National Repository of Grey Literature 338 records found  beginprevious325 - 334next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Changes in Textile Industry in the Broumov Region
Vítková, Veronika ; Dvořáková, Michaela (advisor) ; Županič, Jan (referee)
10. Resumé Diplomová práce se zabývá vznikem a rozvoJem textilního průmyslu na Broumovsku. Soustřeďuje se na vývoj soukenictví, plátenictví a bavlnářství a zachycuje tyto tři obory textilní výroby tak, jak na sebe navzájem navazují. Součástí práce je také krátký nástin životní dráhy nejvýznamnějších osobností tohoto průmyslu na Broumovsku. Pozornost je věnována jejich snaze o rozvoj textilu a o neustálé zlepšování sociální politiky pro jejich zaměstnance. V neposlední řadě práce přibližuje i současný vývoj textilního průmyslu, jeho úskalí, ale i úspěšné překonávání obtížných období. Cílem této práce je vymezit stěžejní období a rozhodující události, které měly vliv na průběh textilního podnikání. Práce zachycuje tradici, kteráje po staletí nedílnou součástí Broumovska. 81
The Garden Town of Barrandov
Hamouzová, Iveta ; Dvořáková, Michaela (referee) ; Županič, Jan (advisor)
The thesis "Zahradní město Barrandov" (Garden City Barrandov) focuses on the emergence and subsequent development of the district in Prague, which is still popular today, until the period of the Second World War. The aim of the work was to depict and describe not only the initial plan of the building engineer Václav Maria Havel, the single author, builder and investor of the garden city, but also to investigate events related to the subsequent implementation of the plan. The materials and information have been retrieved mainly from the recollections by Václav Maria Havel summed up in the book entitled Mé vzpomínky (My Memories) and from testimonies by his contemporaries. Also used were the following primary sources: building designs, period leaflets, advertising broadsheets published by Obchodní kancelář (the Business Office of Barrandov), photographs and contemporary periodicals. Secondary sources focusing on interwar architecture and building trade in general, as well as suggestions by experts in the field, were also of help.
The Coexistence of Russian Minorities and the Native Populations in the Baltic States
Rauscherová, Kristina ; Halászová, Věra (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Key words: Lithuania, Latvia, Estonia, Baltic countries, Russians, national minorities This graduation these explains and analyses the current position of Russian national minority in the Baltic states, especially in Latvia and Estonia. It analyses their co-existence in terms of political, legal and socio-economic aspects as well as in terms of researches, which were conducted in this field. All of the researches, which the work extracts from, were focused on the evaluation of the mutual relations by Russians and the native population. The feeling of Russian minority concerning their current identity was also taken into account. The aim of this work is to define the model of co-existence of the Russian minority and the major population and indicate the development of this co-existence in the future.
Jesuit Missions in China in the 17th and 18th centuries
Kadeřávek, Martin ; Halászová, Věra (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Diplom ová práce si klade za cíl popsat kulturně historické podmínky v Číně v /*' 17. a 18. století, ilustrovat jezuitské misie v této zemi a uvést vztahy mezi misionáři (" z Čech a tamějšími obyvateli za použití antropologicko-historických metod výzkumu. Tyto pak představují podrobné studium kulturních zvláštností Číny, ! zejména v době novověku, komparaci odlišných kulturních systémů, které zastupují evropské a asijské myšlení, způsob života, stejně jako střetávání rozdílných náboženství. Metody antropologie jsou pak těsně spjaty s metodou historické práce, která představuje heuristiku, i.e. hledání a sběr pramenů a literatury, historickou kritiku a interpretaci, konečně pak explikaci čili výklad. Nedílnou součástí této práce byla rovněž filologická metoda zahrnující především překlad latinského textu do češtiny, případné emendace. M isionářské poznatky měly význam pro kulturní antropologii, působili v misiích téměř po celém světě. Jezuité byli často přímými účastníky tamějších sporů, bojů o moc, válek etc. Zprostředkovali Číně tehdejší evropské vědění, vědu, techniku, kulturu a křesťanské náboženství. To jsou základní hypotézy mé diplomové práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strašnice, a Social Science Description of the Community
Prokopec, Jiří ; Havlůjová, Hana (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Cílem mé práce je nabídnout čtenáři uceleného vlastivědného průvodce územím rozkládajícím se na dnešním katastru Strašnic, který je součástí desátého Pražského obvodu. Popis tohoto území, jeho historických vazeb a společenského života nebyl nikdy takto podrobně zpracován. Obdobnou snahu ve třicátých letech minulého století projevil v podobě útlé knihy Karel Paul (Strašnice, jejich vznik, vývin a vzrůst, 1936), vzhledem k rozsáhlým transformačním procesům, které postihly Strašnice ve druhé polovině a koncem dvacátého století, je však toto dílo již silně neaktuální. Další, kdo se pokusil zpracovat tématiku vlastivědného popisu této obce, byl bývalý starosta městské části Prahy 10 Karel Výrut ve své nedávno vydané knize Kapitoly z pražské Historie (2001). Jeho dílo, které se souhrnně věnuje všem obcím desáté městské části a proto není výhradně směřováno na Strašnice, však zřetelně vychází z Paulovi knihy a v popisu období následujícím po jejím vydání trpí mírnou nesystematičností a zkratkovitostí s absencí souvislostí. Na druhou stranu jsou v ní velmi kvalitně zpracovány jednotlivé významné strašnické objekty a budovy a pravdou je, že obě tato zmíněná díla byla stěžejní literaturou i pro psaní této práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The History of the Lower Lužnice River
Prokop, František ; Županič, Jan (referee) ; Havlůjová, Hana (advisor)
Vztah mezi člověkem a řekou se vytváří od samých počátků lidské existence. Prošel mnoha podobami - význam vodních toků stoupal či klesal v závislosti na momentální úrovni vývoje lidského druhu. Některé funkce si řeka ponechala dodnes, jiné vzhledem к měnícím se lidským potřebám ztratila. Od prvotního stavu výrazné závislosti člověka na tekoucí vodě dospělo lidstvo pozvolna až к bezohlednému využívání nebo chcete-li zneužívání vodních toků. Člověk si ochočil vodu, volně meandrující krajinou a z někdejšího partnera se řeka stala sluhou, jehož ekologická stabilita a role byla vážně narušena. Ale tato problematika je dnes obecně známa. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 338 records found   beginprevious325 - 334next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.