Bělina, Miroslav (referee)
Non-competition clause in the Czech Republic and in chosen states of the European Union Resumé The employee has a duty of faithful service and is obliged not to compete with his employer in the course of their labour relationship. Once the relationship has come to an end, the employer could have interest to protect his business and his proprietary rights, such as a trade secret, a secret process, confidential information or customer connections, since the disclosure of them by his ex-employee could damage his business and his position in the labour market. That is the reason why the contractual parties conclude the non-competition clause (or restrictive covenant) within a contract of employment (or within a special contract) whereby the employee undertakes that he will accept a restraint about where he works and for whom, for a period of time after he has left the employment relationship. Generally the employer has a duty to pay monetary compensation in order to compensate such a restraint of the employee. The purpose of my thesis is primarily to provide readers with the legal background of basic principles related to the employee's duty of loyalty and prohibition of a concurrence in the course of the labour relation with his employer.Furthermore, to outline and describe the legal regulation of the...

National Repository of Grey Literature : 102 records found   beginprevious93 - 102  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.