National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí
SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Hlavním cílem projektu je posoudit a prakticky ověřit metody mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu za účelem získání souboru indikativních poznatků a informací o možnosti použití těchto metod v podmínkách ČR. Na základě těchto informací formulovat podmínky pro zavedení metod mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ) v ČR a definovat možná pilotní projektová řešení. Všechny varianty metod MBÚ budou posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí. V roce 2005 byla provedena vstupní rešerše, analýza informačních zdrojů, popis výchozí situace, soustředění informací o metodách a zařízeních MBÚ pro zpracování komunálních odpadů v EU. Byla stanovena klasifikace zbytkových komunálních odpadů, definice požadavků na zařízení pro experimentální ověření. Byly zpracovány metodiky odběrů vzorků, sledování technologických parametrů a software pro záznamy a následné vyhodnocování dat. Na vybraném zařízení byla provedena první praktická zkouška podzimní produkce směsných komunálních odpadů, která potvrdila správnou volbu vybraného zařízení. První část zprávy obsahuje kapitoly 1.1 až 1.5.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí
SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Hlavním cílem projektu je posoudit a prakticky ověřit metody mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu za účelem získání souboru indikativních poznatků a informací o možnosti použití těchto metod v podmínkách ČR. Na základě těchto informací formulovat podmínky pro zavedení metod mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ) v ČR a definovat možná pilotní projektová řešení. Všechny varianty metod MBÚ budou posouzeny z hlediska vlivu na životní prostředí. V roce 2005 byla provedena vstupní rešerše, analýza informačních zdrojů, popis výchozí situace, soustředění informací o metodách a zařízeních MBÚ pro zpracování komunálních odpadů v EU. Byla stanovena klasifikace zbytkových komunálních odpadů, definice požadavků na zařízení pro experimentální ověření. Byly zpracovány metodiky odběrů vzorků, sledování technologických parametrů a software pro záznamy a následné vyhodnocování dat. Na vybraném zařízení byla provedena první praktická zkouška podzimní produkce směsných komunálních odpadů, která potvrdila správnou volbu vybraného zařízení. Druhá část zprávy obsahuje kapitoly 1.6 až 1.17.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Textová část (údaje o provozní zkoušce, údaje o odběru pomocných vzorků a zjišťovaných parametrech, způsob provedení polních zkoušek, výsledky stanovení, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky). Dokladová část. Přehled odebraných vzorků. Přehled odběru vzorků. Protokoly o odběrech vzorků. Protokoly o laboratorních zkouškách. Zpráva o měření BSK ve vzorcích biodegradabilního odpadu. Přehled vážení. Kopie vážních lístků. Kopie potvrzení a ověření stanoveného měřidla. Záznam o průběhu kompostování.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Souhrn a analýza výsledků provozních zkoušek MBÚ 2005 - 2006
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Příloha shrnuje výsledky provozních zkoušek MBÚ, které byly podrobně popsány a diskutovány v předcházejících pracích. Základním přínosem této práce je: 1. Z výsledků 11-ti sad zkoušek byly stanoveny průměrné vlastnosti odpadu v oblasti materiálová a zrnitostní skladba, kalorické vlastnosti, fyzikálně chemické vlastnosti surové podsítné frakce a fyzikálně chemické vlastnosti kompostu z MBÚ. Odpad průměrné skladby a kvality představený v této analýze je souhrnným výstupem úkolu VaV, který může být podkladem pro další studie a analýzy. 2. Byly provedeny srovnávací analýzy, které sledují a vyhodnocují rozdíly ve vlastnostech odpadu podle oblastí: porovnání s výsledky úkolu č. SD/720/2/00, srovnání skladby a vlastností odpadu dle charakteru zástavby, srovnání dle sezóny, srovnání dle regionu, srovnání vlastností vstupu na biologický stupeň a materiálu po biologické úpravě. Tyto srovnávací analýzy i údaje o průměrných vlastnostech odpadu jsou zasazeny do rámce platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, případně souvisejících oblastech. Závěry srovnávacích analýz jsou přehledně uvedeny v souhrnu za každou kapitolu.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Environmentální a technické hodnocení vybraných zařízení MBÚ a komplexu využívání výstupních produktů v zahraničí
SLEEKO, Praha ; ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Kotoulová, Zdenka ; Krečmerová, Tatiana ; Kovaříková, Terezie ; Durdil, Josef
V rámci tohoto projektového úkolu bylo provedeno hodnocení se zaměřením především na technické a environmentální parametry zařízení na mechanicko–biologickou úpravu (MBÚ). Základními podklady k hodnocení byly obdržené dotazníky z vybraných zařízení MBÚ v zahraničí, jejichž výběr byl okomentován již v předešlých projektových úkolech, viz. "Výběr referenčních zařízení na mechanicko–biologickou úpravu ve vybraných zemí EU" a "Zabezpečení souboru srovnávacích parametrů ve vybraných zařízení MBÚ v zahraničí". První kapitola tohoto dokumentu shrnuje do přehledných tabulek informace z obdržených dotazníků z vybraných zařízení MBÚ. Ve druhé kapitole, byly stanoveny hodnotící technické, ekonomické, environmentální a sociální ukazatele, podle kterých byla vybraná zařízení na základě odpovědí z dotazníků hodnocena. Třetí část dokumentu se zabývá jednotlivými výstupy ze zařízení na mechanicko–biologickou úpravu, tj. výhřevnou frakcí resp. palivem z odpadů, stabilizovanou biologicky rozložitelnou frakcí a dalšími možnými využitelnými výstupy jako např. bioplyn nebo kovy.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Metodika využití komplexu zařízení k simulaci metody MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Metodika vychází z výsledků a zkušeností získaných při řešení úkolu VaV č. SL-7-183-05 "Ověření použitelnosti metody mechanicko biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí". Základními zdroji pro sestavení této metodiky postupu rozkladu vzorku směsného komunálního odpadu jsou: Metodický pokyn Odboru odpadů MŽP ke vzorkování odpadů, Věstník MŽP, ročník XI, částka 5/2001, Metodika odběru vzorků pro laboratorní analýzy, stanovení analyzovaných parametrů odpadů a analytických metod (Durdil 2005), Metodika odběru a úpravy vzorků odpadů pro ověření metody včetně vymezení časových intervalů, vymezení regionu a míst jejich odběru (Horsák 2005), Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Plán odběru vzorků (Chudárek 2005), Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Provozní předpis technologické zkoušky (Chudárek 2005) a Úkol VaV č. SL-7-183-05 – Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ (Chudárek 2006). Zpráva obsahuje schéma postupu zkoušky v plném rozsahu, přehled a popis doporučených zařízení, popis postupu zkoušky, popis vzorkování a polních zkoušek, přehled výpočtů a informačních výstupů.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Textová část - údaje o provozní zkoušce, údaje o odběru pomocných vzorků a zjišťovaných parametrech, způsob provedení polních zkoušek, výsledky stanovení, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Environmentální posouzení způsobů nakládání s komunálními odpady metodou LCA (výtah ze zahraničních odborných studií)
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha
Za účelem zhodnocení metody MBÚ i po stránce environmentální byly shromážděny nejvýznamnější a nejaktuálnější evropské studie, které metodou LCA hodnotí různé scénáře nakládání s odpady, především pak se směsnými komunálními odpady. Jelikož každá v tomto dokumentu uvedená studie vycházela z jiných podmínek a předpokladů, je u každé studie popsána metodika zpracování a teprve poté jsou shrnuty závěry a výsledky. Celkově bylo zpracováno šest studií (Itálie, UK, Irsko a SRN) a v tomto dokumentu jsou jednotlivě popsány. Na základě závěrů a výsledků z těchto popisovaných studií jsou v závěrečné zprávě k projektu VaV v kapitole environmentální zhodnocení uvedena shrnutí a určitá zobecnění.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Ověření mechanicko-biologické úpravy a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na ŽP
SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Závěrečná zpráva v sobě integruje všechny původně předepsané závěrečné kapitoly z návrhu na řešení projektu ze smlouvy o dílo na předmětnou VaV a jejích dodatků smlouvy za rok 2006 a 2007. Zpráva je rozdělena do kapitol: Popis prací a metodiky VaV úkolu (provozní zkouška a analytické práce rešeršního charakteru), Environmentální posouzení metody MBÚ, Ekonomické posouzení metody MBÚ v podmínkách ČR, Legislativní analýza a legislativní doporučení, Návrh a definování pilotních projektů, Možnosti uplatnění použité metodiky, Komplexní zhodnocení možnosti aplikace metody MBÚ v podmínkách ČR a doporučení a Závěr.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Analýza a vyhodnocení provozovaných a vybraných metod MBÚ
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Krečmerová, Tatiana ; Kovaříková, Terezie ; Durdil, Josef
Zpráva obsahuje obecný přehled používaných technologií, přehled o struktuře v odpadovém hospodářství ve vztahu k využití technologie MBÚ v EU a přehled (databáze) metod, technologií a zařízení MBÚ s popisem základních provozně technických a ekonomických a environmentálních parametrů.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.