National Repository of Grey Literature 17 records found  previous11 - 17  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Možnosti energetického využívání produktů z mechanicko biologické úpravy
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Katedra energetiky, Ostrava ; Kolat, Pavel
Závěry a doporučení: spalování nízko i vysoce výhřevné frakce je možné, energetické využívání vysoce výhřevné frakce ve vybraných klasických energetických zdrojích je možné, spalování nízko výhřevné frakce je bez integrace spaloven, cementáren a podobných zařízení nemyslitelná a bez dodatečného přívodu energie nemožná, využívání MBÚ technologie bez řešení koncového využívání produktů (spalovny, energetická zařízení, skládky, aj.) je nemyslitelné.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ. Textová část
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
"Přehled" shrnuje základní informace o průběhu, technickém a organizačním zajištění provozních zkoušek metody MBÚ a shrnuje údaje o odběrech vzorků a výsledcích analýz, vyhodnocení a shrnutí výsledků provozní zkoušky. Přílohu přehledu tvoří dokladová část zahrnující provozní dokumentaci zkoušky, protokoly o odběrech a analýzách a přehled pořízené fotodokumentace.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Ověření mechanicko-biologické úpravy a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na ŽP
SITA CZ, a.s., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Krečmerová, Tatiana ; Kovaříková, Terezie ; Kotoulová, Zdenka ; Durdil, Josef
V roce 2006 byla realizována provozní zkouška v plném rozsahu stanoveném v Realizačním projektu na rok 2006. Některé parametry provozní zkoušky byly modifikovány na základě zjištěných zkušeností získanými předchozími poznatky v rámci řešení VaV. Z uvedených zkoušek byl vypracován dokument "Přehled průběhu a výsledků provozních zkoušek MBÚ". Byla provedena rozsáhlá analýza zahraničních zkušeností s metodou MBÚ, analýza referenčních zařízení na široký komplex aplikací MBÚ v zahraničí. V rámci hledání možností uplatnění nadsítné energetické frakce byl vytvořena databáze energetických zařízení v ČR a byly zhodnoceny jejich současné možnosti. Byla provedena externí odborná analýza skladby SKO. V rámci řešení VaV byl uspořádán seminář se zástupci odborné veřejnosti Německa, kde byly referovány vzájemné zkušenosti s metodou MBÚ s následnou diskusí.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled výsledků doplňkové provozní zkoušky MBÚ
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Záměrem doplňující zkoušky bylo připravit vzorek pro anaerobní digesci, který byl během zkoušky získán a odevzdán ke zpracování. Během zkoušky byly získány další doplňující informace o skladbě a kvalitě odpadu nad rámec předpokládaného rozsahu provozní části řešení úkolu VaV. Výsledky zkoušky a dílčích stanovení odpovídají výsledkům předcházejících testů a potvrzují závěry stávajících vyhodnocení.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Ekonomický model provozu zařízení MBÚ a porovnání se stávajícími způsoby nakládání s SKO
SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Cílem této části řešení bylo stanovit orientačně náklady na provoz zařízení MBÚ v podmínkách České republiky a vyhodnotit ekonomický efekt takového zařízení v kontextu stávajících způsobů odstraňování nebo energetického využívání SKO. Základem pro stanovení nákladů metody MBÚ v podmínkách ČR jsou údaje o obdobných zahraničních zařízeních, které byly v průběhu řešení úkolu shromážděny. Tyto údaje umožňují poměrně podrobný rozklad nákladu provozu zařízení tohoto typu a následné vyjádření tohoto nákladu v cenových podmínkách ČR. Pro potřeby srovnání s ostatními způsoby nakládání s SKO, kterými jsou skládkování a spalování ve spalovnách SKO, byla jako srovnávací hodnota stanovena cena odpadu na vstupu do zařízení jednotlivých typů. Ekonomický model je nutné chápat jako hrubé přiblížení možného provozu, které je zatíženo modelovými předpoklady, nejistotami a zjednodušeními.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Vstupní analýza možností uplatnění výhřevné frakce z MBÚ ke spoluspalování/spalování alternativních paliv ve stávajících zdrojích v ČR
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Krečmerová, Tatiana ; Kovaříková, Terezie ; Durdil, Josef
Vstupní analýza možností uplatnění výhřevné frakce z MBÚ ke spoluspalování/spalování alternativních paliv ve stávajících zdrojích v ČR v první části popisuje výchozí legislativní podmínky. Nejdůležitějším aspektem je fakt, že vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, je již od minulého roku ve fázi novelizace, a to především z hlediska definice alternativních paliv, které zahrnují také paliva vyrobená z odpadů. Tato skutečnost vede ke značné nejistotě pro případné investice, které by vedly ke spoluspalování/spalování výstupů z MBÚ. V další části úkolu bylo třeba vybrat potenciální zdroje ke spalování alternativního paliva či spoluspalování odpadů v ČR. Zpracovaným dotazníkem bylo osloveno 44 zdrojů (9 cementáren/vápenek, 25 tepláren a 10 elektráren), u kterých byl sondován zájem to tuto problematiku. Vzorový dotazník je přiložen do přílohy č. 1.
Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Zkouška využití podsítné frakce z MBÚ metodou anaerobní digesce
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Raclavská, H.
Z výsledků vyplývá, že biologicky rozložitelný odpad vyseparovaný z podsítné frakce směsného komunálního odpadu získaný z pokusné linky MBÚ obsahuje "relativně málo organického uhlíku". V modelovém vzorku byla po ručním přetřídění v laboratoři získána biodegradabilní frakce s obsahem 36 % organických látek, ve kterých bylo zastoupeno cca 19 % C. Po rozplavení ve vodě byla získána frakce s vyšším obsahem spalitelných látek – 62 % a vyšším obsahem organického uhlíku 40 %. Digestát splňuje požadavky kvality kompostů z hlediska poměru C:N, který se pohybuje v rozmezí 20 – 30 (požadavek nově připravované vyhlášky o nakládání s bioodpady). Vstupní poměr C:N v BRO se pohyboval okolo 40.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   previous11 - 17  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.