National Repository of Grey Literature 223 records found  beginprevious210 - 219next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
A comparison of the legal regulation of forest protection in the Czech Republic and France
Čeřovský, Martin ; Žákovská, Karolina (advisor) ; Drobník, Jaroslav (referee)
64 6 Závěr V závěru této práce se pokusíme shrnout nejvýznamnější shodné i rozdílné prvky obou právních úprav jak z hlediska formálního, tak i obsahového, materiálního. Vzhledem k tomu, že jak český, tak francouzský právní systém vychází z tradic kontinentálního práva, které navazuje na kořeny práva římského, nalezneme v obou případech řadu institutů upravených obdobně a rovněž formální zdroje poznání práva se budou díky totožnému vlivu shodovat. Nejinak tomu je i v případě právní úpravy ochrany lesa. Další skutečností, částečně ovlivňující obě právní úpravy bylo i uzavření dohody o přidružení mezi Českou republikou a Evropským společenstvím, jehož zakládajícím členem Francie byla, čímž se dovršila povinnost závaznosti acquis communautaire i pro Českou republiku a byl určen minimální právní rámec ochrany životního prostředí. 6.1 Shrnutí shodných a rozdílných rysů z hlediska formálního Zaměříme-li se, byť i jen zběžně na ochranu lesa ve francouzském právu s již minimální znalostí lesního práva českého, na první pohled jsou nám zřejmé rozdíly. Zatímco český zákonodárce upravil matérii ve formě zákona, kterým je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stalo se tak ve Francii, jako i v případě většiny jiných úprav zásadnějšího významu,...
Legal regulation of hazardous waste disposal
Fialová, Žaneta ; Sobotka, Michal (advisor) ; Žákovská, Karolina (referee)
85 ZÁVĚR Otázka nebezpečných odpadů patří mezi největší globální problémy současnosti a to i přes skutečnost, že produkce nebezpečných odpadů představuje přibližně jen 15 % z celkové produkce odpadů. Nicméně hrozba, kterou tyto odpady, vzhledem ke svým fyzikálním, chemickým nebo biologickým vlastnostem, představují pro životní prostředí a lidské zdraví, je natolik značná a závažná, že bylo nutné podrobit danou problematiku právní regulaci. Na mezinárodním poli je pozornost věnována především úpravě přepravy nebezpečných odpadů. Nejvýznamnějším dokumentem je zejména Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. Na komunitární úrovni se jedná o právní úpravu podstatně kvalitnější a rozsáhlejší, která navíc prochází poměrně dynamickým vývojem, což ale na druhou stranu přináší určité úskalí v podobě nesnadné orientace ve značném množství právních norem. Komunitární předpisy odpadového hospodářství jsou do českého právního řádu transponovány zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a řadou prováděcích předpisů. Zejména s ohledem na celkovou komplikovanost a nepřehlednost vnitrostátní právní úpravy a dále pak z důvodu potřeby implementace nové rámcové směrnice o odpadech byl připraven návrh nového zákona o odpadech. Odpady jsou v centru...
The community and environmental protection
Vévoda, Jan ; Drobník, Jaroslav (referee) ; Žákovská, Karolina (advisor)
Municipalities and the Protection of the Environment The main aim of this Master's Degree thesis is to analyze mutual relations between two important branches of Czech law, the environmental law and the legal regulation of municipalities, which is the key part of a system of public administration in the Czech Republic and also a reliable measure of citizen participation in politics and the functioning of the state. There are two reasons why I have decided to choose this topic. The first one is that it is very close to me personally because of the region I come from, White Carpathians Protected Landscape Area where small municipalities play an important role in administering daily matters of public interest. The second reason is that I consider the subject very challenging due to the lack of existing sources and works, which are devoted to it. The diversity in environmental compartments and subsequent extent of the topic resulted in the necessity choose one group of closely related legislation. I have elected legal regulation of nature and landscape, forest and land protection. The purpose of the thesis in respect of this sort of legislation is to find out, compare and analyze the role of municipalities in the protection of aforesaid environmental compartments, uncover problems of the legal...
Legal regulation of fishery industry
Šulcová, Lenka ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Žákovská, Karolina (referee)
RESUMÉ 96 Legal regulations of fishery Thesis RESUMÉ We have an extensive fishing law and directive in the Czech Republic and practically everything is prescribed including size limits, bag limits, periods of protection for individual species, number of rods, hooks, flies used, simply everything. There is lots of legal regulations associated with fishery. In the Czech Republic, all the rivers are state. If you like to manage a fishery, you will have to win in the intimately defined selection. Fishing-office lays down species and numbers of fish, which you have to regulary stock (they negotiate it with you). You can get the authorisation for management of the fishery for 10 years. But in fact, nowadays all riverine fisheries are under the management of the Czech Fishing Union and there is no chance for another applicat because the Czech Fishing Union holds older authorisation which has no limited validity. Fishing-office can take away the authorisation if you don't keep the rules. If you want fishing, you must have a fishing licence. You have to prove some knowledge. Czech people have to go to a course, foreign people have to show a licence from their country. State fishing card (fishing licence) in the Czech Republic is sold in the state offices only in bigger cities, which are opened three times a week. So...

National Repository of Grey Literature : 223 records found   beginprevious210 - 219next  jump to record:
See also: similar author names
4 Žákovská, Karolína
1 Žákovská, Kateřina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.